Andra kvartalet 2020/2021 1 december -28 februari

 • Intäkterna steg med 15,3 procent till 530 MSEK (460).
 • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 14 881 (13 069), en ökning med 13,9 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 34 MSEK (21). Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till 29 MSEK (19).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 6,4 procent (4,6). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till 5,4 procent (4,2).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning 1,72 (0,72).
 • Under perioden genomfördes två mindre förvärv, Ask & Embla Förskolor AB och Klokkergården Barnehage AS. En förskola öppnades i Upplands Väsby. Avtal tecknades om ytterligare ett mindre förvärv Kvittre Barnehage AS
 • Den 12 december 2020 noterades bolaget på Nasdaq Stockholms huvudlista.
 • Atvexas årsstämma hölls den 14 januari 2021.

Första halvåret 2020/2021 1 september – 28 februari

 • Intäkterna steg med 14,6 procent till 1 035 MSEK (903).
 • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 14 598 (12 897), en ökning med 13,2 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 31 MSEK (15). Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till 21 MSEK (8).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 3,0 procent (1,6). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till 2,0 procent (0,9).
 • Resultat per aktie före utspädning 0,85 och efter utspädning 0,84 (-0,40).
 • Under perioden genomfördes fyra mindre förvärv; Danderyds Montessoriskola AB, Montessori Ekhagen Ulricehamn AB, Ask & Embla Förskolor AB och Klokkergården Barnehage AS. Två förskolor öppnades, en i Håbo och en i Upplands Väsby. Ett avtal om ytterligare ett mindre förvärv tecknades avseende Kvittre Barnehage AS.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Efter perioden har två mindre förvärv genomförts, Videdals Privatskolor i Malmö och Montemini – Helsingborgs Montessoriskola.
 • Den 12 april meddelade Katarina Sjögren styrelsen att hon önskar lämna sin roll som VD för Atvexa. Hon kommer att vara kvar tills en ersättare utsetts.
 (MSEK) Andra kvartalet Första halvåret Helår
(dec-feb) (sep-feb) (sep-aug)
  2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2019/2020
Intäkter 530 460 1 035 903 1 800
Rörelseresultat 34 21 31 15 107
Rörelsemarginal* 6,4% 4,6% 3,0% 1,6% 5,90%
Rörelseresultat exkl. IFRS 16* 29 12 21 8 90
Rörelsemarginal exkl. IFRS 16 (%)* 5,4% 4,2% 2,0% 0,9% 5,0%
Justerat rörelseresultat exkl. IFRS 16* 31 19 25 8 95
Justerad rörelsemarginal exkl. IFRS 16* 5,8% 4,2% 2,4% 0,9% 5,3%
Periodens resultat 21 9 10 -5 49
Soliditet* 19,5% 17,5% 19,5% 17,5% 18,5%
Medelantal barn och elever 14 881 13 069 14 598 12 897 13 287
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 1,72 0,72 0,85 -0,40 4,03
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 1,72 0,72 0,84 -0,40 4,03
Kassaflöde från den löpande verksamheten 87 69 119 92 271
*) Se nyckeltalsdefinitioner på sidorna 32-37

VD-ORD

Det andra kvartalet i vårt brutna räkenskapsår, december till februari, har fortsatt starkt för Atvexa. Det är glädjande att se både ökade intäkter och stabilt resultat. Vi har fortsatt att välkomna nya, spännande förskolor och skolor till Atvexagruppen och de har integrerats väl i våra olika verksamheter. Dessutom har flera uppstarter med helt nya verksamheter varit framgångsrika. De senaste förvärven; Videdals Privatskolor i Malmö, Montemini – Helsingborgs Montessoriskola, Ask & Embla i Stockholm samt Klokkergården i Norge har alla kommit in på ett mycket bra sätt i Atvexagruppen. Vår nyöppnade förskola i Upplands Väsby med 80 platser är i princip redan fullbelagd.

Det är också roligt att se att våra existerande verksamheter också växer, tomma platser i grupper och klasser fylls på med nya barn och elever. Det är tydligt att våra verksamheter som har en väldefinierad profil som Montessori eller språk är mycket attraktiva för barn och föräldrar.

Vi fortsätter att aktivt se på nya möjliga förvärv, där vi har intressanta samtal med flera ägare till fina verksamheter.

Nu ett år in i pandemin har vår personal lärt sig hantera många svåra situationer fantastiskt bra. Det som varit glädjande att se är hur mycket stöd de tagit av varandra och hur betydelsefullt det är att ingå i en grupp med tillgång till erfarenhet och kompetens. Detta är också något som ledarna i våra nyförvärvade verksamheter vittnar om – att tillhöra Atvexagruppen ger dem stöd, nätverk och utveckling. Ett nätverkande som detta år fått ske helt digitalt och fungerat överraskande bra.

I den dagliga verksamheten, i förskolor och skolor, så hanteras vardagen på en mängd nya olika sätt. Våra högstadier har haft en mix av distansutbildning och utbildning på plats i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Förskoleverksamheten och alla inblandade: personal, barn och föräldrar har lärt sig att hantera situationen på ett bra sätt. Att vi kostnadsmässigt har en positiv effekt av pandemin beror bland annat på att vår personal försöker minimera antalet vikarier för att minska smittspridningen och i stället lösa temporär frånvaro med befintlig personal.

Resultatet för det första halvåret har även påverkats positivt av den ändrade mixen av förskola och skola. En säsongseffekt som under året jämnar ut sig. Det finns också en temporär kostnadssänkande effekt av uteblivna resor, träffar och andra utvecklingssatsningar som vi ser kommer att utföras senare under året än normalt.

I Tyskland har det varit mer omfattande restriktioner och därför har antalet barn inte ökat i den grad vi planerat. Vi tror fortsatt starkt på den tyska marknaden i framtiden och arbetar aktivt för att växa där.

Vi har också under detta kvartal bytt lista på börsen, från First North till Nasdaq Main Market, smallcap. I samband med skiftet utökades vår aktieägarskara från 380 till 1890 personer. Det gläder oss att få välkomna alla nya ägare!

Som framgått av ett pressmeddelande har jag meddelat styrelsen att jag vill lämna vd-posten i Atvexa. Ett svårt beslut, men efter snart 10 år i bolaget känner jag att det är dags för en annan fas i livet. Jag stannar tills en efterträdare är på plats och kommer alltid ha Atvexas fina verksamhet i mitt hjärta!

Katarina Sjögren
VD, Atvexa AB (publ)