• Sammanfattning av det första kvartalet 2017/2018
  • Intäkterna steg med 20 procent till 246 892 KSEK (205 616).
  • Periodens rörelseresultat uppgick till -3 568 KSEK (-3 353). Det negativa resultatet är främst hänförligt till naturliga säsongsvariationer inom verksamheten, med höga kostnader per barn och elev i det första kvartalet, avtagande kostnader i det andra och tredje kvartalet samt ett starkt fjärde kvartal.
  • Rörelsemarginalen uppgick till -1,4 % (-1,6 %).
  • Periodens resultat uppgick till -3 031 KSEK (-2 875).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 512 KSEK (1 637).
  • Antalet barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt under det första kvartalet till cirka 8 100 (6 750), en ökning med 20 procent.
  • Under perioden genomfördes två direktförvärv, MA Vätterosen och Ängdala Skolor samt ett tilläggsförvärv, Cylinders Förskola.
  • Händelser efter periodens utgång
  • Den 13 december 2017 noterades Atvexa på Nasdaq First North Stockholm.
  • Efter periodens utgång genomfördes ytterligare ett tilläggsförvärv, Stockholms Montessoriskola.
2017/2018 2016/2017 2016/2017
3 mån 3 mån 12 mån
(Belopp i KSEK) sep-nov sep-nov sep-aug
Intäkter 246 892 205 616 863 354
Rörelseresultat -3 568 -3 353 45 928
Rörelsemarginal -1,4% -1,6% 5,3%
Periodens resultat -3 031 -2 875 34 755
Soliditet 52,7% 50,1% 55,3%
Antal barn och elever 8 100 6 750 7 600
Resultat per aktie före utspädning (SEK)[1] -0,30 -0,28 3,41
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)[1] -0,30 -0,28 3,41
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 512 1 637 40 296
[1] Efter delning av bolagets aktier från 139 929 till 10 074 888 aktier.
Resultat per aktie har räknats om retroaktivt till följd av detta.

VD-ORD

Den 13 december 2017 var första dag för handel i Atvexas aktie på Nasdaq First North Stockholm. Noteringen skedde efter att Atvexa genom förvärv, nyetableringar och expansion i befintliga verksamheter uppvisat cirka 30 procents genomsnittlig årlig och lönsam tillväxt sedan starten 2009. 60 av Atvexas anställda valde att teckna aktier i samband med noteringen, tillsammans med 2 500 privatpersoner, större ägare och institutioner.

I samband med noteringen har det varit extra tryggt att veta att vår verksamhet står på en fast värdegrund. Redan från starten har vi i Atvexa haft en tydlig idé om vad vi vill åstadkomma och som vi uttrycker i vår vision: ”Med aktivt ägande och självständiga dotterbolag skapar vi de bästa förutsättningarna för alla barn att växa”. Vi drivs av en stark övertygelse att mångfald är bra och att det inte finns en modell som passar alla. Genom att stödja och utveckla förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar, arbetssätt och lärandemiljö kommer de flestas behov att tillmötesgås.

Omsättningen ökade, jämfört med samma period förra året, med 20 procent och periodens rörelsemarginal var i linje med föregående år. Det negativa resultatet är främst hänförligt till naturliga säsongsvariationer inom verksamheten, med höga kostnader per barn och elev i det första kvartalet, avtagande kostnader i det andra och tredje kvartalet och ett starkt fjärde kvartal.

Under det första kvartalet välkomnade vi tre nya verksamheter till Atvexagruppen. Atvexa förvärvade MA Vätterosen, som driver förskola och grundskola i Farsta Strand och Ängdala Skolor som driver förskola och grundskola i Höllviken. I och med förvärvet av Ängdala Skolor finns Atvexa numera även i Skåne. Därutöver gjordes ett tilläggsförvärv, ett förskolebolag i Järfälla, Cylinders Förskola. Efter balansdagen gjordes ytterligare ett tilläggsförvärv, ett bolag med Montessoripedagogik för grundskolans årskurser F till 5, Stockholms Montessoriskola. Dessutom öppnade Atvexas dotterbolag Skrattegi Förskolor & Utbildning nu i januari en ny förskola i Vallentuna, Åbyängar.

Atvexa befinner sig i en fas där vi med stor tillförsikt ser fram emot fortsatt tillväxt, med tydliga värderingar och fokus på kvalitet. Vi upplever att antalet grundare av förskolor och skolor som söker en stabil ägare för nästa steg i utvecklingen av verksamheten är stor och vi för flera intressanta dialoger med verksamheter som skulle kunna bli en del av Atvexagruppen. Samtidigt ligger fokus på att ge stöd till alla våra ledare i Atvexas verksamheter. Här tror vi på att fortsätta utveckla former för kunskaps-, idé- och erfarenhetsutbyte för en ännu bättre förskola och skola.

Katarina Sjögren, VD, Atvexa AB (publ)

Finansiell utveckling under det första kvartalet

1 september 2017 – 30 november 2017

Intäkter

Intäkterna under det första kvartalet uppgick till 246 892 (205 616) KSEK, vilket är en ökning med 20 % jämfört med motsvarande period föregående år. Cirka 14,6 procentenheter av tillväxten förklaras av förvärv som genomfördes under det andra och tredje kvartalet räkenskapsåret 2016/2017, medan den organiska tillväxten i jämförbara verksamheter uppgick till 5,4 procentenheter. Den organiska tillväxten förklaras av ett högre antal barn och elever och högre intäkter per barn och elever jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -3 568 (-3 353) KSEK. Det negativa resultatet är i linje med förgående år och främst hänförligt till naturliga säsongsvariationer, med höga kostnader per barn och elev i det första kvartalet, avtagande kostnader i det andra och tredje kvartalet samt ett starkt fjärde kvartal. Huvudsakliga skälet är relativt sett färre barn i förskolan under hösten och lägre personalkostnader under sommarmånaderna. Rörelsemarginalen uppgick till -1,4 % (-1,6 %).

Skatt

Periodens skatt är positiv och uppgår till 808 (628) KSEK till följd av periodens negativa resultat.

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till -3 031 (-2 875) KSEK.

Säsongseffekter

Atvexas lönsamhet påverkas av naturliga säsongsvariationer, med höga kostnader per barn och elev i det första kvartalet, avtagande kostnader i det andra och tredje kvartalet samt ett starkt fjärde kvartal. Huvudsakliga skälet är relativt sett färre barn i förskolan under hösten och lägre personalkostnader under sommarmånaderna.

Förvärv av dotterbolag

Den 2 oktober 2017 förvärvades MA Vätterosen AB. Bolaget bedriver förskole- och grundskoleverksamhet i Farsta Strand och sysselsätter cirka 50 medarbetare som utbildar cirka 200 barn och elever. Verksamheten hade under räkenskapsåret 2016 intäkter om 29 000 KSEK.

Den 4 oktober 2017 förvärvade ett av Atvexas dotterbolag ett förskolebolag i Järfälla, Cylinders Förskola AB. Bolaget var tidigare ett personalkooperativ och har inför förvärvet ombildats till aktiebolag. Bolaget bedriver förskoleverksamhet och sysselsätter i snitt cirka 18 medarbetare som utbildar cirka 80 barn. Verksamheten hade under räkenskapsåret 2016 intäkter om 10 400 KSEK.

Den 14 november 2017 förvärvades Ängdala Skolor AB. Bolaget bedriver förskole- och grundskoleverksamhet och sysselsätter cirka 130 medarbetare som utbildar cirka 620 barn och elever. Ängdala Skolor är belägen i Höllviken, Skåne. Förvärvet innebär att Atvexa etablerar sig på en ny geografisk marknad. Verksamheten hade under räkenskapsåret 2016 intäkter om 67 800 KSEK.

Likviditet och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 512 (1 637) KSEK.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -32 869 (-6 524) KSEK. Skillnaden jämfört med motsvarande period förgående år förklaras av att fler förvärv genomfördes under det första kvartalet 2017/2018 jämfört med motsvarande period förgående år.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -1 935 (-1 974) KSEK och avser främst amortering av befintligt lån.

Kvartalets kassaflöde uppgick till -33 292 (-6 861) KSEK. Skillnaden jämfört med motsvarande period förgående år förklaras av att fler förvärv genomfördes under det första kvartalet 2017/2018 jämfört med motsvarande period förgående år.

Koncernens checkräkningskredit på 10 000 KSEK var outnyttjad vid periodslut, så även vid periodslut föregående år. Vid årsbokslutet 2016/2017 var checkräkningskrediten outnyttjad.

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 38 903 (46 096) KSEK.

Finansiell ställning

Soliditeten uppgick till 52,7 (50,1) procent den 30 november 2017 och det egna kapitalet till 153 153 (118 788) KSEK. Totala tillgångar uppgick till 290 779 (237 224) KSEK. Långfristiga räntebärande skulder uppgick till 17 700 (24 780) KSEK och består av lån från bank. Kortfristiga räntebärande skulder består av kortfristig del av lån från bank och uppgår till 7 080 (7 080) KSEK.

Händelser efter balansdagen

Den 13 december 2017 noterades Atvexa på Nasdaq First North Stockholm. Atvexa har i samband med noteringen, efter periodens utgång, genomfört en nyemission om 40 000 KSEK. Kostnader hänförliga till noteringen uppgår till cirka 14 264 KSEK, varav 5 170 är emissionskostnader och redovisas direkt mot eget kapital medan 9 094 KSEK kommer påverka resultatet för det andra kvartalet 2017/2018.

Den 18 december 2017 gjordes ett tilläggsförvärv. Ett av Atvexas dotterbolag förvärvade skolbolaget Stockholm Montessoriskola AB, en verksamhet med Montessoripedagogik för grundskolans årskurser F till 5. Verksamheten hade under räkenskapsåret 2016/2017 intäkter om 11 500 KSEK.

Atvexas dotterbolag Skrattegi Förskolor & Utbildning öppnade i januari en ny förskola, Åbyängar, i Vallentuna.

Framtidsutsikter

Atvexa lämnar ingen prognos.

Medarbetare

Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden september till november till 1 429 (1 220).

Risker och osäkerhetsfaktorer

Atvexa bedriver förskole- och skolverksamhet och är exponerat för en rad olika risker. Riskerna, som är indelade i operationella, politiska och finansiella risker, beskrivs i Atvexa ABs årsredovisning för 2016/2017. Utöver de risker som beskrivs i årsredovisningen bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

Moderbolaget

Moderbolaget är ett långsiktigt och aktivt ägarbolag för verksamheter med hög kvalitet inom förskola och skola. Verksamheterna drivs i en decentraliserad modell med 15 självständiga dotterbolag. Moderbolagets intäkter uppgick till 655 (960) KSEK under kvartalet och avser i sin helhet internfakturerade tjänster till dotterbolagen. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 375 (-1 028) KSEK. Kassa och bank uppgick vid periodens slut till 23 411 (29 026) KSEK. Moderbolagets tillgångar består till största del av andelar i koncernföretag, dessa uppgick till 238 376 (191 671) KSEK och fritt eget kapital till 135 299 (116 806) KSEK.

 
Ägare och aktieinformation

Under den aktuella perioden delades Atvexas befintliga aktier upp och efter uppdelningen uppgick antalet aktier till totalt 10 074 888 aktier (139 929).

I tabellen nedan framgår aktiefördelningen innan och efter delningen.

Aktiefördelningen per 2017-11-30


I samband med Atvexas notering på Nasdaq First North Stockholm genomfördes en nyemission. Efter nyemissionen uppgår antal aktier till 10 874 888.

Aktiefördelningen per 2017-12-29.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.
 
Stockholm den 26 januari 2018
 
För styrelsen i Atvexa AB (publ)
 
Katarina Sjögren
 
Verkställande direktör
  

För ytterligare information kontakta:

Katarina Sjögren, VD, 070-400 32 70,

Veronica Hallengren, ekonomi och finansdirektör, 076-095 35 83

Sara Karlin, styrelseordförande, 076-526 25 59
 
 

 
Kommande rapporteringstillfällen:

Delårsrapport för perioden 1 december 2017 – 28 februari 2018, Q2:       
27 april 2018
Delårsrapport för perioden 1 mars 2018 – 31 maj 2018, Q3:   
27 juli 2018
Bokslutskommuniké 2017/2018: 30 oktober 2018
Årsstämma: 17 januari 2019

  Atvexas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ).

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.
 
 

 
Denna information är sådan information som Atvexa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2018 kl 8.00 CET.