Årsstämma hölls i Atvexa AB (publ) (”Atvexa” eller ”Bolaget”) under torsdagen den 14 januari 2021. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition
Vid årsstämman beslutades att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och balansräkningarna. Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel om 345 811 578 kronor överförs i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2019/2020.

Val av styrelseledamöter och revisorer
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter samt att Bolaget för samma tidsperiod ska ha ett revisionsbolag som revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Sara Karlin, Lars Brune, Cecilia Daun Wennborg, Peter Weiderman och Gunilla Öhman. Noterades att Trond Ingvaldsen inte omvaldes till styrelseledamot. Sara Karlin utsågs genom omval av årsstämman till styrelseordförande.

Till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma utsågs av årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, genom omval revisionsbolaget Deloitte AB. Noterades att den auktoriserade revisorn Therese Kjellberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, innebärande att arvode ska utgå med 76 875 kronor (grundarvode) till vardera av Sara Karlin, Lars Brune och Peter Weiderman samt med 153 750 kronor (grundarvode) till vardera av Cecilia Daun Wennborg och Gunilla Öhman. Vidare ska ytterligare ett grundarvode enligt ovan utgå till styrelsens ordförande samt ytterligare ett halvt grundarvode enligt ovan utgå till vardera av de ledamöter som deltar i utskottsarbete för vardera utskott (noterades att Peter Weiderman avstår arvode för utskottsarbete).

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om instruktion för valberedningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta föreslagen instruktion för valberedningen, vilken ska gälla till dess att en bolagsstämma beslutar annat.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av B-aktier avseende företagsförvärv
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – av sammantaget det antal B-aktier vilka motsvarar högst fem (5) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021, eller av konvertibler utbytbara till ifrågavarande antal B-aktier.

Styrelsen ska även äga rätt att fatta beslut i sådant fall då tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna B-aktier inom ramen för LTIP 2020
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna B-aktier varvid följande villkor ska gälla.

  1. Förvärv får endast ske genom handel på Nasdaq Stockholm.
  2. Förvärv får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  3. Betalning för förvärvade B-aktier ska ske kontant.
  4. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet.
  5. Förvärv får ske av högst så många B-aktier som erfordras för leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med LTIP 2020, det vill säga 21 158 aktier, dock att Bolagets egna innehav vid var tid ej får överstiga tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.

Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med LTIP 2020.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av C-aktier inom ramen för LTIP 2020
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, öka Bolagets aktiekapital med högst 1 051 kronor genom nyemission av högst 21 158 C-aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,049628 kronor.

De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av nyemissionen är att säkerställa leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med LTIP 2020.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier inom ramen för LTIP 2020
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier varvid följande villkor ska gälla.

  1. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier.
  2. Förvärv ska ske till ett pris per C-aktie motsvarande C-aktiens kvotvärde.
  3. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant.
  4. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet.
  5. Förvärv får ske av högst så många C-aktier som erfordras för leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med LTIP 2020, det vill säga 21 158 aktier, dock att Bolagets egna innehav vid var tid ej får överstiga tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.

Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med LTIP 2020.

Beslut om godkännande av närståendetransaktion
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna Bolagets förvärv av samtliga aktier i Aktiebolaget Videdals Privatskolor och Montemini Hbg’s Montessoriskola AB.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ändra bolagsordningen.

Ytterligare information från årsstämman
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Atvexas hemsida www.atvexa.com. Protokollet från årsstämman kommer att hållas tillgängligt på Atvexas hemsida www.atvexa.com och hos Bolaget (adress: Atvexa AB (publ), Brovägen 9, 182 76 Stocksund) för aktieägarna senast två veckor efter årsstämman. En kopia av protokollet kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

______________________