Struktur för intern kontroll

Atvexas arbete med intern kontroll grundas på dels intern kontroll och riskstyrning avseende verksamheten, dels intern kontroll och riskstyrning som avser finansiell rapportering. Den interna styrningen och kontrollen ska säkra att Atvexas finansiella rapportering ger en korrekt bild av Bolagets finansiella ställning och att verksamheten vid var tid möter de finansiella och kvalitativa krav och förväntningar som ställs på ett bolag som verkar inom offentligt finansierad verksamhet.

System för intern kontroll och riskhantering i den finansiella rapporteringen

Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll regleras i svensk lagstiftning (Aktiebolagslagen och årsredovisningslagen (1995:1554)) samt i Koden. Atvexa tillämpar och följer dessa krav. Den beskrivning av hur den interna kontrollen är organiserad som beskrivs i detta avsnitt är avgränsad till att behandla intern kontroll avseende finansiell rapportering.

Intern kontroll avseende finansiell rapportering är en central komponent i bolagsstyrningen inom Atvexa och syftar till att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen i form av delårsrapporter, årsredovisningar och bokslutskommunikéer samt att den finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lagar, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. Styrelsen har det övergripande ansvaret för intern kontroll och riskhantering. Styrelsen har utsett revisionsutskottet för att tillhandahålla övervakning och ledning och att övervaka effektiviteten i den interna kontrollen. Styrelsen fastställer årligen styrdokument som ska ligga till grund för och främja en god kontrollmiljö. Dessa dokument inkluderar styrelsens arbetsordning, instruktioner för styrelseutskotten, styrdokument för finansiell rapportering och för riskhantering samt övergripande policyer. Ansvaret för det dagliga arbetet åvilar primärt Bolagets verkställande direktör. Bolagets ekonomi- och finansdirektör har genom delegering från den verkställande direktören ett operativt ansvar för den interna kontrollen samt riskstyrningen avseende den finansiella rapporteringen och Atvexas ekonomihandbok. Atvexas revisionsutskott säkerställer övervakning och bedömning av effektiviteten i Bolagets system för intern kontroll.

Atvexa tillämpar COSO:s ramverk för intern styrning och kontroll, vilket är det internationellt sett mest erkända ramverket för att beskriva och utvärdera en koncerns kontrollstruktur. COSO-ramverket består av fem komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.