Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs normalt på årsstämma.

På årsstämman den 16 januari 2020 beslöts att styrelsearvode ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, innebärande att arvode ska utgå med 75 000 kronor (grundarvode) till vardera av Sara Karlin, Lars Brune och Peter Weiderman samt med 150 000 kronor (grundarvode) till vardera av Cecilia Daun Wennborg, Trond Ingvaldsen och Gunilla Öhman. Vidare ska ytterligare ett grundarvode utgå till styrelsens ordförande samt ytterligare ett halvt grundarvode vardera till de ledamöter som deltar i utskottsarbete (noterades att Peter Weiderman avstår arvode för utskottsarbete).

Under perioden från årsstämman den 16 januari 2020 intill nästkommande årsstämma uppgår ersättningen per styrelseledamot enligt tabellen nedan.

Namn Befattning Ersättning (TSEK)
Sara Karlin1 Ordförande 150
Lars Brune Ledamot 75
Cecilia Daun Wennborg Ledamot 300
Peter Weiderman Ledamot 75
Gunilla Öhman2 Ledamot 225
Trond Ingvaldsen Ledamot 150
  1. Då Sara Karlin är arbetande styrelseordförande i Bolaget erhåller hon även ersättning i form av lön. Enligt villkor i Sara Karlins anställningsavtal ska eventuellt utbetalt styrelsearvode betalas tillbaka alternativt dras av på lönen.
  2. Gunilla Öhman tillhandahåller sedan den 1 september 2019 vissa begränsade IR-tjänster till Atvexa på konsultbasis, för vilka hon även erhåller konsultarvode.