EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Atvexa AB (publ) (”Atvexa” eller ”Bolaget”) avser att genomföra ett listbyte från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholm. I samband med listbytet avses en ägarspridning genomföras genom en försäljning av befintliga B-aktier från vissa större aktieägare*) (”Erbjudandet”). Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Bolaget uppfyller gällande noteringskrav på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Atvexas B-aktier på Nasdaq Stockholm, under förutsättning att vissa sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns av Finansinspektionen och att spridningskravet uppfylls.

Första dag för handel i Atvexas B-aktier på Nasdaq Stockholm är planerad till tisdagen den 8 december 2020. Sista handelsdag för Atvexas B-aktier på Nasdaq First North Growth Market beräknas vara måndagen den 7 december 2020. Bolagets B-aktie kommer att handlas med såväl oförändrat kortnamn (ATVEXA B) som ISIN-kod (SE0010599704).

Erbjudandet förväntas bidra till en ökad likviditet i Atvexas B-aktie. Upptagandet till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm förväntas ytterligare öka kännedomen om Bolaget och bibehålla Bolagets höga transparens. Härutöver syftar Erbjudandet till att möjliggöra ett utvidgat och bredare ägande samt att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling och för fler verksamheter att bli en del av Atvexagruppen.

Katarina Sjögren, verkställande direktör för Atvexa:

”Vi som leder Atvexa ser att det finns ett stort värde i att vara flera tillsammans. Vi ser att Atvexagruppen stärks ytterligare när vi förvärvar fler förskolor och skolor eller startar upp verksamheter från grunden. Det finns många grundare till förskolor och skolor som av olika skäl behöver hitta en ny långsiktig ägare och som önskar att deras förskola eller skola ska kunna vidareutvecklas utifrån den värdegrund och inriktning som de under flera år byggt upp. Här spelar Atvexa en viktig roll i att säkerställa fortsatt mångfald inom förskola och skola i Sverige och därmed stödja den idé om mångfald och lokala alternativ som en gång låg bakom friskolereformen. Vi har skapat en modell där självständighet och pedagogisk mångfald värnas samtidigt som våra pedagoger och ledare ser ett stort värde i att vara en del av Atvexagruppens nätverk.

Sedan vi noterades för tre år sedan har vi arbetat för att kunna ta steget till Nasdaq Stockholm och vi känner oss nu väl förberedda. Den transparens och öppenhet som följer av en notering är något som stämmer väl med vår värdegrund.”

Sara Karlin, grundare och styrelseordförande i Atvexa:

”Vi är väldigt stolta över Atvexagruppens historik av hög kvalitet och stark tillväxt i en värdedriven organisation. Bolaget är idag etablerat som en av de ledande fristående utbildningsaktörerna i Sverige med verksamhet inom förskola och grundskola. Under de senaste åren har vi även etablerat Atvexa i Norge och Tyskland med förskoleverksamhet. Vi ser stora tillväxt- och utvecklingsmöjligheter framöver. I och med listbytet hoppas vi få en ökad kännedom och handel i aktien och vi hoppas kunna välkomna fler att vara med på vår fortsatta resa; att skapa de bästa förutsättningarna för alla barn och elever att växa.”

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet kommer att bestå av ett erbjudande till allmänheten i Sverige och förväntas uppgå till cirka 50 MSEK. Därutöver kan Erbjudandet komma att utökas genom ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige. Erbjudandepriset kommer att fastställas till volymvägd genomsnittlig betalkurs för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under anmälningsperioden i Erbjudandet med avdrag för en marknadsmässig rabatt.För ytterligare information om bland annat fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av upptagandet till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm och Erbjudandet, vilket förväntas godkännas och registreras av Finansinspektionen samt offentliggöras på Atvexas hemsida (www.atvexa.com) och Avanzas hemsida (www.avanza.se) omkring den 23 november 2020.

*) Alteria Holding AB (som ägs till 100 procent av Atnotera AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Peter Weiderman), Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag (Lars Brune äger direkt och genom närstående 100 procent av aktierna och rösterna i Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag) samt Sara Karlin.

Rådgivare

DNB Markets agerar Sole Global Coordinator och Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB agerar legal rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm och Erbjudandet. Avanza Bank AB (publ) agerar Retail Manager i samband med Erbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Katarina Sjögren, Verkställande direktör
Telefon: +46 704 00 32 70
E-post: katarina.sjogren@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Sara Karlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 765 26 02 59
E-post: sara.karlin@atvexa.se

Denna information är sådan som Atvexa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2020 kl. 16.30 CET.

Om Atvexa AB (publ)

Atvexa är en långsiktig ägare till verksamheter inom förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har en stark position på förskolemarknaden i Norge och bedriver en mindre förskoleverksamhet i Tyskland. Vi drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet är viktig för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas och att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, västra Götaland, Skåne, södra och östra Norge samt norra Tyskland. Atvexa äger 19 självständiga dotterbolag som har starka positioner på sina respektive lokala marknader. I verksamheterna ingår totalt 131 förskolor, 29 skolor och en särskola och cirka 3 300 medarbetare och 14 400 barn och elever.

Atvexa drivs av en stark övertygelse om att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexa AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i Atvexa.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.