Den 11 juli 2022 offentliggjorde Peter Weiderman, Lars Brune, Sara Karlin och Katarina Sjögren, genom DeMina Skolintressenter AB (”DeMina”), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Atvexa AB (publ) (”Atvexa” respektive ”Erbjudandet”). Den 11 augusti 2022 meddelade DeMina att Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att DeMina innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Atvexa samt att Erbjudandet fullföljs.

DeMina har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Atvexa. Mot denna bakgrund, och i enlighet med begäran från DeMina, har styrelsen för Atvexa fattat beslut om att ansöka om avnotering av Atvexas B-aktie från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Atvexas B-aktie kommer att meddelas snarast efter att Atvexa fått besked därom från Nasdaq Stockholm.