Första kvartalet 2020/2021

  • Intäkterna steg med 14,0 procent till 505 MSEK (443).
  • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 14 316 (12 724), en ökning med 12,5 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till -3 MSEK (-7). Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till -8 MSEK (-11).
  • Rörelsemarginalen uppgick till -0,5 procent (-1,5). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till -1,5 procent (-2,5).
  • Periodens resultat uppgick till -11 MSEK (-14). Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick periodens resultat till -8 MSEK (-11).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32 MSEK (29). Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -19 MSEK (-18).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,87 (-1,12). Exklusive effekter av IFRS 16 var resultat per aktie före och efter utspädning -0,67 (-0,86).
  • Under perioden genomfördes två mindre förvärv; Danderyds Montessoriskola AB och Montessori Ekhagen Ulricehamn AB.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Den 12 december 2020 noterades bolaget på Nasdaq Stockholms huvudlista.
  • Efter perioden har ett mindre förvärv genomförts och avtal om ytterligare två förvärv tecknats samt öppnat en förskola.
 (MSEK) Första kvartalet
(sep-nov)
Helår
(sep-aug)
2020/2021 2019/2020 2019/2020
Intäkter 505 443 1 800
Rörelseresultat -3 -7 107
Rörelsemarginal* -0,5% -1,5% 5,9%
Rörelseresultat exkl. IFRS 16* -8 -11 90
Rörelsemarginal exkl. IFRS 16 (%)* -1,5% -2,5% 5,0%
Justerat rörelseresultat exkl. IFRS 16* -6 -11 95
Justerad rörelsemarginal exkl. IFRS 16* -1,2% -2,5% 5,3%
Periodens resultat -11 -14 49
Soliditet* 18,5% 17,6% 18,5%
Antal barn och elever 14 318 12 724 13 287
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,87 -1,12 4,03
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,87 -1,12 4,03
Kassaflöde från den löpande verksamheten 32 23 271
*) Se nyckeltalsdefinitioner på sidorna 27-32

VD-ORD

Verksamhetsåret 2020/2021 har börjat bra för Atvexa och vi ser ett fortsatt stort intresse för våra verksamheter. Till exempel har tidigare lediga platser i en del av våra nyförvärvade verksamheter fyllts med barn och elever.

Tillväxten under kvartalet följer våra mål, rensat för valutaeffekter är den 15 procent. Detta förklaras delvis av organisk tillväxt (5 procent) som beror både på att vi har fler barn och elever i våra befintliga verksamheter och på de uppstarter av nya förskolor och skolor som gjorts under förra året.

Resterande tillväxt kommer från förvärvade och nya enheter.  Under kvartalet har vi öppnat en ny förskola, Väppeby förskola i Håbo kommun, och via Montessori Sverige har vi välkomnat två nya verksamheter. Montessori Ekhagen Ulricehamn med cirka 150 barn och elever i förskola och årskurs F-6 samt Danderyds Montessoriskola med cirka 125 elever i årskurs F-6.

Efter kvartalets slut har vi förvärvat en förskoleverksamhet med fyra förskolor i Stockholms stad som framöver kommer att ingå i TP Förskolor. Vi har även skrivit avtal om att förvärva Videdals Privatskolor och Montemini Helsingborgs Montessoriskola, två förskole- och skolverksamheter i Skåne samt Kvitre Barnehage en liten förskola i Norge. Vi har även nu i januari startat upp en förskola i Upplands-Väsby med plats för 80 barn.

Vi ser ett fortsatt stort intresse för att bli en del av Atvexagruppen då grundare letar nya ägare till sin verksamhet och värnar om verksamhetens idé och inriktning. Vi ser också att vi stärks med varje ny enhet som blir en del av Atvexagruppen – nya profiler, inriktningar, erfarenheter och kompetenser berikar.

Ekonomiskt har kvartalet varit något bättre än föregående år men i linje med åren innan. Det första kvartalet har alltid negativa resultat på grund av verksamhetens säsongsvariationer med höga kostnader per barn och elev i det första kvartalet. Intäkterna steg med 14 procent till 505 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

Som ett led i Atvexas fortsatta utveckling och ambition att bygga upp en motsvarande plattform i Tyskland med egen ledning som i dag redan finns i Skandinavien tar vi nu steget att följa upp verksamheterna inom Atvexa som två segment, Atvexa Skandinavien och Atvexa Tyskland.

Vår nya VD för Atvexa Tyskland driver verksamheten med fokus på tillväxt då det finns ett fortsatt stort behov av förskoleplatser. Enligt en ny studie från Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) har 136 000 förskoleplatser skapats i Tyskland för barn under tre års ålder under de senaste fem åren. Trots detta finns det fortfarande en stor efterfrågan på 342 000 förskoleplatser, 60% mer än för fem år sedan. I delstaterna Schleswig-Holstein och Hamburg, där Atvexas förskolor ligger beräknas behovet vara 18 000 förskoleplatser för barn under tre år, enligt IW-studien.

Smittspridningen av Covid-19 och tillhörande rekommendationer och restriktioner har naturligtvis påverkat verksamheterna under kvartalet på många sätt. Vi ser dock ingen negativ ekonomisk effekt under perioden. Vår ambition är, i enlighet med skollagens huvudregel, att hålla närundervisning, på plats i skolorna. Vissa skolverksamheter, det gäller särskilt årskurserna 7-9, har behövt att delvis driva fjärr- och distansundervisning för att kunna leva upp till myndigheternas rekommendationer och bidra till minskad smittspridning.

I Tyskland har våra verksamheter periodvis stängt helt (utom för barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken) i enlighet med de rekommendationer som utfärdats av tyska myndigheter. Den nystartade förskolan i Hamburg har välkomnat nya barn i en lägre takt än planerat på grund av Coronapandemins påverkan. Våra förskoleverksamheter i Norge har hållit öppet och arbetat i enlighet med de norska myndigheternas rekommendationer.

Vi är glada och stolta över att nu, sedan den 8 december 2020, vara noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista. Avslutningsvis vill jag välkomna alla nya aktieägare och jag ser fram emot att träffa fler investerare under året.

Katarina Sjögren
VD, Atvexa AB (publ)