För perioden september 2021 till februari 2022

Andra kvartalet 2021/2022
1 december 2021 – 28 februari 2022

· Intäkterna steg med 11,5 procent till 591 MSEK (530), varav 9,1 procent avser förvärv och 2,4 procent organisk tillväxt.
· Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 16 089 (14 881), en ökning med 8,1 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 46 MSEK (34). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till 37 MSEK (29).
· Rörelsemarginalen uppgick till 7,8 procent (6,4). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till 6,3 procent (5,4).
· Resultat per aktie före och efter utspädning var 2,46 SEK (1,72).
· En ny förskola i Malmö kommun har öppnats.

Första halvåret 2021/2022
1 september 2021 – 28 februari 2022

· Intäkterna steg med 13,3 procent till 1 173 MSEK (1 035), varav 9,5 procent avser förvärv och 3,8 procent organisk tillväxt.
· Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 15 940 (14 598), en ökning med 9,2 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 43 MSEK (31). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till 38 MSEK (21).
· Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (3,0). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till 3,2 procent (2,0).
· Justerat rörelseresultat exkl. IFRS 16 uppgick till 28 MSEK (25), justerad rörelsemarginal exkl. IFRS 16 uppgick till 2,4 procent (2,4).
· Resultat per aktie före och efter utspädning var 1,45 SEK (0,85).
· Bolaget Atvexa Fastigheter, med tre fastigheter där Atvexa bedriver verksamhet i Sollentuna har sålts. Efter försäljningen så fortsätter Atvexa bedriva sin verksamhet i lokalerna och hyr dem av den nya ägaren.
· Under perioden förvärvades fyra bolag, tre stycken i Sverige som tillsammans bildar ett självständigt dotterbolag till Atvexa samt ett i Norge. Under perioden har en ny förskola i Ronneby kommun och en i Malmö kommun öppnats.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Efter perioden har tre mindre förvärv i Sverige gjorts.

 (MSEK) Andra kvartalet Första halvåret Helår
(dec-feb) (sep-feb) (sep-aug)
  2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2020/2021
Intäkter 591 530 1 173 1 035 2 100
Rörelseresultat 46 34 43 31 129
Rörelsemarginal 7,8% 6,4% 3,7% 3,0% 6,1%
Rörelseresultat exkl. IFRS 16 37 29 38 21 107
Rörelsemarginal exkl. IFRS 16 (%) 6,3% 5,4% 3,2% 2,0% 5,1%
Justerat rörelseresultat exkl. IFRS 16 37 31 28 25 104
Justerad rörelsemarginal exkl. IFRS 16 6,3% 5,8% 2,4% 2,4% 5,0%
Periodens resultat 30 21 18 10 74
Soliditet 24,1% 19,5% 24,1% 19,5% 23,4%
Medelantal barn och elever 16 089 14 881 15 942 14 598 15 058
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 2,46 1,72 1,45 0,85 6,09
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 2,46 1,72 1,45 0,84 6,09
Kassaflöde från den löpande verksamheten 93 87 174 119 301

VD-ORD
Ännu ett stabilt kvartal

Det här är min första delårsrapport som VD och koncernchef på Atvexa och jag vill gärna berätta om de första intrycken av min nya arbetsplats. Efter 25 år i näringslivet i både noterade och privata bolag tycker jag att Atvexa sticker ut vad gäller engagemanget hos våra medarbetare och drivet att göra vardagen bättre för barnen i våra förskolor och skolor. Kvalitetstänket genomsyrar våra pedagogiska inriktningar och koncept. Vid besöken i våra verksamheter ser jag hur genomtänkta och strukturerade vi är oavsett om det är en Reggio Emilia-, Montessori-, Matematik- eller Idrottsinriktning vi driver. Mångfalden blir tydlig genom våra olika inriktningar, de olika geografiska områden där vi har våra verksamheter och också genom den härliga blandning av inspirerande medarbetare som sökt sig till oss. Sammantaget är Atvexa ett välskött bolag med goda förutsättningar att fortsätta utvecklas utifrån vår hållbara affärsmodell.
Jag är glad över att presentera ett stabilt andra kvartal med en omsättning på 591 MSEK, vilket är 12 procent bättre än samma period förra året då vi omsatte 530 MSEK. Ökningen beror på organisk tillväxt i befintliga förskolor och skolor men framförallt förvärvad tillväxt. 12 procent är något under vår målsättning men förklaras av att det är svårt att styra förvärvsprocesserna så att tillträde kan ske på rätt sida ett månadsbokslut. Vi ser också att vissa processer tar längre tid än normalt. Vi är ständigt aktiva i parallella processer i samtliga geografier och efter rapportperiodens utgång tillträdde vi tre nya verksamheter i Sverige. Vi önskar dessa fina förskolor/skolor varmt välkomna till Atvexafamiljen.
Lönsamheten har förstärkts under perioden och vi levererar en rörelsemarginal, exklusive IFRS 16, på 6,3% jämfört med 5,8% samma period förra året. Den stärkta marginalen beror bland annat på lägre inköp under kvartalet samt större uttag av semester än samma period förra året.
Jag hoppas det är sista gången vi behöver säga att även detta kvartal präglades av pandemin i både Sverige, Norge och Tyskland. Flera av våra enheter har haft periodvisa nedstängningar orsakade av personalbrist på grund av sjukfrånvaro eller karantän och utmaningar att få tag på vikarier. Även om vi stundtals tvingats stänga ner är jag stolt över det sätt våra medarbetare har hanterat situationen, där barnens och elevernas bästa alltid har varit viktigast.
I Sverige har Inga Blomqvist, kemilärare på vår grundskola Metapontum i Älvsjö utanför Stockholm, tilldelats Kungliga Vetenskapsakademins pris för sina interaktiva metoder och sitt sätt att locka eleverna till spontan fördjupning. Vi är mycket stolta att kunna attrahera skickliga lärare som Inga till våra verksamheter och gläds åt att hennes arbete uppmärksammas på detta fina sätt. Vårt hållbarhetsarbete fortsätter och i februari invigde vi ett nytt utbildnings- och återbrukscenter inom Unike. Genom att utbilda pedagoger i hur spillmaterial, återbruk och second life-produkter kan användas i lärandet kan vi bidra till att på flera sätt minska konsumtionen av nya produkter i våra verksamheter och därmed bidra till ett mer hållbart samhälle.
I Norge har politikerna sedan stortingsvalet i höstas försämrat villkoren för privata barnehager (förskolor). Som en följd av det anpassar vi administrationen för att hantera de minskade pensionstillägg som infördes den 1 januari 2022. Vi inleder också ett nationellt samarbete med de andra förskolekedjorna för att förbättra ramvillkoren i den kommunala ersättningen tillsammans med intresse- och arbetsgivarorganisationen PBL.
Tyskland är en viktig marknad för oss och jag besökte verksamheten redan i februari. Jag imponerades av både teamet och kvaliteten på verksamheterna, där kombinationen av engagerade medarbetare och fina lokaler gör att vår positiva trend fortsätter och vi fyller våra enheter med fler barn i stadig takt. Parallellt fortsätter vi bygga vår interna organisation för att ta tillvara de nyetablerings- och förvärvsmöjligheter vi ser. Vårt fokus är på följande tre regioner: Hamburg, Bayern och Baden-Württemberg. Tyskland är en attraktiv marknad genom att en halv miljon förskoleplatser ska skapas fram till 2030, men det innebär inte att det saknas förvärvsmöjligheter. Vi har ett långt track record av att göra många, mindre förvärv till rimliga värderingar och den erfarenheten kommer hjälpa oss i Tyskland. Med det sagt kommer nyetableringar att vara en viktig del i vår tyska tillväxtresa och vi fortsätter att stärka vårt nätverk av befintliga och nya fastighetsutvecklare och partners.
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla engagerade medarbetare inom Atvexa, det är ni som gör skillnad för våra barn och elever, varje dag. Tack! Jag ser positivt på framtiden och inser att jag är priviligierad som får ägna min tid åt det allra viktigaste som finns: att ge våra barn de allra bästa förutsättningarna att fortsätta växa.

Johan Kyllerman
VD, Atvexa AB (publ)