Aktieägarna i Atvexa AB (publ) (”Bolaget”), 556781-4024, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 juli 2019 kl. 11.00 på Brovägen 9 i Stocksund.

Rätt att delta vid stämman
Aktieägare som vill delta vid stämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget avseende förhållandena den 12 juli 2019,
 • dels göra en anmälan till Bolaget senast den 12 juli 2019.

Utöver att anmäla sig hos Bolaget för deltagande måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut för att äga rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear. Aktieägare bör informera förvaltaren om detta i god tid före den 12 juli 2019. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske via post till Atvexa AB (publ), Brovägen 9, 182 76 Stocksund eller via e-post till veronica.hallengren@atvexa.se. Vid anmälan ska namn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Aktieägare som önskar medföra biträde måste även ange detta samt antal biträden i sin anmälan.

Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna tillsammans med övriga behörighetshandlingar tas med till stämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.atvexa.com) och tillhandahålls aktieägare på begäran.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 7. Val av ny styrelseledamot.
 8. Fastställande av arvode till styrelse.
 9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 1 – Förslag till beslut om ordförande vid stämman
Valberedningen har föreslagit att Sara Karlin ska väljas till stämmans ordförande.
Punkt 6 – Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter
Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska utökas till sju.
Punkt 7 – Förslag till nyval av styrelseledamot
Valberedningen har föreslagit nyval av Gunilla Öhman till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Punkt 8 – Förslag till fastställande av arvode till styrelsen
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå till Gunilla Öhman för tiden intill slutet av nästa årsstämma med ett belopp motsvarande 150 000 kronor på årsbasis. Vid beräkningen av Gunilla Öhmans arvode ska således dagen för hennes tillträde beaktas.

Arvode till styrelsen i övrigt ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 17 januari 2019, innebärande ett arvode om 61 500 kronor per styrelseledamot, samt ett ytterligare arvode om 61 500 kronor till styrelsens ordförande och de ledamöter som deltar i utskottsarbete.

Tillgängliga handlingar
Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande beträffande förslaget samt ytterligare uppgifter om Gunilla Öhman finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.atvexa.com). Kopior på dessa handlingar kommer att skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på bolagsstämman.

Upplysningar på stämman
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen (2005:551) har aktieägarna i vissa fall rätt att på bolagsstämman begära upplysningar från Bolagets styrelse och verkställande direktör.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 12 129 848, varav 6 482 992 aktier är av serie A och 5 646 856 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A berättigar till tio (10) röster och varje aktie av serie B berättigar till en (1) röst. Det totala antalet röster uppgår till 70 476 776.

Stockholm i juni 2019
Atvexa AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Katarina Sjögren, Verkställande direktör
Telefon: +46 704 00 32 70
E-post: katarina.sjogren@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Sara Karlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 765 26 02 59
E-post: sara.karlin@atvexa.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 juni 2019 kl 17.30 CEST.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se
Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Om Atvexa
Atvexa är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har en stark position på förskolemarknaden i Norge och bedriver en mindre förskoleverksamhet i Tyskland. Vi drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet är viktiga för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas och att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, västra Götaland, Skåne, östra Norge och norra Tyskland. Atvexa äger 19 självständiga varumärken som har starka positioner på sina respektive lokala marknader. I verksamheterna ingår totalt 117 förskolor, 23 skolor och en särskola och cirka 2 900 medarbetare och 12 800 barn och elever.

Atvexa drivs av en stark övertygelse om att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn ska kunna hitta rätt lärandemiljö.