Sammanfattning tredje kvartalet 2017/2018

 • Intäkterna steg med 21,3 procent till 281 264 KSEK (231 920).
 • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 8 995 (7 550), en ökning med 19,1 procent.
 • Periodens justerade rörelseresultat uppgick till 15 799 KSEK (9 031). Periodens rörelseresultat uppgick till 13 900 KSEK (9 031).
 • Periodens justerade rörelsemarginal uppgick 5,6 procent (3,9). Periodens rörelsemarginal uppgick till 4,9 procent (3,9).
 • Periodens resultat uppgick till 11 984 KSEK (6 658)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 613 KSEK (9 092)
 • Under perioden genomfördes ett tilläggsförvärv; Pilgrimsskolan

Sammanfattning nio första månaderna 2017/2018

 • Intäkterna steg med 22,9 procent till 800 409 KSEK (651 100).
 • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 8 642 (7 094), en ökning med 21,8 procent.
 • Periodens justerade rörelseresultat uppgick till 22 288 KSEK (13 828). Periodens rörelseresultat uppgick till 11 367 KSEK (13 828).
 • Periodens justerade rörelsemarginal uppgick till 2,8 procent (2,1). Periodens rörelsemarginal uppgick till 1,4 procent (2,1).
 • Periodens resultat uppgick till 10 477 KSEK (10 563).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11 900 KSEK (26 494)
 • Under perioden genomfördes två varumärkesförvärv; MA Vätterosen och Ängdala Skolor samt tre tilläggsförvärv; Cylinders Förskola, Stockholms Montessoriskola och Pilgrimsskolan

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Efter periodens slut genomfördes ett varumärkesförvärv; Metapontum AB och Förskolan Metapontum AB.
2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2016/2017
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån
(Belopp i KSEK) mar-maj mar-maj sep-maj sep-maj sep-aug
Intäkter 281 264 231 920 800 409 651 100 863 354
Justerat rörelseresultat 15 799 9 031 22 288 13 828 45 927
Justerad rörelsemarginal 5,6% 3,9% 2,8% 2,1% 5,3%
Rörelseresultat 13 900 9 031 11 367 13 828 45 927
Rörelsemarginal 4,9% 3,9% 1,4% 2,1% 5,3%
Periodens resultat 11 984 6 658 10 477 10 563 34 755
Soliditet 50,7% 46,5% 50,7% 46,5% 55,3%
Antal barn och elever 8 995 7 550 8 642 7 094 7 600
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 1,10 0,66* 0,97 1,04* 3,41*
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 1,10 0,66* 0,97 1,04* 3,41*
Kassaflöde från den löpande verksamheten 613 9 092 11 900 26 494 40 296
*) Efter split av bolagets aktier från 139 929 till 10 074 888 aktier.
Resultat per aktie har räknats om retroaktivt till följd av detta.

VD-ORD
Under det tredje kvartalet uppvisade våra verksamheter fortsatt god tillväxt jämfört med samma period föregående år. Intäkterna steg med drygt 21 procent, varav den organiska tillväxten i jämförbara verksamheter uppgick till 4,2 procentenheter. Det justerade rörelseresultat uppgick till knappt 15,8 miljoner kronor och den justerade rörelsemarginalen steg till 5,6 procent. Den organiska tillväxten och högre marginalen förklaras främst av att vi i jämförbara verksamheter har ett större antal barn och elever som delar våra fasta kostnader samt högre intäkter per barn och elev jämfört med motsvarande period föregående år. Därutöver förklaras en del av marginalförbättringen med att vi har en större andel grundskoleverksamheter i år. Det medför att en större andel av koncernens resultat, jämfört med föregående år, infaller under det tredje kvartalet. Och en mindre del under det fjärde kvartalet som sammanfaller med elevernas sommarlov jämfört med förgående år.

Vi är glada och stolta över att välkomna två nya verksamheter till Atvexagruppen. Den 31 maj förvärvade vi Pilgrimsskolan AB, som är en grundskola med F-3 verksamhet, och i slutet av maj tecknade vi avtal om att förvärva grund- och gymnasieskolan Metapontum AB och Förskolan Metapontum AB i Älvsjö, med tillträde den 28:e juni 2018. Pilgrimsskolan är ett tilläggsförvärv till en befintlig verksamhet. Metapontum är Atvexas 16:e varumärke sedan starten 2009 och blir ett självständigt dotterbolag till Atvexa. Ledningarna och ägarna för dessa verksamheter har lagt stora resurser på att utveckla sina verksamheter, vilket skapar goda förutsättningar för tillväxt med en ekonomi i balans.

Vi inom Atvexa ser ett stort värde i att ta tillvara och stötta mindre aktörer som bidrar på sitt sätt för att ge barn och elever en bättre framtid. Kunskapsutbytet mellan våra självständiga dotterbolag och vårt fokus på kvalitet är viktiga förklaringar till framgångarna och vi ser ett fortsatt starkt intresse från förskolor och skolor som önskar bli en del av Atvexa. Därutöver ser vi ett stort antal sökande till våra befintliga verksamheter inför höstterminen, samtidigt som vi ser stora behov av nya förskolor och skolor i flera kommuner och därmed även möjligheter till organisk tillväxt. Det är i det perspektivet enormt positivt att Riksdagen i början av juni fattade ett beslut som innebär att friskolor är välkomna att fortsatt bidra till det svenska skolsystemet.

Vi fortsätter att utveckla Atvexa med fokus på kvalitet och tydliga värderingar i dialog med våra befintliga och framtida förskolor och skolor för att erbjuda bästa möjliga utbildning till våra barn och ungdomar.

Katarina Sjögren, VD, Atvexa AB (publ)

 
Denna rapport har granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 27 juli 2018

För styrelsen i Atvexa AB (publ)

Katarina Sjögren

Verkställande direktör

 
För ytterligare information kontakta:

Katarina Sjögren, VD, 070-400 32 70

Veronica Hallengren, ekonomi och finansdirektör, 076-095 35 83

Sara Karlin, styrelseordförande, 076-526 25 59

Kommande rapporteringstillfällen:

Bokslutskommuniké 2017/2018:  30 oktober 2018

Årsstämma:                                  17 januari 2019

Atvexas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ).

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm

 
Denna information är sådan information som Atvexa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 juli 2018 kl 8.00 CET