Fjärde kvartalet 2020/2021

1 juni 2021 – 31 augusti 2021· Intäkterna steg med 14,2 procent till 489 MSEK (428).
· Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 15 414 (13 836), en ökning med 11,4 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 66 MSEK (66). Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till
60 MSEK (62).
· Rörelsemarginalen uppgick till 13,5 procent (15,5). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till 12,2 procent (14,5).
· Resultat per aktie före och efter utspädning 3,62 SEK (3,50).
· Under perioden genomfördes ett mindre förvärv i Sverige.

Helåret 2020/2021

1 september 2020 – 31 augusti 2021
· Intäkterna steg med 16,6 procent till 2 100 MSEK (1 800). Rensat för den justerade tilläggsköpeskillingen steg intäkterna med 15,7 procent till 2 082 MSEK (1 800).
· Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 15 058 (13 287), en ökning med 13,3 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 129 MSEK (107). Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till
107 MSEK (90).
· Rörelsemarginalen uppgick till 6,1 procent (5,9). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till 5,1 procent (5,0).
· Resultat per aktie före och efter utspädning 6,09 SEK (4,03).
· Den 12 december 2020 noterades bolaget på Nasdaq Stockholms huvudlista.
· Under perioden genomfördes nio mindre förvärv; sju stycken i Sverige och två i Norge.
· Två nya förskolor öppnades och två stängdes.
· Styrelsen rekommenderar att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för verksamhetsåret i enlighet med bolagets utdelningspolicy.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Efter perioden har fyra bolag förvärvas, tre stycken i Sverige som tillsammans ses som ett självständigt dotterbolag till Atvexa samt ett i Norge.
· Bolaget Atvexa Fastigheter, med tre fastigheter där Atvexa bedriver verksamhet har sålts. Atvexa kommer efter försäljningen att fortsätta hyra dessa lokaler. Under perioden redovisas det som tillgångar som innehas för försäljning.

 (MSEK) Fjärde kvartalet Helår
(jun-aug) (sep-aug)
  2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020
Intäkter 489 428 2 100 1 800
Rörelseresultat 66 66 129 107
Rörelsemarginal* 13,5% 15,5% 6,1% 5,9%
Rörelseresultat exkl. IFRS 16* 60 62 107 90
Rörelsemarginal exkl. IFRS 16 (%)* 12,2% 14,5% 5,1% 5,0%
Justerat rörelseresultat exkl. IFRS 16* 60 62 104 95
Justerad rörelsemarginal exkl. IFRS 16* 12,3% 14,6% 5,0% 5,3%
Periodens resultat 44 42 74 49
Soliditet* 23,9% 19,0% 23,9% 19,0%
Medelantal barn och elever * 15 414 13 836 15 058 13 287
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 3,62 3,50 6,09 4,03
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 3,62 3,50 6,09 4,03
Kassaflöde från den löpande verksamheten 80 93 301 271
*) Se nyckeltalsdefinitioner på sidorna 31-36

 

VD-ORD

Förskolor och skolor engagerar – Atvexa samarbetar och växer vidare

Det fjärde kvartalet präglades, som alltid, av sommar och sommarlov i våra verksamheter. Under sommaren har verksamheternas utvecklingsbehov setts över och utifrån det har satsningar genomförts för att verksamheterna långsiktigt ska bibehålla och utveckla den övergripande kvaliteten.

I flera kommuner som vi verkar i finns en stor efterfrågan på våra verksamheter. Det är glädjande att vi på flera håll haft möjlighet att utöka våra lokaler och därigenom kunnat välkomna fler barn och elever till höstterminens start. Metapontum i Älvsjö och Stockholms Montessoriskola är två av de verksamheter som haft möjlighet till detta.

Coronapandemin och de rekommendationer som fortsatt gäller har skapat nya normer och vi ser en ökad diskussion kring snuviga barn som kommer till förskolor och skolor. Våra verksamheter drivs i dagsläget nästan som vanligt även om vi ser en viss ökad sjukfrånvaro på grund av rådande rekommendationer. I våra skolverksamheter arbetar vi också för att bistå regionerna i uppdraget att organisera Covid vaccinationer till 12-15-åringar.

För att kortfattat summera hela vårt verksamhetsår kan vi konstatera att vi haft en mycket bra verksamhet med hög kvalitet. Vi har även detta år uppfyllt våra finansiella mål, en tillväxt på 15 procent och en justerad rörelsemarginal på 5 procent. Under året har vi fortsatt visat att vi växer med stabil kvalitet och ekonomi.

Vår tillväxt under verksamhetsåret kommer främst från förvärvade förskolor och skolor. Vi är extra glada över att fortsätta växa i områden där vi nyligen etablerat oss eller där vi är i ett uppbyggnadsskede, såsom i Blekinge, Skåne och Västra Götaland. Geografisk närhet främjar utbytet av erfarenhet och kompetens. Vi har till exempel utökat vår närvaro i Västra Götaland genom att välkomna nya montessoriverksamheter i såväl Trollhättan som Ulricehamn. Även i Blekinge växer vi, dels genom förvärv av ett nytt självständigt dotterbolag som kommer in i gruppen i september, samt genom att TP Förskolor startar en ny förskola i Ronneby under hösten. Med den nya förskolan i Ronneby hjälper vi kommunen med dess stora brist på förskoleplatser. I Norge har vi utökat vår närvaro i flera regioner genom två förvärv under året samt ett ytterligare förvärv efter periodens slut.

I Tyskland har vi haft ett utmanande år på grund av pandemin, vilket påverkat uppstarten av den förskola vi öppnade i maj 2020. Nu är dock verksamheten igång för fullt och vi ser med tillförsikt fram emot vår fortsatta utveckling i Tyskland.
Vi är i kontinuerlig dialog med många kommuner för att hjälpa till och samarbeta kring de utmaningar som finns avseende förskole- och skolplatser. Vi brinner för att vara med och skapa de bästa förutsättningarna för barn och elever att växa. Vi tror på mångfald och olikhet såväl som på den lokala initiativkraften och styrkan i decentraliserad verksamhet där de viktiga besluten fattas så nära barn och elever som möjligt.

I den aktuella debatten kan det ibland framstå som att fristående verksamheter utgör ett hot mot kommunal verksamhet. Vi ser det snarare som att vi tillsammans säkerställer att det erbjuds många bra och olika verksamheter. På så sätt kan varje familj hitta den form och pedagogik som just deras barn behöver för att få rätt utmaningar, stöd och utveckling.
Många ägare av förskole- och skolbolag kontaktar oss då de idag upplever att det kan vara både ensamt och svårt att skapa stabilitet och utveckling för sin verksamhet. De som idag ingår i Atvexagruppen uttrycker också hur viktigt och givande det är att få en tillhörighet och ett nätverk genom Atvexas gemenskap. Med vår stabilitet och gemensamma kompetens kan mindre verksamheter bestå och utvecklas utan att göra avkall på sin idé och självständighet. Under våren genomfördes en utvärdering av dotterbolagens syn på det mervärde som Atvexa ger. Mycket glädjande ser vi att våra dotterbolag ger oss högsta betyg, i genomsnitt 9,94 av 10 möjliga. För oss är det ett tecken på att Atvexamodellen fungerar och att vi på Atvexa gör rätt saker.

Vi i Atvexa är långsiktigt engagerade i våra förskolor och skolor. Vi vill fortsätta att ge våra barn och elever högsta kvalitet med olika pedagogiska inriktningar och välutbildade, kompetenta och engagerade ledare och pedagoger. Vår vision står fast – vi skapar de bästa förutsättningarna för alla barn och elever att växa!

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra pedagoger och ledare för deras stora engagemang under det senaste året!

Katarina Sjögren
VD, Atvexa AB (publ)