Syftet med Atvexas investerarrelationer:

  • Förse kapitalmarknaden med aktuell, relevant och balanserad information för att säkerställa god likviditet och rättvis aktiekurs.
  • Säkerställa att gällande regler och förordningar följs.
  • Säkerställa att investerare uppfattar Atvexa som en tillgänglig, pålitlig och professionell aktör.

Grundprinciper

All kommunikation från Atvexa ska offentliggöras i rätt tid samt vara korrekt och uppdaterad. Offentliggörande av information ska ske i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning, tillämpliga lagar och regler samt börsens regler, inklusive riktlinjer och rekommendationer från Nasdaq Stockholm.

Tyst period

För att minska risken för informationsläckage och för att intressenter inte ska misstänkas ha fått tillgång till insiderinformation, tillämpar Atvexa en ”tyst period” under 30 dagar innan offentliggörandet av ett årsbokslut eller en delårsrapport. Under denna period ska Atvexas representanter avhålla sig från att besvara frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen, med hänsyn till den tysta perioden. Uppenbara sakliga fel får dock påtalas eller bekräftas när en analytiker begär kommentarer på analyser och rapporter förutsatt att informationen i sakfrågan finns publikt tillgänglig. Det kan även vara tillåtet att lämna information om omständigheter som tidigare offentliggjorts, att rätta till missförstånd, felaktiga beräkningar, bevisliga felaktigheter och lämna branschstatistik – allt förutsatt att underliggande fakta är publikt tillgänglig. Inga kommentarer gällande framåtriktad finansiell information är tillåtna.