Sammanfattning av det tredje kvartalet 2018/2019  

 • Intäkterna steg med 55,0 procent till 436,1 MSEK (281,3).
 • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 12 439 (8 995), en ökning med 38,3 procent.
 • Periodens rörelseresultat uppgick till 13,8 MSEK (13,9). Periodens justerade rörelseresultat uppgick till 13,8 MSEK (15,8).
 • Periodens rörelsemarginal uppgick till 3,2 procent (4,9). Periodens justerade rörelsemarginal uppgick till 3,2 procent (5,6).
 • Periodens resultat uppgick till 7,1 MSEK (12,0)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,7 MSEK (0,6)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 0,58 SEK (1,10)
 • Under perioden genomfördes två tilläggsförvärv; Mosebacke Förskola AB och Montessoriförskolan Björken AB samt ett inkråmsförvärv av två förskolor i Vallentuna.

Sammanfattning av de nio första månaderna 2018/2019

 • Intäkterna steg med 38,6 procent till 1 109,3 MSEK (800,4).
 • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 11 045 (8 642), en ökning med 27,8 procent.
 • Periodens rörelseresultat uppgick till 15,4 MSEK (11,4). Periodens justerade rörelseresultat uppgick till 21,2 MSEK (22,3).
 • Periodens rörelsemarginal uppgick till 1,4 procent (1,4). Periodens justerade rörelsemarginal uppgick till 1,9 procent (2,8).
 • Periodens resultat uppgick till 6,3 MSEK (10,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,7 MSEK (11,9)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 0,55 SEK (0,99)
 • Under perioden genomfördes två varumärkesförvärv; Tornadoskolan AB och ULNA AS samt sex tilläggsförvärv; Järna Friskola AB, Skolhoppet AB, Trilingua AB, Nisse Nyfiken AB, Mosebacke Förskola AB och Montessoriförskolan Björken AB, samt ett inkråmsförvärv av två förskolor i Vallentuna.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Efter periodens slut genomfördes ett tilläggsförvärv; Matildaskolan AB
   
2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2017/2018
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån
(Belopp i MSEK) mar-maj mar-maj sep-maj sep-maj sep-aug
Intäkter 436,1 281,3 1 109,3 800,4 1 053,7
Rörelseresultat 13,8 13,9 15,4 11,4 45,8
Rörelsemarginal* 3,2% 4,9% 1,4% 1,4% 4,3%
Justerat rörelseresultat* 13,8 15,8 21,2 22,3 56,7
Justerad rörelsemarginal* 3,2% 5,6% 1,9% 2,8% 5,4%
Periodens resultat 7,1 12,0 6,3 10,5 36,3
Soliditet* 36,2% 50,7% 36,2% 50,7% 59,1%
Antal barn och elever 12 439 8 995 11 045 8 642 8 766
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,58 1,10 0,55 0,99 3,38
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,58 1,10 0,55 0,99 3,38
Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,7 0,6 25,7 11,9 24,3

*) Se nyckeltalsdefinitioner på sidorna 28-31
 

VD-ORD

Under det tredje kvartalet välkomnade vi två nya förskolor i Vallentuna, en förskola på söder i Stockholm samt en förskola och en grundskola i Brunnby, Höganäs kommun. Det är otroligt stimulerande att se dessa verksamheter bli en del av Atvexagruppen och samtidigt kunna glädjas åt att antalet förskolor och skolor som söker sig till oss fortsätter vara stort. I juni välkomnade vi även ett nytt bolag med fyra förskolor i Uddevalla.

Under kvartalet fick vi också två nya tillstånd att starta förskolor. I Stockholm startas en ny förskola i Norra Djurgårdsstaden i augusti 2019 med en kapacitet på 80 barn. I Håbo kommun, Uppsala län, beräknas förskolan öppna i augusti 2020 med en kapacitet på 120 barn. Vi tittar även aktivt på att växa organiskt i övriga verksamheter. Intresset från våra samarbetspartners, såväl kommuner som byggbolag, är stort mot bakgrund av det stora behovet som finns av nya förskolor och skolor.

Intäktsökningen var mycket hög under kvartalet (55 procent), framförallt som en följd av förvärvet av ULNA, medan den organiska tillväxten låg i nivå med tidigare år. Lönsamheten har samtidigt förskjutits mellan kvartalen vilket bland annat förklaras med att förvärvet av ULNA ökade andelen förskolebarn kraftigt jämfört med förra året. Sammantaget innebär det att lönsamheten i nuvarande kvartal påverkades negativt medan det fjärde kvartalet påverkas positivt. Effekten kommer sig av att intäkterna inom förskoleverksamheten fördelas jämnt över räkenskapsårets fyra kvartal medan majoriteten av kostnaderna uppstår under de första tre kvartalen men är avsevärt lägre under det fjärde kvartalet. Historiskt sett har 60-70 procent av koncernens rörelseresultat genererats under det fjärde kvartalet.

Arbetet med att utbyta kunskap och erfarenheter inom Atvexagruppen fortsatte under kvartalet. I maj genomförde vi en inspirationsdag på temat ”Ett hållbart arbetsliv – nu och i framtiden” där vi bjöd in 150 medarbetare från våra olika verksamheter. Deltagarna gav dagen höga betyg. Det är roligt att se att våra mötesplatser skapar mervärde, ger kompetensutveckling och bygger gemenskap.

Vi är också glada över att välkomna Angelica Hedin som kvalitetsdirektör i Atvexa och medlem i koncernledningen. Hon lämnar rollen som styrelseledamot i Atvexa per den 30 september 2019 och tillträder samma dag sin nya tjänst. Genom rekryteringen får vi in viktig kompetens inom digitalisering och kvalitet och en medarbetare med lång erfarenhet av utvecklings- och ledningsarbete inom skolområdet.

Vi ser ett fortsatt stort intresse från elever och vårdnadshavare för att söka sig till våra verksamheter inför hösten. Flertalet verksamheter har långa köer och vi ser med tillförsikt fram mot fullt belagda förskolor och skolor när verksamheterna startar upp igen efter sommarlovet.

Katarina Sjögren
VD
Atvexa AB (publ)
 

Denna rapport har granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 26 juli 2019
För styrelsen i Atvexa AB (publ)
Katarina Sjögren
Verkställande direktör
 

För ytterligare information kontakta:
Katarina Sjögren, VD, 070-400 32 70
Veronica Hallengren, ekonomi och finansdirektör, 076-095 35 83
Sara Karlin, styrelseordförande, 076-526 25 59
 

Kommande rapporteringstillfällen:
Bokslutskommuniké 2018/2019:                               30 oktober 2019
Årsstämma:                                                               16 januari 2020
Delårsrapport för första kvartalet:                              29 januari 2020
Delårsrapport för andra kvartalet:                              28 april 2020
Delårsrapport för tredje kvartalet:                              29 juli 2020
 

Atvexas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ). Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm
 

Denna information är sådan information som Atvexa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 juli 2019 kl. 8.00 CEST