Atvexa AB (556781-4024)
Antagen på årsstämma den 16 januari 2020

§ 1 Firma

Bolagets firma är Atvexa AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta värdepapper i bolag som bedriver skol-, förskole-, särskole- och barnomsorgsverksamhet och fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier m.m.

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Aktier kan ges ut i tre serier, serie A till ett antal av högst 40 000 000, serie B till ett antal av högst 40 000 000 och serie C till ett antal av högst 40 000 000. Vid omröstning på bolagsstämma berättigar aktie av serie A till tio röster samt aktie av serie B och C till en röst.

Aktie av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C ska ägare till aktier av serie A, serie B och serie C ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A, B eller C ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är serie A, B eller C, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av vissa aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan på begäran av ägare av aktie av serie C och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av aktie av serie C. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen. När minskningsbeslut fattas ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per aktie av serie C ska vara aktiens kvotvärde.

Ägare av aktie av serie C som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, för det fall Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse om att lagakraftvunnet beslut registrerats.

§ 6 Omvandlingsförbehåll

Aktie av serie A ska på begäran av dess ägare omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos bolaget. Bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering sker.

Aktie av serie C som innehas av bolaget ska efter beslut av styrelsen kunna omvandlas till aktie av serie B. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

§ 7 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Revisorer

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer och motsvarande antal suppleanter, eller ett eller två registrerade revisionsbolag. Revisor och revisorssuppleant, respektive huvudansvarig revisor, ska vara auktoriserad revisor.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10 Anmälan om och rätt till deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 11 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  7. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.

10. Val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter.

11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller                    bolagsordningen.

§ 12 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Danderyd eller i Stockholm.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 september – 31 augusti.

§ 14 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.