Atvexa håller sin årsstämma torsdagen den 14 januari 2021 kl. 15.00 på Svärdvägen 21 i Danderyd.
Med anledning av coronaviruset har Bolaget beslutat att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför
årsstämman – läs mer om dessa åtgärder i kallelsen.
Bolagets styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt 3 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, och uppmanar aktieägarna att nyttja denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman. För poströstning ska ett särskilt formulär användas, vilket återfinns nedan. Notera att eventuella poströster ska ha inkommit via post till Atvexa AB (publ), Brovägen 9, 182 76 Stocksund, eller via e-post till veronica.hallengren@atvexa.se senast kl. 23.59 den 8 januari 2021. Aktieägare som utnyttjar möjligheten till poströstning och vars poströst inkommit till Bolaget senast den 8 januari 2021 behöver inte anmäla sig separat till årsstämman utan inkommen poströst räknas även som anmälan.
Nedan återfinns dokumentation inför stämman.