Atvexa AB:s (”Atvexa”) målsättning är att valberedningens sammansättning ska överensstämma med Svensk kod för bolagsstyrning. Baserat på nuvarande ägarförhållanden har det dock åter beslutats att valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna som var registrerade i bolagets aktieägarförteckning den 30 juni 2019.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer till årsstämman 2020. Den 30 juni 2019 var de tre största aktieägarna i Atvexa, Alteria Holding AB (46,99 procent av det totala antalet röster), Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag (46,79 procent av det totala antalet röster) samt Sara Karlin (1,28 procent av det totala antalet röster) motsvarande ett totalt ägande om 95,06 procent av det totala antalet röster i bolaget. De har utsett följande representanter till valberedningen:

  • Peter Weiderman som representerar Alteria Holding AB
  • Lars Brune som representerar Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag
  • Sara Karlin

Beräkningen ovan är baserad på 12 129 848 aktier, vilket är det totala antalet aktier i Atvexa.

Atvexas årsstämma för räkenskapsåret 1 september 2018 – 31 augusti 2019 kommer att äga rum den 16 januari 2020. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast fredagen den 15 november 2019. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 samt på bolagets hemsida.

Aktieägarna i Atvexa uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till valberedning@atvexa.se 

För mer information, vänligen kontakta:

Katarina Sjögren, Verkställande direktör
Telefon: +46 704 00 32 70
E-post: katarina.sjogren@atvexa.se 

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se 

Sara Karlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 765 26 02 59
E-post: sara.karlin@atvexa.se
  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019 kl.16.00 CEST.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se.

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Om Atvexa
Atvexa är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har en stark position på förskolemarknaden i Norge och bedriver en mindre förskoleverksamhet i Tyskland. Vi drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet är viktiga för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas och att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, västra Götaland, Skåne, östra Norge och norra Tyskland. Atvexa äger 18 självständiga varumärken som har starka positioner på sina respektive lokala marknader. I verksamheterna ingår totalt 113 förskolor, 21 skolor och en särskola och cirka 2 800 medarbetare och 12 300 barn och elever.