Aktieägarna i Atvexa AB (publ) (”Bolaget”), 556781-4024, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 januari 2022 kl. 15.00 på Svärdvägen 21 i Danderyd.

Rätt att delta vid stämman m.m.
Aktieägare som vill delta vid stämman ska
· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget avseende förhållandena den 10 januari 2022,
· dels senast den 12 januari 2022 anmäla sig hos Bolaget.
 
Utöver att anmäla sig hos Bolaget för deltagande måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut för att äga rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg, låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 12 januari 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske via post till Atvexa AB (publ), Brovägen 9, 182 76 Stocksund eller via e-post till veronica.hallengren@atvexa.se. Vid anmälan ska namn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Aktieägare som önskar medföra biträde måste även ange detta samt antal biträden i sin anmälan. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Ombud
Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna i god tid före stämman insändas till Atvexa AB (publ), Brovägen 9, 182 76 Stocksund. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.atvexa.com) och tillhandahålls aktieägare på begäran.

Information om åtgärder med anledning av coronaviruset (covid-19)
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smittspridning har Bolaget beslutat att ingen förtäring av mat eller dryck kommer att erbjudas vid årsstämman. Den fortsatta spridningen av coronaviruset och dess effekter är svår att bedöma. Bolaget följer noggrant hur situationen kring coronaviruset utvecklas och strävar efter att på bästa möjliga sätt bidra i arbetet med att begränsa smittspridningen. Bolaget vill uppmana samtliga aktieägare att hålla avstånd till övriga deltagare vid årsstämman, samt att noga överväga möjligheten till att delta vid stämman genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta, har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom på smitta eller tillhör en riskgrupp uppmanas särskilt att använda sig av denna möjlighet.