Som tidigare offentliggjorts har Atvexa AB (publ) (”Atvexa”) tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i ULNA AS av ägarna och grundarna till förskolekoncernen ULNA, med verksamhet i Norge, Sverige och Tyskland. Villkor för förvärvet framgår i pressmeddelande från den 21 december 2018. Atvexa har i dag fullföljt förvärvet.

Som ett led i finansieringen av förvärvet har Atvexa ställt ut en revers till säljarna om 25,0 MSEK. I samband med tillträdet av aktierna i ULNA beslöt Atvexas styrelse i dag, i enlighet med det emissionsbemyndigande som registrerats vid Bolagsverket den 18 januari i år, att genomföra en kvittningsemission. Kvittningsemissionen innebär att Atvexa emitterar 446 960 stycken B-aktier till säljarna av ULNA till teckningskursen 55,9 SEK per aktie. Samtliga 446 960 B-aktier har i dag tecknats av säljarna av ULNA, vilka betalar genom kvittning av reversen om 25,0 MSEK.

Emissionen innebär att Atvexas aktiekapital ökar med 22 182,6 SEK. Emissionen innebär vidare att antalet aktier i Atvexa ökar med 446 960 B-aktier till totalt 11 321 848 och att antalet röster ökar med 446 960 till 69 668 776, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,9 procent av aktierna och 0,6 procent av rösterna.

I enlighet med beslut som fattats på Atvexas årsstämma den 17 januari 2019, tillträdde Trond Ingvaldsen som styrelseledamot i Atvexa efter förvärvets fullbordande.

För mer information, vänligen kontakta:

Katarina Sjögren, Verkställande direktör
Telefon: +46 704 00 32 70
E-post: katarina.sjogren@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Sara Karlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 765 26 02 59
E-post: sara.karlin@atvexa.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2019, klockan 15.30 (CET).

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Om Atvexa
Atvexa är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har en starkt position på förskolemarknaden i Norge och bedriver en mindre förskoleverksamhet i Tyskland. Vi drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet är viktiga för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas och att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, västra Götaland, Skåne, östra Norge och norra Tyskland. Atvexa äger 18 självständiga varumärken som har starka positioner på sina respektive lokala marknader. I verksamheterna ingår totalt 113 förskolor, 21 skolor och en särskola och cirka 2 800 medarbetare och 12 300 barn och elever.