Första kvartalet 2021/2022

1 september 2021 – 30 november 2021

· Intäkterna steg med 15,3 procent till 582 MSEK (505), varav 10,0 procent avser förvärv och 5,3 procent organisk tillväxt.
· Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 15 790 (14 316), en ökning med 10,3 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till -3 MSEK (-3). Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till 1 MSEK (-8).
· Rörelsemarginalen uppgick till -0,5 procent (-0,5). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till 0,1 procent (-1,5).
· Justerat rörelseresultat exkl. IFRS 16 uppgick till -10 MSEK (-6), justerad rörelsemarginal exkl. IFRS 16 uppgick till -1,7 procent (-1,2).
· Resultat per aktie före och efter utspädning -1,01 SEK (-0,87).
· Bolaget Atvexa Fastigheter, med tre fastigheter där Atvexa bedriver verksamhet har sålts.
· Under perioden förvärvades fyra bolag, tre stycken i Sverige som tillsammans ses som ett självständigt dotterbolag till Atvexa samt ett i Norge. Under perioden har en förskola i Ronneby öppnats.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Efter perioden har en förskola i Västra Klagstorp öppnats.

 (MSEK) Första kvartalet Helår
(sep-nov) (sep-aug)
  2021/2022 2020/2021 2020/2021
Intäkter 582 505 2 100
Rörelseresultat -3 -3 129
Rörelsemarginal* -0,5% -0,5% 6,1%
Rörelseresultat exkl. IFRS 16* 1 -8 107
Rörelsemarginal exkl. IFRS 16 (%)* 0,1% -1,5% 5,1%
Justerat rörelseresultat exkl. IFRS 16* -10 -6 104
Justerad rörelsemarginal exkl. IFRS 16* -1,7% -1,2% 5,0%
Periodens resultat -12 -11 74
Soliditet* 22,3% 18,5% 23,4%
Medelantal barn och elever * 15 790 14 316 15 058
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -1,01 -0,87 6,09
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -1,01 -0,87 6,09
Kassaflöde från den löpande verksamheten 82 32 301
*) Se nyckeltalsdefinitioner på sidorna 29-33

 

VD-ORD

Vi fortsätter att växa med kvalitet
Det första kvartalet i Atvexas räkenskapsår 2021/2022 som omfattar perioden september-november 2021 har verksamheten utvecklats väl. På intäktssidan följer vi våra mål om 15 % tillväxt, både genom nystartade verksamheter och förvärv som genomförts. Resultatet följer det gängse säsongsmönstret, där det första kvartalet alltid är det svagaste. Jämfört med föregående år var resultatet något svagare, mest på grund av att vi 2020 hade en del positiva ekonomiska effekter av Covid-19.

Under perioden har vi stärkt vår position i Blekinge ytterligare, dels förvärvet av ett nytt dotterbolag med förskola och skolor i Karlskrona, dels startat upp en ny förskola i Ronneby. Även i Norge har vi under perioden förvärvat ett bolag med tre förskolor. I Tyskland har verksamheterna under hösten kommit igång mycket bra med allt fler barn efter de tidigare nedstängningarna på grund av Covid. Nu jobbar vi vidare för att ytterligare stärka de organisatoriska förutsättningarna för fortsatt tillväxt.

Förvärv är, har varit, och kommer att vara en viktig del av Atvexas strategi. Vi ser fortsatt ett stort intresse från enskilda verksamheter att bli en del av Atvexagruppen. Vi använder ett flertal kriterier när vi väljer vilka bolag vi förvärvar. Bland annat vill vi att de ska ha en hållbar och långsiktig hög kvalitet och engagerade ledare som vill fortsätta jobba tillsammans med oss. Vi vill också kunna se en långsiktig lönsamhet på en rimlig nivå, men vi jobbar inte med vinstmaximering.

Debatten om skolans kvalitet och om friskolornas möjligheter går nu het så här ett knappt år före riksdagsvalet i Sverige. Det är i grunden mycket positivt att alla värnar om skolan och våra barns utbildning och framtid. En framtid där vi vill vara med och bidra för att alla barn, elever och vårdnadshavare ska ha möjlighet att välja en förskola eller skola med hög kvalitet. Det gör vi genom att erbjuda olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt. På så sätt kommer vi närmare vår vision, att skapa de bästa förutsättningarna för alla barn och elever att växa.

Atvexa har sedan starten 2009 haft höga ambitioner när det gäller kvaliteten i våra förskolor och skolor. Vi har ett stort ansvar i att objektivt granska och mäta kvaliteten för att säkerställa att våra barn och elever får de allra bästa förutsättningarna för att lära och utvecklas. Bland annat gör vi årligen en kvalitetssammanställning för att se vår utveckling. Jag är mycket stolt över att vi i Atvexagruppen kan se att vi uppnår fina resultat. Vi ser till exempel att 100 procent av våra avgångselever uppnådde behörighet till gymnasiet föregående läsår. Vi ser även att vi har låg medarbetaromsättning, en viktig parameter för att erbjuda stabilitet och kontinuitet för barn och elever. Ett annat exempel på vår goda kvalitet är att hela 92 procent av vårdnadshavarna i förskolan är nöjda och vill rekommendera sin förskola till andra.

Under hösten 2021 har verksamheterna kunnat bedrivas relativt normalt även om vi haft en aning höjda kostnader för inhyrd personal på grund av sjukdom. Det viktiga arbetet som är ett signum för Atvexa, nätverk och vidareutveckling för ledare och pedagoger har vi fortsatt under perioden. För att bidra till minskad smittspridning har vi dock valt att fortsätta med dessa som digitala sammankomster. I dagsläget, då smittspridningen återigen ökar, ser vi att delar av våra verksamheter ibland stängs eller ställs om under kortare tider. Vi bedömer dock att detta varken påverkar vår kvalitet eller ekonomi om vi ser till helheten.

Jag känner mig stolt och trygg med vår verksamhet och resultatet det första kvartalet. Särskilt stolt är jag över att vårt kvalitetsarbete nu utvecklats i både metodik och redovisning. Jag lämnar nu över ledarskapet för Atvexagruppen till Johan Kyllerman som börjar i februari. Johan har ett fint bolag med fantastiska medarbetare att lära känna och utveckla vidare!

Katarina Sjögren
VD, Atvexa AB (publ)