Atvexa AB (556781-4024)
Antagen på årsstämma den 14 januari 2021

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Atvexa AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta värdepapper i bolag som bedriver skol-,
förskole-, särskole- och barnomsorgsverksamhet och fastigheter samt bedriva därmed
förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier m.m.

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Aktier kan ges ut i tre serier, serie A till ett antal av högst 40 000 000, serie B till ett antal av
högst 40 000 000 och serie C till ett antal av högst 40 000 000. Vid omröstning på
bolagsstämma berättigar aktie av serie A till tio röster samt aktie av serie B och C till en röst.

Aktie av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar aktie
av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än
vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie
B och serie C ska ägare till aktier av serie A, serie B och serie C ha företrädesrätt att teckna
nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som innehavaren förut äger
(primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas
samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna
aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas
mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, och i den mån detta inte kan
ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av
serie A, B eller C ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är serie A, B eller C, ha
företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission
eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om
emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas pga. optionsrätten respektive
företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna
kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag
i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla
aktier av vissa aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte
innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring
i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan på
begäran av ägare av aktie av serie C och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma,
ske genom inlösen av aktie av serie C. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen.
När minskningsbeslut fattas ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till
reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per aktie av
serie C ska vara aktiens kvotvärde.

Ägare av aktie av serie C som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter
erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, för det fall
Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av
underrättelse om att lagakraftvunnet beslut registrerats.

§ 6 Omvandlingsförbehåll

Aktie av serie A ska på begäran av dess ägare omvandlas till aktie av serie B. Begäran om
omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras
hos bolaget. Bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för
registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats
i avstämningsregistret.

Aktie av serie C som innehas av bolaget ska efter beslut av styrelsen kunna omvandlas till
aktie av serie B. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos
Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen
antecknats i avstämningsregistret.

§ 7 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst åtta (8) ledamöter utan
suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.

§ 8 Revisorer

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer och motsvarande antal suppleanter, eller ett
eller två registrerade revisionsbolag. Revisor och revisorssuppleant, respektive
huvudansvarig revisor, ska vara auktoriserad revisor.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på
bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10 Anmälan om och rätt till deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som
anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen
före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren
har gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 11 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket
aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska
kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a §
aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1) Val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Godkännande av dagordning.
4) Val av en eller två justeringsmän.
5) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7) Beslut om
(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt                        koncernresultaträkning och  koncernbalansräkning,
(b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
9) Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
10) Val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter.
11) Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Danderyd eller i Stockholm.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 september – 31 augusti.

§ 15 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.