september till maj 2021/2022

Tredje kvartalet 2021/2022, 1 mars 2022 – 31 maj 2022

 • Intäkterna steg med 8,9 procent till 627 MSEK (576), varav 6,7 procent avser förvärv och 2,2 procent organisk tillväxt.
 • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 16 569 (15 621), en ökning med 6,1 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 36 MSEK (32). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till 29 MSEK (27).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 procent (5,5). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till 4,7 procent (4,6).
 • Justerat rörelseresultat exkl. IFRS 16 uppgick till 29 MSEK (19), justerad rörelsemarginal exkl. IFRS 16 uppgick till 4,7 procent (3,4).
 • I resultatet ingår en engångsersättning som förbättrat rörelseresultatet med 7 MSEK eller en procentenhet på rörelsemarginalen från ett pensionsbolag.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 1,75 SEK (1,63).
 • Tre mindre förvärv i Sverige har gjorts.

Första nio månaderna 2021/2022, 1 september 2021 – 31 maj 2022

 • Intäkterna steg med 11,7 procent till 1 800 MSEK (1 611), varav 8,5 procent avser förvärv och 3,3 procent organisk tillväxt.
 • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 16 149 (14 939), en ökning med 8,1 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 79 MSEK (63). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till 67 MSEK (47).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,4 procent (3,9). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till 3,7 procent (2,9).
 • Justerat rörelseresultat exkl. IFRS 16 uppgick till 57 MSEK (44), justerad rörelsemarginal exkl. IFRS 16 uppgick till 3,2 procent (2,8).
 • I resultatet ingår en engångsersättning som förbättrat rörelseresultatet med 7 MSEK eller 0,3 procentenheter på rörelsemarginalen från ett pensionsbolag.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 3,20 SEK (2,47).
 • Bolaget Atvexa Fastigheter, med tre fastigheter där Atvexa bedriver verksamhet i Sollentuna har sålts. Efter försäljningen fortsätter Atvexa bedriva sin verksamhet i lokalerna och hyr dem av den nya ägaren.
 • Under perioden förvärvades sju bolag, tre stycken i Sverige som tillsammans bildar ett självständigt dotterbolag till Atvexa samt ytterligare tre mindre förvärv i Sverige samt ett i Norge. Under perioden har en ny förskola i Ronneby kommun och en i Malmö kommun öppnats.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Efter perioden har ett mindre förvärv i Sverige gjorts.
· DeMina Skolintressenter AB har den 11 juli 2022 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Atvexa AB för 88 kronor kontant per B-aktie.

 (MSEK) Tredje kvartalet Första nio månader Helår
(mar-maj) (sep-maj) (sep-aug)
  2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2020/2021
Intäkter 627 576 1 800 1 611 2 100
Rörelseresultat 36 32 79 63 129
Rörelsemarginal* 5,8% 5,5% 4,4% 3,9% 6,1%
Rörelseresultat exkl. IFRS 16* 29 27 67 47 107
Rörelsemarginal exkl. IFRS 16 (%)* 4,7% 4,6% 3,7% 2,9% 5,1%
Justerat rörelseresultat exkl. IFRS 16* 29 19 57 44 104
Justerad rörelsemarginal exkl. IFRS 16* 4,7% 3,4% 3,2% 2,8% 5,0%
Periodens resultat 21 20 39 30 74
Soliditet* 24,5% 20,8% 24,5% 20,8% 23,4%
Medelantal barn och elever * 16 512 15 621 16 130 14 939 15 058
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 1,75 1,63 3,20 2,47 6,09
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 1,75 1,63 3,20 2,47 6,09
Kassaflöde från den löpande verksamheten 111 102 242 221 301
*) Se Finansiella nyckeltal på sidorna 31-34

VD-ORD

Ett kvartal med solid lönsamhet

Vi fortsätter att leverera solid lönsamhet och god tillväxt under ett oroligt kvartal som präglats av nyheter kring ökande inflation och inbromsning av den globala tillväxten.
Under kvartalet omsatte vi 627 MSEK, vilket jämfört med motsvarande period förra året (576 MSEK) är en ökning med 8,9%. Tillväxten är lägre än vår ambition på 15% och beror på mer utdragna förvärvsprocesser, som i sin tur grundar sig i att säljare av förskole- och skolverksamheter behöver tid på sig att anpassa sina förväntningar på köpeskilling. Vår rörelsemarginal, exkl IFRS 16, landade på 4,7% jämfört med 4,6% förra året.
Under kvartalet hade vi den stora glädjen att välkomna tre nya förskolor och skolor till oss i Sverige – Kingelstad Byskola utanför Helsingborg, Vaxholms Montessori samt Förskolan Linnea i Vimmerby. Dessa fina verksamheter med sina barn, elever och engagerade medarbetare passar väl in i Atvexafamiljen och kommer kunna bidra till mångfalden och få ta del av de fördelar det innebär att tillhöra Atvexa.
I Tyskland har vi fortsatt jobba hårt med att få till nyetableringar och kunde i maj meddela att vi tecknat avtal om att bygga tre nya förskolor med totalt 200 platser i våra fokusområden – två i Hamburg och en i Bayern. På förvärvssidan i Tyskland ser vi att trenden med höga värderingar håller i sig, framför allt drivet av bristen på fristående förskolebolag.
I Norge är marknadssituationen annorlunda än i Tyskland och där finns det fortsatt många möjligheter till förvärv till rimliga värderingar. Trots det gör den politiska situationen med de planerade förändringarna i förskolelagen att vi är mer försiktiga i våra förvärvsprocesser. Efter rapportperiodens utgång beslutade Stortinget att varje förskola måste bli ett eget aktiebolag, vilket vi i vårt fall måste uppfylla senast den sista december 2022. Det arbetet påbörjas omedelbart.
I förra rapporten meddelade jag att en av våra lärare på grundskolan Metapontum i Älvsjö tilldelats Kungliga Vetenskapsakademiens pris. Tydligen blev eleverna där inspirerade, för i maj gick schacklaget och vann SM vid mästerskapstävlingarna i Spånga. Stort grattis till Metapontums briljanta lag bestående av tredjeklassarna Julius, Viktor och Paul, samt Sebastian från förskoleklass. Under kvartalet har även Atvexas årliga kvalitetsutmärkelse delats ut till de stolta vinnarna Engelska Skolan Norr i kategorin digitalisering, Wåga & Wilja för sin insats i språkutveckling samt Montessori i Norrtälje för sitt miljö- och hållbarhetsarbete.
Det är en sann glädje att få arbeta med alla våra verksamheter och jag har under kvartalet fått möjligheten att besöka Unike Förskolor i Nacka, Tornadoskolan i Skarpnäck, Byängsskolan i Täby samt Ängdalaskolan i Höllviken. Våra medarbetare är stolta över sina barn, elever och sin arbetsplats och är ytterst fina ambassadörer för Atvexas långsiktigt hållbara modell. Just nu njuter de flesta av ett välförtjänt sommarlov eller semester och jag ser fram emot att starta upp verksamheterna igen i augusti. Då fortsätter vårt viktiga arbete med att ge de allra bästa förutsättningarna för våra barn att växa.
Johan Kyllerman
VD, Atvexa AB (publ)