Atvexa AB (publ) (”Atvexa”, ”Bolaget”, ”Koncernen” eller ”Atvexagruppen”) har ingått avtal med Erik Penser Bank AB (”Erik Penser Bank”) om att Erik Penser Bank skall agera likviditetsgarant i Bolagets B-aktie från och med den 14 december 2017, inom ramen för Nasdaq Stockholm AB:s system för likviditetsgaranti. Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien.

Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurs i Atvexas B-aktie och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja B-aktier till dessa kurser.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Katarina Sjögren, Verkställande direktör
Telefon: +46 704 00 32 70
E-post: katarina.sjogren@atvexa.se 

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se 

Sara Karlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 765 26 02 59
E-post: sara.karlin@atvexa.se
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Atvexa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2017 kl. 08:30 CET.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.