En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna jobba långsiktigt. Atvexa ägnar sig inte åt vinstmaximering, utan fokus är att driva en verksamhet med hög kvalitet. Det är Atvexas uppfattning att en verksamhet med hög kvalitet även möjliggör långsiktig vinst för Atvexagruppen.

Tillväxt

Intäktstillväxten ska uppgå till 15 procent per år, via såväl organisk tillväxt som via förvärv.

Lönsamhet

Justerad rörelsemarginal (EBIT-marginalen) ska över tid uppgå till fem procent årligen exklusive effekten av IFRS 16.

Kapitalstruktur

Räntebärande nettoskuld, exklusive effekten av IFRS 16, i förhållande till justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), exklusive effekten av IFRS 16, maximalt 2,5.
Skuldsättningen kan dock tillfälligt komma att överstiga detta mål, exempelvis i samband med förvärv.

Utdelningspolicy

Det fria kassaflödet avses främst att återinvesteras i verksamheten i syfte att finansiera framtida tillväxt. Vid utrymme kan på sikt överskott komma att delas ut, dock med hänsyn tagen till Bolagets investeringsbehov och finansiella ställning.