Atvexa AB (publ) 556781-4024 

Bokslutskommuniké 1 september 2017 – 31 augusti 2018

Sammanfattning fjärde kvartalet 2017/2018

 • Intäkterna steg med 19,3 procent till 253 259 KSEK (212 255).
 • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 9 146 (7 659), en ökning med 19,4 procent.
 • Periodens rörelseresultat uppgick till 34 405 KSEK (32 100).
 • Periodens rörelsemarginal uppgick till 13,6 procent (15,1).
 • Periodens resultat uppgick till 25 793 KSEK (24 193)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12 401 KSEK (13 802)
 • Under perioden genomfördes ett varumärkesförvärv; Metapontum

Sammanfattning helår 2017/2018

 • Intäkterna steg med 22,0 procent till 1 053 668 KSEK (863 354).
 • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 8 766 (7 235), en ökning med 21,2 procent.
 • Periodens justerade rörelseresultat uppgick till 56 693 KSEK (45 928). Periodens rörelseresultat uppgick till 45 772 KSEK (45 928).
 • Periodens justerade rörelsemarginal uppgick till 5,4 procent (5,3). Periodens rörelsemarginal uppgick till 4,3 procent (5,3).
 • Periodens resultat uppgick till 36 270 KSEK (34 755).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24 302 KSEK (40 296)
 • Under perioden genomfördes tre varumärkesförvärv; Förskolan MA Vätterosen, Ängdala Skolor och Metapontum samt tre tilläggsförvärv; Cylinders Förskola, Stockholms Montessoriskola och Pilgrimsskolan
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017/2018

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Efter periodens slut genomfördes ett varumärkesförvärv; Tornadoskolan samt tre tilläggsförvärv; Järna Friskola AB, Skolhoppet AB och Trilingua AB.  
2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017
3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
(Belopp i KSEK) jun-aug jun-aug sep-aug sep-aug
Intäkter 253 259 212 255 1 053 668 863 354
Justerat rörelseresultat** 34 405 32 101 56 693 45 928
Justerad rörelsemarginal** 13,6% 15,1% 5,4% 5,3%
Rörelseresultat 34 405 32 101 45 772 45 928
Rörelsemarginal** 13,6% 15,1% 4,3% 5,3%
Periodens resultat 25 793 24 193 36 270 34 755
Soliditet** 59,1% 55,3% 59,1% 55,3%
Antal barn och elever 9 146 7 659 8 766 7 235
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 2,34 2,37* 3,38* 3,41*
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 2,34 2,37* 3,38* 3,41*
Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 401 13 802 24 302 40 296
*) Efter split av bolagets aktier 2017-11-10 från 139 929 till 10 074 888 aktier.
Resultat per aktie har räknats om retroaktivt till följd av detta.
**) Se nyckeltalsdefinitioner på sidorna 25-28

VD-ORD

Atvexamodellen, där dotterbolagen får stor frihet i kombination med stabilitet och långsiktighet, är nyckeln till Atvexas fortsatta positiva utveckling. Våra dotterbolagsledningar uppskattar möjligheten att få utveckla sina förskolor och skolor utifrån sina egna visioner och idéer, samtidigt som de har tillgång till den kompetens och erfarenhet som finns inom hela Atvexagruppen. Vi ser också att intresset för att tillhöra Atvexagruppen ökar. Under helåret genomförde vi tre varumärkesförvärv och tre tilläggsförvärv, varav ett av varumärkesförvärven slutfördes under det fjärde kvartalet.

Den positiva utvecklingen under såväl det fjärde kvartalet som för helåret visar att Atvexamodellen fungerar. Intäkterna steg med 22,0 procent till drygt en miljard kronor för räkenskapsåret samtidigt som den justerade rörelsemarginalen var i linje med föregående år och uppgick till 5,4 procent, soliditeten uppgår till 59,1 procent.

Efter räkenskapsårets utgång har vi genomfört ytterligare fyra förvärv. Vi är stolta över att välkomna Tornadoskolan till Atvexagruppen som driver förskola och grundskola (F-9) med hälso- och fotbollsprofil för cirka 260 barn och elever i Skarpnäck, Stockholms stad. Vi vill även varmt välkomna Järna Friskola, Trilingua och Skolhoppet, som driver Lingua Montessoriskola, till Atvexagruppen. Järna Friskola är en montessoriinspirerad grundskola (F-9) med cirka 260 elever i Järna, Södertälje. Trilingua är en förskola med fransk och engelsk språkprofil med cirka 70 barn på Södermalm, Stockholm. Lingua Montessoriskola är en förskola och grundskola (F-6) i Lund med cirka 140 barn och elever med montessoripedagogik som ledstjärna.

Det stora intresset för att gå på våra förskolor och skolor lägger grunden för en fortsatt god utveckling. Varje dag kommer över 10 000 barn och elever med olika förutsättningar och behov till våra verksamheter. Det är med stor ödmjukhet vi tar oss an uppgiften att stödja våra ledare och deras pedagoger och medarbetare i uppdraget att ge varje enskilt barn bästa förutsättningar att växa.

Katarina Sjögren, VD, Atvexa AB (publ)
 

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.
Stockholm den 30 oktober 2018
För styrelsen i Atvexa AB (publ)

Katarina Sjögren
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Katarina Sjögren, VD, 070-400 32 70
Veronica Hallengren, ekonomi och finansdirektör, 076-095 35 83
Sara Karlin, styrelseordförande, 076-526 25 59

Kommande rapporteringstillfällen:
Årsredovisning 2017/2018                                
13 december 2018
Årsstämma: 
17 januari 2019
Delårsrapport för första kvartalet: 
25 januari 2019
Delårsrapport för andra kvartalet:
26 april 2019
Delårsrapport för tredje kvartalet:
26 juli 2019

Atvexas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ).

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm

Denna information är sådan information som Atvexa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2018 kl 8.00 CET