AB (publ) (”Atvexa”) höll under torsdagen den 17 januari 2019 sin årsstämma där följande huvudsakliga beslut fattades. Fullständigt protokoll finns tillgängligt på Atvexas hemsida (www.atvexa.com).

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition
Vid stämman beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna samt koncernbalans- och resultaträkningarna. Dessutom godkändes styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/2018.

Beslut om ansvarsfrihet
Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017/2018.

Styrelseledamöter och revisorer
Beslöts att bolaget ska ha sex ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter från dess att samtliga valda ledamöter har tillträtt intill slutet av nästa årsstämma. För det fall förvärvet av ULNA AS inte fullbordas ska styrelsen bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Beslöts därefter att Sara Karlin, Lars Brune, Cecilia Daun Wennborg, Angelica Hedin och Peter Weiderman omväljs som bolagets styrelseledamöter. Sara Karlin valdes av stämman till styrelsens ordförande.

Beslöts att göra nyval av Trond Ingvaldsen som styrelseledamot. Trond Ingvaldsens tillträde beslöts vara villkorat av, och kommer att ske först efter, Atvexas fullbordande av förvärvet av ULNA AS.

Till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes revisionsbolaget Deloitte AB.

Arvode till styrelse och revisor
Beslöts att styrelsearvode ska utgå med 61 500 kronor per styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att ytterligare arvode om 61 500 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och de ledamöter som deltar i utskottsarbete.

Beslöts vidare att bolagets revisor ska ersättas enligt godkänd räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare
Beslöts att fastställa de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit i kallelsen till årsstämman.

Emissionsbemyndigande för styrelsen
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – av sammantaget det antal B-aktier vilka motsvarar högst trettiofem (35) procent av det totala antalet B-aktier i bolaget och högst cirka fjorton (14) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019, eller av konvertibler utbytbara till ifrågavarande antal B-aktier. Bemyndigandet innefattar rätt för styrelsen att fatta beslut i sådant fall då tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet avser företagsförvärv. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

 
För mer information, vänligen kontakta:

Katarina Sjögren, Verkställande direktör
Telefon: +46 704 00 32 70
E-post: katarina.sjogren@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Sara Karlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 765 26 02 59
E-post: sara.karlin@atvexa.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 januari 2019, klockan 14.15 (CET).

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Om Atvexa
Atvexa är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige och drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet är viktiga för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas. Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009. I Atvexagruppen ingår 17 självständiga varumärken. Av dessa är 16 varumärken koncentrerade till Storstockholm, en av Europas snabbast växande regioner. Därutöver finns Atvexa representerat i Skåne sedan november 2017.

I dotterbolagen ingår totalt 77 förskolor, 21 skolor och en särskola. Vi finns i Nacka, Täby, Sollentuna, Vallentuna, Järfälla, Stockholm, Enköping, Norrtälje, Tyresö, Upplands Väsby, Solna, Uppsala, Österåker, Södertälje, Vellinge och Lund med cirka 2 300 medarbetare och 10 200 barn och elever. Dotterbolagen drivs under olika varumärken och har en stark position på sina lokala marknader. Atvexa drivs av idén om att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.