Atvexa AB (”Atvexa”):s målsättning är att valberedningens sammansättning ska överensstämma med Svensk kod för bolagsstyrning. Baserat på nuvarande ägarförhållanden har det dock åter beslutats att valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna som var registrerade i bolagets aktieägarförteckning den 30 juni 2021 samt som anmält intresse av att delta i valberedningen.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer till årsstämman 2022. Den 30 juni 2021 var de tre största aktieägarna i Atvexa; Alteria Holding AB (46,66 procent av det totala antalet röster), Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag (46,47 procent av det totala antalet röster) samt Humle Småbolagsfond (0,85 procent av det totala antalet röster) motsvarande ett totalt ägande om 93,98 procent av det totala antalet röster i bolaget. Då Humle Småbolagsfond har avstått från att utse en ägarrepresentant, har i enlighet med den instruktion för valberedningen som antogs av årsstämman den 14 januari 2021 den fjärde största aktieägaren Sara Karlin (0,82 procent av det totala antalet röster), i Humle Småbolagsfonds ställe, utsett en ägarrepresentant. Följande representanter till valberedningen har sålunda utsetts:

· Peter Weiderman som representerar Alteria Holding AB
· Lars Brune som representerar Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag
· Sara Karlin

Beräkningen ovan är baserad på 12 143 298 aktier, vilket är det totala antalet aktier i Atvexa.

Atvexas årsstämma för räkenskapsåret 1 september 2020 – 31 augusti 2021 kommer att äga rum den 18 januari 2022. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast onsdagen den 17 november 2021. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida.

Aktieägarna i Atvexa uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till valberedning@atvexa.se