Atvexa ABs (”Atvexa”) målsättning är att valberedningens sammansättning ska överensstämma med Svensk kod för bolagsstyrning. Baserat på nuvarande ägarförhållanden har det dock beslutats att nuvarande valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna som var registrerade i bolagets aktieägarförteckning den 30 juni 2018.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer till årsstämman 2019. Den 30 juni 2018 var de tre största aktieägarna i Atvexa; Alteria Holding AB (47,84 % av rösterna), Svenska Rehabiliteringssjukhus Aktiebolag (47,64 % av rösterna) samt Sara Karlin (1,31 % av rösterna) motsvarande ett totalt ägande om 96,79 procent av rösterna i bolaget. De har utsett följande representanter till valberedningen:

  • Peter Weiderman som representerar Alteria Holding AB
  • Lars Brune som representerar Svenska Rehabiliteringssjukhus Aktiebolag
  • Sara Karlin

Beräkningen ovan är baserad på 10 874 888 aktier, vilket är det totala antalet stamaktier i Atvexa.

Atvexas årsstämma för räkenskapsåret 1 september 2017 – 31 augusti 2018 kommer att äga rum den 17 januari 2019. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast fredagen den 16 november 2018. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida.

Aktieägarna i Atvexa uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till valberedning@atvexa.se 

För mer information, vänligen kontakta:

Katarina Sjögren, Verkställande direktör
Telefon: +46 704 00 32 70
E-post: katarina.sjogren@atvexa.se 

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se 

Sara Karlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 765 26 02 59
E-post: sara.karlin@atvexa.se

  
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Atvexa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018 kl.16.00 CET.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Om Atvexa
Atvexa är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola, drivet av värderingar, och är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige. Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig årlig och lönsam tillväxt sedan starten 2009 genom förvärv, nyetableringar och expansion i befintliga verksamheter. 
I Atvexagruppens 29 dotterbolag ingår 16 självständiga varumärken. Av dessa är 15 varumärken koncentrerade till Storstockholm, en av Europas snabbast växande regioner, och vidare finns Atvexa representerat i Skåne, genom ett varumärke, sedan november 2017.

I dotterbolagen ingår totalt 76 förskolor, 18 skolor och en särskola, i Nacka, Täby, Sollentuna, Vallentuna, Järfälla, Stockholm, Enköping, Norrtälje, Tyresö, Upplands Väsby, Solna, Uppsala, Österåker och Vellinge, med cirka 2 100 medarbetare samt cirka 9 500 barn och elever. Dotterbolagen drivs under olika varumärken och har en stark position på sina lokala marknader. Atvexa drivs av en stark övertygelse om att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.