Atvexa ABs (”Atvexa”) målsättning är att valberedningens sammansättning ska överensstämma med Svensk kod för bolagsstyrning. Baserat på nuvarande ägarförhållanden har det dock beslutats att nuvarande valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna som var registrerade i bolagets aktieägarförteckning den 30 juni 2018.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer till årsstämman 2019. Den 30 juni 2018 var de tre största aktieägarna i Atvexa; Alteria Holding AB (47,84 % av rösterna), Svenska Rehabiliteringssjukhus Aktiebolag (47,64 % av rösterna) samt Sara Karlin (1,31 % av rösterna) motsvarande ett totalt ägande om 96,79 procent av rösterna i bolaget. De har utsett följande representanter till valberedningen:

  • Peter Weiderman som representerar Alteria Holding AB
  • Lars Brune som representerar Svenska Rehabiliteringssjukhus Aktiebolag
  • Sara Karlin

Beräkningen ovan är baserad på 10 874 888 aktier, vilket är det totala antalet stamaktier i Atvexa.

Atvexas årsstämma för räkenskapsåret 1 september 2017 – 31 augusti 2018 kommer att äga rum den 17 januari 2019. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast fredagen den 16 november 2018. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida.

Aktieägarna i Atvexa uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till valberedning@atvexa.se

För mer information, vänligen kontakta:

Katarina Sjögren, Verkställande direktör
Telefon: +46 704 00 32 70
E-post: katarina.sjogren@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Sara Karlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 765 26 02 59
E-post: sara.karlin@atvexa.se