Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs normalt på årsstämma.

På årsstämman den 14 januari 2021 beslöts att styrelsearvode ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, innebärande att arvode ska utgå med 76 875 kronor (grundarvode) till vardera av Sara Karlin, Lars Brune och Peter Weiderman samt med 153 750 kronor (grundarvode) till vardera av Cecilia Daun Wennborg och Gunilla Öhman. Vidare ska ytterligare ett grundarvode enligt ovan utgå till styrelsens ordförande samt ytterligare ett halvt grundarvode enligt ovan utgå till vardera av de ledamöter som deltar i utskottsarbete för vardera utskott (noterades att Peter Weiderman avstår arvode för utskottsarbete).

Under perioden från årsstämman den 14 januari 2021 intill nästkommande årsstämma uppgår ersättningen per styrelseledamot enligt tabellen nedan.

Namn Befattning Ersättning (TSEK)
Sara Karlin1 Ordförande 192
Lars Brune Ledamot 77
Cecilia Daun Wennborg Ledamot 308
Peter Weiderman Ledamot 77
Gunilla Öhman2 Ledamot 231
  1. Då Sara Karlin är arbetande styrelseordförande i Bolaget erhåller hon även ersättning i form av lön. Enligt villkor i Sara Karlins anställningsavtal ska eventuellt utbetalt styrelsearvode betalas tillbaka alternativt dras av på lönen.
  2. Gunilla Öhman tillhandahåller sedan den 1 september 2019 vissa begränsade IR-tjänster till Atvexa på konsultbasis, för vilka hon även erhåller konsultarvode.