Sammanfattning av det andra kvartalet 2018/2019

 • Intäkterna steg med 30,2 procent till 354,4 MSEK (272,3).
 • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 10 762 (8 832), en ökning med 21,9 procent.
 • Periodens justerade rörelseresultat uppgick till 12,4 MSEK (10,1). Periodens rörelseresultat uppgick till 6,6 MSEK (1,0).
 • Periodens justerade rörelsemarginal uppgick till 3,5 procent (3,7). Periodens rörelsemarginal uppgick till 1,9 procent (0,4).
 • Periodens resultat uppgick till 5,3 MSEK (1,5)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,9 MSEK (9,8)
 • Under perioden genomfördes ett varumärkesförvärv; ULNA AS samt ett tilläggsförvärv Nisse Nyfiken AB

Sammanfattning av det första halvåret 2018/2019

 • Intäkterna steg med 29,7 procent till 673,2 MSEK (519,1).
 • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 10 349 (8 462), en ökning med 22,3 procent.
 • Periodens justerade rörelseresultat uppgick till 7,4 MSEK (6,5). Periodens rörelseresultat uppgick till 1,6 MSEK (-2,5).
 • Periodens justerade rörelsemarginal uppgick till 1,1 procent (1,2). Periodens rörelsemarginal uppgick till 0,2 procent (-0,5).
 • Periodens resultat uppgick till -0,8 MSEK (-1,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,1 MSEK (11,3)
 • Under perioden genomfördes två varumärkesförvärv; Tornadoskolan AB och ULNA AS samt fyra tilläggsförvärv; Järna Friskola AB, Skolhoppet AB, Trilingua AB och Nisse Nyfiken AB.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Efter periodens slut genomfördes två tilläggsförvärv; Mosebacke Förskola AB och Montessoriförskolan Björken AB samt ett inkråmsförvärv av två förskolor i Vallentuna.
2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2017/2018
3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån
(Belopp i MSEK) dec-feb dec-feb sep-feb sep-feb sep-aug
Intäkter 354,4 272,3 673,2 519,1 1 053,7
Justerat rörelseresultat** 12,4 10,1 7,4 6,5 56,7
Justerad rörelsemarginal** 3,5% 3,7% 1,1% 1,2% 5,4%
Rörelseresultat 6,6 1,0 1,6 -2,5 45,8
Rörelsemarginal** 1,9% 0,4% 0,2% -0,5% 4,3%
Periodens resultat 5,3 1,5 -0,8 -1,5 36,3
Soliditet** 35,6% 50,1% 35,6% 50,1% 59,1%
Antal barn och elever 10 762 8 832 10 349 8 462 8 766
Resultat per aktie före utspädning (SEK)* 0,48 0,14 -0,07 -0,14 3,38
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)* 0,48 0,14 -0,07 -0,14 3,38
Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,9 9,8 12,1 11,3 24,3

*) Efter split av bolagets aktier 2017-11-10 från 139 929 till 10 074 888 aktier.
Resultat per aktie har räknats om retroaktivt till följd av detta.
**) Se nyckeltalsdefinitioner på sidorna 25-28
      
    
VD-ORD

I februari anslöt vi ULNAs 35 förskolor till Atvexagruppen. I och med förvärvet av ULNA har vi etablerat oss internationellt i Tyskland och Norge och vi har även fått en närvaro på den svenska västkusten. Vi ser fram emot att utveckla Atvexa utifrån våra nya förutsättningar och vi är glada över att ha med oss ULNAs grundare på den resan. I Atvexagruppen kommer ULNA att organiseras som tre separata dotterbolag – den tyska, norska och svenska verksamheten för sig – där samtliga rapporterar direkt till Atvexa. ULNA blir på så sätt en del av den decentraliserade organisation som är Atvexas signum. 

Vi ser att antalet förskolor och skolor som söker nya ägare fortsätter att vara stort och vi ser att Atvexa fortsatt ses som en attraktiv ägare. Under det andra kvartalet och i mars välkomnade tre nya förskolor i Stockholmsområdet och i april anslöt vi en Montessoriverksamhet med förskola och skola i Skåne. I och med verksamheten i Skåne stärker vi våra Montessorienheters möjligheter till kompetens och erfarenhetsutbyte ytterligare. Vi välkomnar dessa verksamheter, deras anställda och barn och elever till Atvexagruppen.

Den 15 februari slutförde vi en riktad nyemission om drygt 54 MSEK i syfte att minska bolagets skuldsättning samt för att skapa utrymme för ytterligare förvärv av fina förskole- och skolbolag.

Intäkterna för det första halvåret steg med 29,7 procent till drygt 673 miljoner kronor samtidigt som den justerade rörelsemarginalen uppgick till 1,1 procent. Tillväxten förklaras huvudsakligen av genomförda förvärv.

Under kvartalet fortsatte vi skapa värde genom våra återkommande chefs- och nätverksmöten inom Atvexagruppen. Flera uppskattade träffar för vd och vice vd har genomförts och i mars har vi även haft två ämnesnätverk för medarbetare som fokuserat på aktuella frågor kring ”Nya råd gällande betyg och bedömning” samt ”Utbildning och undervisning i förskolan”. I början av mars arrangerades Atvexas Chefsdag där årets tema var ”Förändring, utveckling och ständiga förbättringar”. Av cirka 80 deltagare var 9,1 (av 10) nöjda med dagen och hela 9,3 ansåg att de fått med sig nya och relevanta kunskaper till verksamheten.

Våra mötesplatser och nätverk skapar en stark gemenskap mellan våra olika verksamheter och alla medarbetare, vilket stärker gruppen och ökar stabiliteten. Vi ser bland annat återkommande exempel på hur våra olika verksamheter snabbt hjälper varandra när en svårighet uppstår och då delar med sig av såväl erfarenhet och kompetens. Det är roligt att även delar av ledningen och medarbetare i ULNA hunnit delta i de gemensamma aktiviteterna redan i detta tidiga skede.

Atvexa har blivit avsevärt större sedan noteringen på Nasdaq First North den 13 december 2017. Det är i det perspektivet spännande att Atvexa och dess styrelse beslutat att, beroende på bland annat marknadsförutsättningar, verka för att påbörja förberedelser att söka notering av Atvexas aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Vi ser fram emot att, tillsammans med våra starka ägare, på alla sätt fortsätta bidra till att våra ledare, pedagoger och medarbetare får bästa förutsättningar att bygga ännu bättre förskole- och skolverksamheter till alla våra barn och ungdomar.

Katarina Sjögren, VD, Atvexa AB (publ) 
    
  
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 26 april 2019

För styrelsen i Atvexa AB (publ)

Katarina Sjögren

Verkställande direktör

    
   
För ytterligare information kontakta:

Katarina Sjögren, VD, 070-400 32 70

Veronica Hallengren, ekonomi och finansdirektör, 076-095 35 83

Sara Karlin, styrelseordförande, 076-526 25 59

Kommande rapporteringstillfällen:
Delårsrapport för tredje kvartalet:                             26 juli 2019
Bokslutskommuniké 2018/2019:      30 oktober 2019

Atvexas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ). Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm

Denna information är sådan information som Atvexa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 8.00 CEST