Sammanfattning första kvartalet 2018/2019

  • Intäkterna steg med 29,1 procent till 318 789 KSEK (246 892).
  • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 9 935 (8 100), en ökning med 22,7 procent.
  • Periodens rörelseresultat uppgick till -4 994 KSEK (- 3 568).
  • Periodens rörelsemarginal uppgick till -1,6 procent (-1,4).
  • Periodens resultat uppgick till -6 148 KSEK (-3 031).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8 021 KSEK (1 512).
  • Under perioden genomfördes ett varumärkesförvärv; Tornadoskolan samt tre tilläggsförvärv; Järna Friskola AB, Skolhoppet AB och Trilingua AB.  

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Efter periodens slut genomfördes ett varumärkesförvärv; Ulna AS samt ett tilläggsförvärv Nisse Nyfiken AB. 
2018/2019 2017/2018 2017/2018
3 mån 3 mån 12 mån
(Belopp i KSEK) sep-nov sep-nov sep-aug
Intäkter 318 789 246 892 1 053 668
Justerat rörelseresultat** -4 994 -3 568 56 693
Justerad rörelsemarginal** -1,6% -1,4% 5,4%
Rörelseresultat -4 994 -3 568 45 772
Rörelsemarginal** -1,6% -1,4% 4,3%
Periodens resultat -6 148 -3 031 36 270
Soliditet** 52,7% 52,7% 52,7%
Antal barn och elever 9 935 8 100 8 766
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,56 -0,30* 3,38*
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,56 -0,30* 3,38*
Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 021 1 512 24 302

*) Efter split av bolagets aktier 2017-11-10 från 139 929 till 10 074 888 aktier.
Resultat per aktie har räknats om retroaktivt till följd av detta.
**) Se nyckeltalsdefinitioner på sidorna 22-25.

VD-ORD

Vi konstaterar att intresset för att ingå i och utvecklas inom Atvexagruppen fortsätter att vara stort. Antalet barn- och ungdomar i Sverige stiger, vilket ökar behovet av fler förskolor och skolor, samtidigt som många grundare av förskolor och skolor söker en stabil ägare för att möta den ökande efterfrågan.

Vi välkomnar Tornadoskolan till Atvexagruppen. Tornadoskolan driver förskola och grundskola (F-9) med hälso- och fotbollsprofil för barn och elever i Skarpnäck, Stockholms stad. Vi välkomnar även de bolag som har anslutit sig till våra dotterbolag, Järna Friskola AB, Skolhoppet och Trilingua. Järna Friskola är en montessoriinspirerad grundskola (F-9) i Järna, Södertälje. Trilingua är en förskola med fransk och engelsk språkprofil på Södermalm, Stockholm. Skolhoppet är en Lingua Montessoriskola förskola och grundskola (F-6) i Lund med montessoripedagogik som ledstjärna.

Intäkterna för det första kvartalet steg med 29,1 procent till drygt 318 miljoner kronor samtidigt som rörelsemarginalen uppgick till -1,6 procent. Tillväxten förklaras huvudsakligen av genomförda förvärv, medan det negativa rörelseresultatet främst är hänförligt till naturliga säsongsvariationer i linje med föregående år, med höga kostnader per barn och elev i det första kvartalet och lägre personalkostnader under det fjärde kvartalets sommarmånader.

Våra verksamheter fortsätter utvecklas och under perioden har vi flera fina exempel på hur vår goda kvalitet uppmärksammas. Bland annat deltog Engelska Skolan Norr och Engelska förskolan i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2018. För sjätte året i rad nominerades Montessoriskolan i Norrtälje till White Guide Junior för sin goda och hållbara mat, i år i kategorin Årets Hållbara Offentliga Restaurang 2018.

I december 2018 tecknade vi avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i ULNA AS, som driver 20 förskolor i södra och östra Norge, tio förskolor i västra Sverige och två förskolor i Stockholmsområdet samt tre förskolor i norra Tyskland. Totalt omfattar verksamheterna 2 130 barn och 484 årsanställda. Verksamheterna, som är Atvexas artonde varumärkesförvärv sedan starten 2009, kommer att drivas vidare under varumärket ULNA. Förvärvet innebär att vi skapar ytterligare tillväxtplattformar och närvaro på spännande förskolemarknader utanför Sverige. ULNAs verksamheter kompletterar Atvexagruppens övriga verksamheter geografiskt samtidigt som ULNA står för precis den kvalitet, de värderingar och det ledarskap vi ser som Atvexas signum. Vi är även mycket glada över att ULNAs grundare och ledare kommer att arbeta kvar tillsammans med oss.

Atvexa befinner sig i en fas där vi ser fram emot fortsatt utveckling och tillväxt. Det är med stolthet och glädje vi nu fortsätter arbetet att stötta och stärka våra ledare, pedagoger och medarbetare. På det viset skapar vi tillsammans en ännu bättre förskola och skola så att vi kan erbjuda bästa möjliga utbildning till alla våra barn och ungdomar.

Katarina Sjögren, VD, Atvexa AB (publ)

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 25 januari 2019

För styrelsen i Atvexa AB (publ)

Katarina Sjögren

Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Katarina Sjögren, VD, 070-400 32 70
Veronica Hallengren, ekonomi och finansdirektör, 076-095 35 83
Sara Karlin, styrelseordförande, 076-526 25 59

Kommande rapporteringstillfällen:

Delårsrapport för andra kvartalet:     26 april 2019
Delårsrapport för tredje kvartalet: 26 juli 2019

 Atvexas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ). Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm

Denna information är sådan information som Atvexa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 januari 2019 kl 8.00 CET