En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna jobba långsiktigt. Atvexa ägnar sig inte åt vinstmaximering, utan fokus är att driva en verksamhet med hög kvalitet. Det är Atvexas uppfattning att en verksamhet med hög kvalitet även möjliggör långsiktig vinst för Atvexagruppen.

Tillväxt

Intäktstillväxten ska uppgå till 15 procent per år, via såväl organisk tillväxt som via förvärv.

Lönsamhet

Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ska över tid uppgå till fem procent.

Kapitalstruktur

Soliditet om minst 40 procent.

Utdelningspolicy

Det fria kassaflödet avses främst att återinvesteras i verksamheten i syfte att finansiera framtida tillväxt. Vid utrymme kan på sikt överskott komma att delas ut, dock med hänsyn tagen till Bolagets investeringsbehov och finansiella ställning.