Aktieägarna i Atvexa AB (publ) (”Bolaget”), 556781-4024, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 januari 2019 kl. 13.00 på Svärdvägen 21 i Danderyd.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som vill delta vid stämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget avseende förhållandena den 11 januari 2019,
  • dels göra en anmälan till Bolaget senast den 11 januari 2019.

Utöver att anmäla sig hos Bolaget för deltagande måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut för att äga rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear. Aktieägare bör informera förvaltaren om detta i god tid före den 11 januari 2019. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske via post till Atvexa AB (publ), Brovägen 9, 182 76 Stocksund eller via e-post till veronica.hallengren@atvexa.se. Vid anmälan ska namn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Aktieägare som önskar medföra biträde måste även ange detta samt antal biträden i sin anmälan.

Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna tillsammans med övriga behörighetshandlingar tas med till stämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.atvexa.com) och tillhandahålls aktieägare på begäran.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om

     1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

      2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

      3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.

10. Val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter.

11. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

12. Beslut om styrelsens förslag till emissionsbemyndigande avseende företagsförvärv.

13. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Förslag till beslut om ordförande vid stämman

Valberedningen har föreslagit att Sara Karlin skall väljas till stämmans ordförande.

Punkt 7.2 – Förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/2018.

Punkt 8 – Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter skall vara fem och att antalet revisionsbolag skall vara ett.

Punkt 9 – Förslag till beslut om arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen har föreslagit att arvode till styrelsen skall utgå med 61 500 SEK till vardera av de av årsstämman valda styrelseledamöterna. Arvode skall utgå med ytterligare 61 500 SEK till styrelsens ordförande samt de ledamöter som deltar i utskottsarbete.

Valberedningen har vidare föreslagit att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Förslag till val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen har föreslagit omval av Sara Karlin, Lars Brune, Cecilia Daun Wennborg, Angelica Hedin och Peter Weiderman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås omval av Sara Karlin.

Valberedningen har vidare föreslagit omval av revisionsbolaget Deloitte AB för Bolaget för tiden intill nästa årsstämma, vilket förslag styrelsen rekommenderar. För det fall Deloitte AB väljs kommer Therese Kjellberg att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar att godkänna följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebär att ersättning till ledande befattningshavare skall, utifrån den marknad Bolaget är verksamt i och den miljö respektive befattningshavare är verksam i, dels vara konkurrenskraftig, dels möjliggöra rekrytering av nya befattningshavare, dels motivera ledande befattningshavare att stanna kvar i företaget.

Ersättningssystemet skall bestå av följande komponenter; fast lön, rörlig lön, pension och övriga tjänsteförmåner.

Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån ovanstående kriterier och respektive befattningshavares särskilda kompetens.

Rörlig lön utgår till VD i Atvexa samt i särskilda fall till andra befattningshavare. Den rörliga lönen skall utgå efter uppfyllande av tydliga fastställda mål för koncernen och individuellt. Den rörliga lönen skall utgå som ett visst antal månadslöner och aldrig överstiga 50 % av den fasta lönen.

Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd. Omfattningen av pensionen skall baseras på samma kriterier som för fast ersättning och grundas på den fasta lönen.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Punkt 12 – Förslag till emissionsbemyndigande avseende företagsförvärv.

Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar att godkänna följande emissionsbemyndigande.

Styrelsen bemyndigas att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – av det antal aktier som kommer att framgå av styrelsens fullständiga förslag till beslut om emissionsbemyndigande, vilket kommer att offentliggöras samt finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida (www.atvexa.com) senast den 3 januari 2019.

Styrelsen skall även äga rätt att fatta beslut i sådant fall då tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Bemyndigandet avser företagsförvärv.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Ett beslut av bolagsstämman är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och eventuella övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida (www.atvexa.com) senast från och med den 27 december 2018, dock att styrelsens fullständiga förslag till beslut om emissionsbemyndigande kommer att finnas tillgängligt senast den 3 januari 2019. Kopior på dessa handlingar kommer att skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) har aktieägarna i vissa fall rätt att på årsstämman begära upplysningar från Bolagets styrelse och verkställande direktör.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 10 847 888, varav 6 482 992 aktier är av serie A och 4 391 896 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A berättigar till tio (10) röster och varje aktie av serie B berättigar till en (1) röst. Det totala antalet röster uppgår till 69 221 816.

______________________

Stockholm i december 2018
Atvexa AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Katarina Sjögren, Verkställande direktör
Telefon: +46 704 00 32 70
E-post: katarina.sjogren@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Sara Karlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 765 26 02 59
E-post: sara.karlin@atvexa.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 december, klockan 08.00 (CET).

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Om Atvexa

Atvexa är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola, drivet av värderingar, och är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige. Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig årlig och lönsam tillväxt sedan starten 2009 genom förvärv, nyetableringar och expansion i befintliga verksamheter. I Atvexagruppens 30 dotterbolag ingår 17 självständiga varumärken. Av dessa är 16 varumärken koncentrerade till Storstockholm, en av Europas snabbast växande regioner, och vidare finns Atvexa representerat i Skåne, genom ett varumärke, sedan november 2017.

I dotterbolagen ingår totalt 77 förskolor, 21 skolor och en särskola, i Nacka, Täby, Sollentuna, Vallentuna, Järfälla, Stockholm, Enköping, Norrtälje, Tyresö, Upplands Väsby, Solna, Uppsala, Österåker, Lund och Vellinge, med cirka 2 300 medarbetare samt cirka 10 200 barn och elever. Dotterbolagen drivs under olika varumärken och har en stark position på sina lokala marknader. Atvexa drivs av en stark övertygelse om att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.