Sammanfattning av det första kvartalet 2019/2020

 • Intäkterna steg med 38,9 procent till 443 MSEK (319).
 • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 12 724 (9 935), en ökning med
  28,1 procent.
 • Rörelseresultat uppgick till -7 MSEK (-5)*. Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till -11 MSEK (-5)
 • Rörelsemarginal uppgick till -1,5 procent (-1,6)*. Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till
  -2,4 procent (-1,6)
 • Periodens resultat uppgick till -14 MSEK (-6)*. Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick periodens resultat till -11 SMEK (-6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29 MSEK (-2)*. Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -18 MSEK (-2)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,12 SEK (-0,56)*. Exklusive effekter av IFRS 16 var resultat per aktie före och efter utspädning -0,86 (-0,56)
 • Under perioden genomfördes två mindre förvärv; Tyresö Montessoriskola AB och Vikens Montessori AB

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Atvexa har efter rapportperiodens utgång haft årsstämma, den 16 januari 2020, där det beslutades om ett aktiesparprogram för personer i ledningen. Mer information om detta finns på Atvexas hemsida, atvexa.com

Införandet av IFRS 16 har en stor effekt på de finansiella rapporterna. För att underlätta jämförelsen mot förgående år kommer verksamhetsåret 2019/20 även presenteras justerat för IFRS 16. Detta benämns ”Exklusive effekter av IFRS 16”

2019/2020 2019/2020 2019/2020 2018/2019 2018/2019
3 mån IFRS 16*** 3 mån 3 mån 12 mån
(Belopp i MSEK) sep-nov sep-nov sep-nov sep-nov sep-aug
Intäkter 443 0 443 319 1 494
Rörelseresultat -7 4 -11 -5 71
Rörelsemarginal** -1,5% -2,4% -1,6% 4,8%
Justerat rörelseresultat** -7 0 -11 -5 77
Justerad rörelsemarginal** -1,5% -2,4% -1,6% 5,2%
Periodens resultat -14 -3 -11 -6 48
Soliditet** 17,6% 40,7% 52,7% 40,7%
Antal barn och elever 12 724 12 724 9 935 11 443
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -1,12 -0,86 -0,56 4,11
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -1,12 -0,86 -0,56 4,11
Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 41 -18 -2 58
*)Förgående års siffror är inte omräknad avseende IFRS16
**) Se nyckeltalsdefinitioner på sidorna 25-28
***) Belopp avser justeringar för införandet av redovisningsstandarden IFRS 16 Leasingavtal för att visa redovisningen som den tillämpats i tidigare redovisningsperioder (IAS 17)

VD-ORD

Atvexas första kvartal i det brutna räkenskapsåret september till november 2019 visar ett minusresultat som är något större än föregående år. Det är främst hänförligt till naturliga säsongsvariationer, med höga kostnader per barn och elev i det första kvartalet. Försämringen av rörelsemarginalen beror på att andelen förskolebarn var högre under det första kvartalet 2019/2020 än under motsvarande period förgående år. Vi har också startat två nya förskolor i augusti som utvecklas mycket bra, men första kvartalets resultat har ändå påverkats negativt eftersom det är höga initiala kostnader.

Intäkterna ökade med hela 39 procent till 443 MSEK där den största delen kommer från de många förvärv som genomförts under det senaste året. Vi ser också en liten organisk tillväxt som beror på högre intäkter per barn och elev jämfört med motsvarande period föregående år.

Under det första kvartalet har Montessori Sverige fortsatt växa genom att vi välkomnat ytterligare två förvärvade Montessoriverksamheter med förskola och skola, en i Tyresö utanför Stockholm och en i Viken, Höganäs kommun. Totalt har dessa verksamheter ca 290 barn och elever samt 64 medarbetare.

Många grundare av förskole- och skolbolag är måna om att deras bolag ska kunna leva vidare utifrån den inriktning och värdegrund som de har byggt upp under många år. Vi ser därmed ett fortsatt stort intresse för att bli en del av Atvexagruppen när grundare letar ny ägare till sin verksamhet. Antalet barn och unga i Sverige ökar, vilket innebär ett totalt ökat behov av förskolor och skolor. Vi ser att vi stärks med varje ny enhet som blir en del av Atvexagruppen – nya profiler, inriktningar, erfarenheter och kompetenser.

Våra verksamheter har stort utbyte av varandra, i vår Ledarskapsakademi hade vi i december nätverksträffar för VD respektive vice VD med fokus ”Att skapa självgående team och identifiera nyckelpersoner”. Våra ledare får genom nätverken goda möjligheter att hjälpas åt och stötta varandra. Idag har vi i vår organisation 18 självständiga dotterbolag som arbetar under ett eller olika lokala varumärken som består av olika antal förskolor och skolor. De är antingen organiserade efter pedagogisk inriktning, som t ex det nybildade Montessori Sverige eller mer regionala sammanslagningar som Byängsskolan som nu samlar skolor i Täby, Vallentuna och Österåker.

Vår mångfald av lokala varumärken och vårt nära ledarskap skapar förutsättningar för att uppnå det vi brinner för – att alla barn och elever ska hitta rätt lärandemiljö och att vi kan erbjuda våra medarbetare att bidra i en verksamhet med ett stort mått av lokalt och decentraliserat beslutsfattande.

Atvexa befinner sig i en fas där vi ser fram emot fortsatt utveckling och tillväxt. Vi är glada över att idag ha nästan
13 000 barn och elever som varje dag möter våra duktiga medarbetare och pedagoger. Vi fortsätter arbetet för att stötta och stärka våra ledare, pedagoger och medarbetare så att de får de bästa förutsättningar att utveckla ännu bättre förskole- och skolverksamheter till förmån för alla våra barn och ungdomar.

Katarina Sjögren, VD, Atvexa AB (publ)

Atvexas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ). Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm

Denna information är sådan information som Atvexa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2020 kl. 8.00 CET

För ytterligare information kontakta:

Katarina Sjögren, VD, 070-400 32 70

Veronica Hallengren, ekonomi och finansdirektör, 076-095 35 83