Den 10 februari 2022 tillträdde Johan Kyllerman, i enlighet med vad som tidigare meddelats, som verkställande direktör för Atvexa AB (publ) (”Bolaget”). Som meddelats den 18 januari 2022 beslutade årsstämman i Bolaget om införande av ett teckningsoptionsprogram riktat till Bolagets verkställande direktör. Den verkställande direktören har i dag tecknat samtliga 13 000 teckningsoptioner i programmet till ett pris om 11,20 kronor per option. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 82,35 kronor per aktie.

Årsstämman i Bolaget beslutade den 18 januari 2022 om emission av högst 13 000 teckningsoptioner, dock högst det antal teckningsoptioner som motsvarar det antal aktier som verkställande direktören allokerar till LTIP 2022, inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till bolagets verkställande direktör. Den verkställande direktören har allokerat 13 000 aktier till LTIP 2022 och har i dag tecknat 13 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 82,35 kronor per aktie. Teckningskursen har i enlighet med optionsvillkoren fastställts till 116 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie under den närmaste perioden om tio handelsdagar omedelbart före den 14 februari 2022. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under två perioder, dels under två veckor från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 september 2024 – 28 februari 2025 och dels under två veckor från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 september 2024 – 31 maj 2025. För det fall ovan angivna teckningsperioder inte är tillämpliga ska varje teckningsoption ge rätt att teckna en ny aktie i Bolaget dels under perioden 1 maj – 15 maj 2025, dels under perioden 1 augusti – 15 augusti 2025.

Priset per teckningsoption har i enlighet med optionsvillkoren fastställts av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) till 11,20 kronor per option, och motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell.

I samband med tilldelning av teckningsoptioner till verkställande direktören har Bolaget, med vissa undantag, förbehållit sig rätten att återköpa teckningsoptioner om verkställande direktörens uppdrag i Bolaget upphör.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid utställandet av optionerna då nuvärdet av teckningsoptionens lösenpris (teckningskursen per aktie) överstiger aktuell börskurs vid tidpunkten för emissionen. Teckningsoptionerna innebär, vid fullt utnyttjande, en ökning av 13 000 B-aktier, motsvarande en utspädning om cirka 0,1 procent av det totala antalet aktier och 0,0 procent av det totala antalet röster i Bolaget.