Atvexa har efter en förtroendefull dialog tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna av ägarna och grundarna till grund- och gymnasieskolan Metapontum AB och Förskolan Metapontum AB. Förvärvsbeloppet, som finansieras med egen kassa, uppgår till 15 250 KSEK + justerat eget kapital per 2018-06-30. Under räkenskapsåret 2016/17 uppgick verksamheternas sammanlagda omsättning till 51 877 KSEK och rörelseresultatet till 410 KSEK. Tillträde sker den 28:e juni 2018.

Metapontum AB och Förskolan Metapontum AB erbjuder en tydlig kvalitetsprofil med inriktning på matematik, naturkunskap och musik i Långbro Park, Älvsjö. Metapontum AB har 391 elever och 90 anställda och Förskolan Metapontum 50 barn och 16 anställda. Verksamheterna, som är Atvexas 16:e varumärkesförvärv sedan starten 2009, kommer att drivas vidare under varumärket Metapontum.

”Vi är imponerade av Metapontums fina utveckling, starka kultur och fokus på kvalitet. Ledningen och ägarna har lagt stora resurser på att utveckla verksamheten, vilket skapar goda förutsättningar för tillväxt med en ekonomi i balans. Redan från starten har vi i Atvexa haft en tydlig idé om vad vi vill åstadkomma och som vi uttrycker i vår vision: ”Med aktivt ägande och självständiga dotterbolag skapar vi de bästa förutsättningarna för alla barn att växa”. Vi drivs av en stark övertygelse att mångfald är bra och att det inte finns en modell som passar alla. Genom att stödja och utveckla förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar, arbetssätt och lärandemiljö kommer de flesta barn och elevers behov att tillmötesgås. Vi är glada och stolta över att välkomna Metapontum till Atvexagruppen, kommenterar Katarina Sjögren, VD för Atvexa.

”Vi ser fram emot att få utvecklas vidare inom Atvexa. Det känns tryggt att ingå i en grupp med så tydliga värderingar som också tar fasta på skolornas egenart och pedagogiska vision. Vi hoppas kunna lära oss mycket från övriga verksamheter inom gruppen och dela med oss till andra av det vi så här långt åstadkommit, kommenterar Katarzyna Krosny, styrelseordförande för Metapontum AB och Förskolan Metapontum AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Katarina Sjögren, Verkställande direktör
Telefon: +46 704 00 32 70
E-post: katarina.sjogren@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Sara Karlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 765 26 02 59
E-post: sara.karlin@atvexa.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Atvexa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29:e maj 2018 kl.16.30 CET.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Om Atvexa
Atvexa är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola, drivet av värderingar, och är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige. Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig årlig och lönsam tillväxt sedan starten 2009 genom förvärv, nyetableringar och expansion i befintliga verksamheter. 

I Atvexagruppens 27 dotterbolag ingår 15 självständiga varumärken. Av dessa är 14 varumärken koncentrerade till Storstockholm, en av Europas snabbast växande regioner, och vidare finns Atvexa representerat i Skåne, genom ett varumärke, sedan november 2017.

I dotterbolagen ingår totalt 75 förskolor, 16 skolor och en särskola, i Nacka, Täby, Sollentuna, Vallentuna, Järfälla, Stockholm, Enköping, Norrtälje, Tyresö, Upplands Väsby, Solna, Uppsala, Österåker och Vellinge, med cirka 1 700 medarbetare samt cirka 8 800 barn och elever. Dotterbolagen drivs under olika varumärken och har en stark position på sina lokala marknader. Atvexa drivs av en stark övertygelse om att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Om Metapontum
Metapontum AB är ett utbildningsföretag som sedan 2009 bedriver friskoleverksamhet inom två skolenheter: Grundskolan Metapontum med åk F-9 med tillhörande skolbarnsomsorg (fritidshem) och Gymnasieskolan Metapontum med Naturvetenskapsprogrammet. En kulturskola i Metapontums regi erbjuder därutöver ett stort utbud av olika aktiviteter efter skoltid.

Metapontums ledstjärna är att erbjuda barn och ungdomar möjlighet till personlig utveckling genom vetenskap och konst, vilket återspeglas i en tydlig och exklusiv kvalitetsprofil inom matematik inkl. spetsutbildning i ämnet från åk 7, musik och naturvetenskap. Metapontums skolkultur kännetecknas av höga akademiska ambitioner och studiero i trygghet och respekt för elevernas olika bakgrund och livsdrömmar. Skolorna uppvisar mycket goda studieresultat, där undervisningens hållbarhet och elevernas allmänbildning prioriteras.

Förskolan Metapontum AB erbjuder ett välbeprövat koncept med traditionell förskoleverksamhet med fokus på barnens språkutveckling och fysiska aktiviteter, i samverkan med Grundskolan Metapontums profiler på musik och kreativ matematik. Förskolan består av fyra avdelningar med mindre barngrupper och god personaltäthet.

Alla Metapontums verksamheter är förlagda i ett fint kulturhus i Långbro Park, Älvsjö, omgivet av en Stockholms finaste parkidyller.

http://www.metapontum.se