Sammanfattning av det andra kvartalet 2017/2018

 • Intäkterna steg med 27,5 procent till 272 254 KSEK (213 563).
 • Periodens justerade rörelseresultat uppgick till 10 057 KSEK (8 150). Periodens rörelseresultat uppgick till 1 035 KSEK (8 150).
 • Periodens justerade rörelsemarginal uppgick 3,7 procent (3,8). Periodens rörelsemarginal uppgick till 0,4 procent (3,8)
 • Periodens resultat uppgick till 1 524 KSEK (6 781)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8 638 KSEK (15 765)
 • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt under det andra kvartalet till 8 832 (6 979), en ökning med 26,6 procent.
 • Under perioden genomfördes ett tilläggsförvärv, Stockholms Montessoriskola.
 • Den 13 december 2017 noterades Atvexa på Nasdaq First North Stockholm.

Sammanfattning av det första halvåret 2017/2018

 • Intäkterna steg med 23,8 procent till 519 145 KSEK (419 180).
 • Periodens justerade rörelseresultat uppgick till 6 489 KSEK (4 797). Periodens rörelseresultat uppgick till -2 533 KSEK (4 797)
 • Periodens justerade rörelsemarginal uppgick till 1,2 procent (1,1). Periodens rörelsemarginal uppgick till -0,5 procent (1,1).
 • Periodens resultat uppgick till -1 506 KSEK (3 906).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 150 KSEK (17 402)
 • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt under det första halvåret till 8 462 (6 866), en ökning med 23,2 procent.
 • Under perioden genomfördes två varumärkesförvärv, MA Vätterosen och Ängdala Skolor samt två tilläggsförvärv, Cylinders Förskola och Stockholms Montessoriskola. 
2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2016/2017
(Belopp i KSEK) dec-feb dec-feb sep-feb sep-feb sep-aug
Intäkter 272 254 213 563 519 145 419 180 863 353
Justerat rörelseresultat 10 057 8 150 6 489 4 797 45 927
Justerad rörelsemarginal 3,7% 3,8% 1,2% 1,1% 5,3%
Rörelseresultat 1 035 8 150 -2 533 4 797 45 927
Rörelsemarginal 0,4% 3,8% -0,5% 1,1% 5,3%
Periodens resultat 1 524 6 781 -1 506 3 906 34 755
Soliditet 50,1% 48,6% 50,1% 48,6% 55,3%
Antal barn och elever 8 832 6 979 8 462 6 866 7 600
Resultat per aktie före utspädning (SEK)* 0,15 0,67 -0,14 0,38 3,41
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,14 0,62 -0,13 0,35 3,16
Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 638 15 765 10 150 17 402 40 296
*) Efter delning av bolagets aktier från 139 929 till 10 074 888 aktier.
Resultat per aktie har räknats om retroaktivt till följd av detta.

VD-ORD

Vi har avslutat ett bra kvartal med fortsatt tillväxt. Omsättningen ökade under det andra kvartalet med 27,5 procent jämfört med samma period förra året. Tillväxten kommer primärt från våra förvärv, där vi under detta kvartal välkomnar Stockholms Montessoriskola till Atvexagruppen. Det innebär att vi under räkenskapsårets första halvår genomfört två förvärv av dotterbolag, det vi kallar varumärkesförvärv, och två förvärv via våra dotterbolag, så kallade tilläggsförvärv. Under de senaste 12 månaderna har vi gjort tre varumärkesförvärv och fyra tilläggsförvärv. Den organiska tillväxten uppgick till 3,4 procentenheter under andra kvartalet.

Rensat för jämförelsestörande kostnader, som hänför sig till Atvexas notering på Nasdaq First North Stockholm i december 2017, uppgick rörelseresultatet till dryga 10 miljoner kronor för andra kvartalet. Den justerade rörelsemarginalen uppgick därmed till 3,7 procent vilket är i linje med samma period föregående år.

Vi fortsätter att utveckla former för kunskaps-, idé- och erfarenhetsutbyte för såväl ledare som medarbetare inom Atvexagruppen. Kontinuitet, kompetens och möjlighet till nätverkande är viktiga parametrar i arbetet. Målet är att skapa möjligheter till inspiration och stöd inför det viktiga kontinuerliga utvecklingsarbete som sker på våra förskolor och skolor samt ständigt stärka det lokala ledarskapet.

Nu i april samlade vi för sjunde gången medarbetare från våra förskole- och grundskoleenheter på Atvexas årliga inspirationsdag. Denna gång deltog drygt 130 medarbetare för att diskutera och dela med sig av erfarenheter kring temat Digitalisering och Hälsa. Inspirationsdagarna är centrala för att uppmuntra kunskapsöverföring i Atvexas decentraliserade modell. Dagarna är också mycket uppskattade och utgör en viktig del i vårt utvecklingsarbete.

Atvexa befinner sig i en fas där vi ser stora möjligheter till fortsatt tillväxt med fokus på kvalitet och tydliga värderingar. Vi för kontinuerliga dialoger med många grundare av förskolor och skolor som söker en stabil ägare för nästa steg i utvecklingen av sin verksamhet. Dessa möten, tillsammans med de möten som vi kontinuerligt arrangerar inom Atvexagruppen, gör att jag har förmånen att få träffa många fantastiska och engagerade entreprenörer och medarbetare som gör verklig nytta för barn och elevers lärande. Här ser jag att Atvexa spelar en viktig roll i att bidra till att ta tillvara och stötta den kompetens och det engagemang som finns inom svensk förskola och skola och som bidrar till att barn och unga människor får en bättre framtid.

 
Katarina Sjögren, VD, Atvexa AB (publ)

 
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 27 april 2018

För styrelsen i Atvexa AB (publ)

Katarina Sjögren

Verkställande direktör

 
För ytterligare information kontakta:

 
Katarina Sjögren, VD, 070-400 32 70

Veronica Hallengren, ekonomi och finansdirektör, 076-095 35 83

Sara Karlin, styrelseordförande, 076-526 25 59

 
Kommande rapporteringstillfällen:

Delårsrapport för tredje kvartalet: 27 juli 2018
Bokslutskommuniké 2017/2018: 30 oktober 2018
Årsstämma: 17 januari 2019

  
Atvexas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ).

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm

 
Denna information är sådan information som Atvexa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl 8.00 CET