Tredje kvartalet 2020/2021

1 mars 2021 – 31 maj 2021

· Intäkterna steg med 22,6 procent till 576 MSEK (470).
· Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 15 621 (13 519), en ökning med 15,5 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 32 MSEK (26). Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till 27 MSEK (19).
· Rörelsemarginalen uppgick till 5,5 procent (5,5). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till 4,6 procent (4,1).
· Resultat per aktie före och efter utspädning 1,63 SEK (0,93).
· Under perioden genomfördes fyra mindre förvärv, Videdals Privatskolor, Montemini – Helsingborgs Montessoriskola, Hoppetossa Norr AB och Kvitre Barnehage AS.

Första nio månader 2020/2021

1 september 2020 – 31 maj 2021

· Intäkterna steg med 17,4 procent till 1 611 MSEK
(1 372).
· Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 14 939 (13 104), en ökning med 14,0 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 63 MSEK (41). Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till 47 MSEK (28).
· Rörelsemarginalen uppgick till 3,9 procent (3,0). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till 2,9 procent (2,0).
· Resultat per aktie före och efter utspädning 2,47 SEK (0,53).
· Den 12 december 2020 noterades bolaget på Nasdaq Stockholms huvudlista.
· Under perioden genomfördes åtta mindre förvärv; Danderyds Montessoriskola AB, Montessori Ekhagen Ulricehamn AB, Ask & Embla Förskolor AB, Klokkergården Barnehage AS, Videdals Privatskolor, Montemini – Helsingborgs Montessoriskola, Hoppetossa Norr AB och Kvitre Barnehage AS.
· Två nya förskolor öppnades, en i Håbo och en i Upplands Väsby.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Efter perioden har ett mindre förvärv genomförts, Trollhättans Montessoriskola.

 (MSEK) Tredje kvartalet Första nio månader Helår
(mar-maj) (sep-maj) (sep-aug)
  2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2019/2020
Intäkter 576 470 1 611 1 372 1 800
Rörelseresultat 32 26 63 41 107
Rörelsemarginal* 5,5% 5,5% 3,9% 3,0% 5,9%
Rörelseresultat exkl. IFRS 16* 27 19 47 28 90
Rörelsemarginal exkl. IFRS 16 (%)* 4,6% 4,1% 2,9% 2,0% 5,0%
Justerat rörelseresultat exkl. IFRS 16* 19 24 44 32 95
Justerad rörelsemarginal exkl. IFRS 16* 3,4% 5,1% 2,8% 2,4% 5,3%
Periodens resultat 20 11 30 7 49
Soliditet* 20,8% 20,8% 20,8% 20,8% 18,5%
Medelantal barn och elever* 15 621 13 519 14 939 13 104 13 287
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 1,63 0,93 2,47 0,53 4,03
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 1,63 0,93 2,47 0,53 4,03
Kassaflöde från den löpande verksamheten 102 85 221 177 271
*) Se nyckeltalsdefinitioner på sidorna 31-36

VD-ORD

Atvexas tredje kvartal (mars-maj) har löpt på bra och enligt plan med de förutsättningar som Coronapandemin har medfört. Vi fortsätter att växa, både i Sverige och i Norge, och har dessutom vidareutvecklat de digitala formerna för kompetensutveckling och samarbete inom organisationen.

Finansiellt blev marginalen under det tredje kvartalet 2020/2021 i nivå med förra årets resultat som var präglat av Coronapandemins första våg. Förra våren rådde stor osäkerhet och flera verksamheter påverkades på olika sätt. Denna vår 2021 har verksamheterna varit i gång på ett mer normalt sätt men påverkan har ändå varit påtaglig med ökad sjukfrånvaro för både medarbetare, barn och elever.

Sett över hela niomånadersperioden september 2020-maj 2021 är marginalen alltjämt högre än året innan.

Vi fortsätter att följa gällande Coronarestriktioner och det är glädjande att se att vaccinationerna löper på bra. Detta kommer att bidra till att barn och elever, som inte kommer att vaccineras i nuläget, ändå kan beredas närundervisning till hösten. Vi planerar för normal verksamhet då höstterminen startar men har också beredskap för omställning om det behövs.

Vi har under vintern och våren utvecklat nya metoder för digitalt nätverkande mellan olika yrkeskategorier inom Atvexagruppen vilket har gjort att fler kan vara med och träffas.

Nätverksträffarna har haft tema kring digitalisering i förskolan samt träff för lärare i de praktisk-estetiska ämnena medan inspirationsdagen fokuserade på inkludering och att skapa lärande för alla barn och elever. Samtliga inspirationsforum får mycket positiva utvärderingar, på en 10-gradig skala är 8,5 nöjda med dagen och 8,7 tar med sig nya kunskaper till sina verksamheter.

Vi har också inom ramen för vårt kontinuerliga kvalitetsarbete inrättat en kvalitetsutmärkelse i syfte att lyfta fram goda exempel och öka erfarenhetsutbytet och lärandet mellan våra olika förskolor och skolor. Många verksamhetsutvecklande projekt nominerades och alla nominerade bjöds sedan in till en inspirerande föreläsning av James Nottingham, grundare och VD för Challenging Learning. Han berättade om hur vi tillsammans kan arbeta för progression och uppmuntra lärande för alla barn och elever.

Ett av de goda exempel som lyftes fram inom Atvexas kvalitetsutmärkelse är Vallentuna friskolas studio, ett stort rum som delats in i mindre ”rum” för att skapa olika miljöer för lärande. Studion är bemannad med pedagoger hela skoldagen och här arbetar eleverna (årskurs 6-9) utifrån sina individuella behov. Syftet med studion utgår från uppdraget att alla elever på skolan ska ges bästa förutsättningar att nå så långt det är möjligt. Det gäller oavsett om eleven har särskilda behov eller om eleven har lätt för att nå kunskapskraven. Genom att samla skolans resurser i studion kan pedagogerna effektivt tillgodose elevernas olika behov. Efter skoltid erbjuds studiestöd för alla elever i studion.

Ett annat gott exempel är Förskolan Vätterosen som under terminen skapat ett lärandeprojekt kring vilda djur. Utifrån läroplanens mål och det som barnen vet och önskar veta har pedagogerna skapat olika lärtillfällen och projektet avslutades med ett digitalt studiebesök på Kolmårdens djurpark. Ett bra exempel på den kreativitet som följt i pandemins spår där vi fått förlita oss mer på digitala verktyg och möjligheter då studiebesök och utflykter inte kunnat genomföras som tidigare.

Vi har under kvartalet förvärvat fyra verksamheter varav en i Norge och efter kvartalets utgång har en verksamhet i Trollhättan välkomnats till Atvexagruppen. Vi fortsätter att titta på möjliga förvärv och nyetableringar i oförminskad takt.

Vår förskola inom segmentet Tyskland har inte riktigt utvecklats enligt plan på grund av Coronarestriktionerna då våra verksamheter tidvis varit nedstängda helt eller delvis och inskolningen av nya barn har därför skjutits på framtiden. Vi har en långsiktig plan för expansion i Tyskland och ser att våra nuvarande verksamheter nu utvecklas i rätt riktning och att vårt scannande av möjliga förvärvsobjekt och nyetableringar börjar utkristalliseras.

Jag vill tacka alla våra engagerade medarbetare, barn, elever och föräldrar lite extra mycket för allt tålamod i denna krävande tid!

Trevlig sommar!

Katarina Sjögren
VD, Atvexa AB (publ)