Årsstämma hölls i Atvexa AB (publ) (”Atvexa” eller ”Bolaget”) under tisdagen den 18 januari 2022. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition
Vid årsstämman beslutades att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och balansräkningarna. Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020/2021.

Val av styrelseledamöter och revisorer
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter samt att Bolaget för samma tidsperiod ska ha ett revisionsbolag som revisor.
Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Sara Karlin, Lars Brune, Cecilia Daun Wennborg, Peter Weiderman och Gunilla Öhman. Sara Karlin utsågs genom omval av årsstämman till styrelseordförande.
Till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma utsågs av årsstämman genom nyval revisionsbolaget KPMG AB. Noterades att den auktoriserade revisorn Fredrik Westin kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, innebärande att arvode ska utgå med 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 180 000 kronor till envar av övriga ledamöter. 120 000 kronor ska utgå till ordförande i revisionsutskottet och 60 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet. 80 000 kronor ska utgå till ordförande i Ersättning- och Investeringskommittén och 40 000 kronor till övriga ledamöter i Ersättning- och Investeringskommittén. 80 000 kronor ska utgå till ordförande i Kvalitetsutskottet och ytterligare 40 000 kronor till övriga ledamöter i Kvalitetsutskottet.
Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om instruktion valberedningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta instruktion för valberedningen, vilken ska gälla till dess att en bolagsstämma beslutar annat.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa av styrelsen föreslagen ersättningsrapport.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av B-aktier avseende företagsförvärv
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – av sammantaget det antal B-aktier vilka motsvarar högst fem (5) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022, eller av konvertibler utbytbara till ifrågavarande antal B-aktier.
Styrelsen ska även äga rätt att fatta beslut i sådant fall då tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller med kvittningsrätt eller eljest med villkor.
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av aktiesparprogram (LTIP 2022)
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram (LTIP 2022) för verkställande direktörer och ledningspersoner (vice verkställande direktörer och vissa övriga ledningspersoner) inom Bolaget och dess dotterbolag samt övriga anställda i Atvexa AB (publ), innebärande att sammanlagt högst 48 deltagare omfattas. För att kunna delta i programmet krävs att deltagaren bidragit med en privat investering i Atvexa genom allokering av B-aktier i Atvexa förvärvade under perioden 30 augusti 2021 – 28 februari 2022 och innehavda per den 28 februari 2022. Det minsta antalet sparaktier som en deltagare kan allokera till LTIP 2022 uppgår till 70 sparaktier och det högsta antalet sparaktier som en deltagare kan allokera till LTIP 2022 uppgår till 13 000 sparaktier för Bolagets verkställande direktör samt 760 sparaktier för samtliga övriga kategorier anställda som omfattas av LTIP 2022. För varje sparaktie som innehas inom ramen för LTIP 2022 kommer Bolaget att tilldela deltagare en rättighet till en matchningsaktie, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla en matchningsaktie.
En aktierätt kan utnyttjas förutsatt att deltagaren från starten av LTIP 2022 till och med årsdagen tre år efter starten av LTIP 2022 har behållit sina ursprungliga sparaktier och att deltagaren fortfarande är anställd inom Atvexa vid intjänandeperiodens slut.
50 procent av deltagarens aktierätter ger rätt att vederlagsfritt erhålla en matchningsaktie efter intjänandeperiodens slut, under förutsättning att deltagaren vid intjänandeperiodens slut fortfarande är anställd inom Atvexa och har kvar sina ursprungliga sparaktier i Atvexa. 50 procent av deltagarens aktierätter ger rätt att vederlagsfritt erhålla en matchningsaktie efter intjänandeperiodens slut, under förutsättning att deltagaren vid intjänandeperiodens slut fortfarande är anställd inom Atvexa, har kvar sina ursprungliga sparaktier i Atvexa och att Atvexa ackumulerat under räkenskapsåren 2021/2022, 2022/2023 och 2023/2024 har uppnått 15 procent årlig tillväxt och 5 procent justerad EBITA.
Vid maximal tilldelning av matchningsaktier kommer 48 720 B-aktier, motsvarande cirka 0,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 0,07 procent av det totala antalet röster i Bolaget, att tilldelas deltagare enligt programmet, vilket i nuläget motsvarar en utspädningseffekt om cirka 0,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 0,07 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna B-aktier inom ramen för LTIP 2020 och LTIP 2022
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna B-aktier varvid följande villkor ska gälla.
1. Förvärv får endast ske genom handel på Nasdaq Stockholm.
2. Förvärv får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
3. Betalning för förvärvade B-aktier ska ske kontant.
4. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet.
5. Förvärv får ske av högst så många B-aktier som erfordras för leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med LTIP 2020 och LTIP 2022 i enlighet med LTIP 2022, det vill säga totalt maximalt 69 878 aktier, dock att Bolagets egna innehav vid var tid ej får överstiga tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
 
Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med LTIP 2020 och LTIP 2022 i enlighet med LTIP 2022.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av C-aktier inom ramen för LTIP 2020 och LTIP 2022
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, öka Bolagets aktiekapital med högst 3 468 kronor genom nyemission av högst 69 878 C-aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,049628 kronor.
De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av nyemissionen är att säkerställa leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med LTIP 2020 och LTIP 2022 i enlighet med LTIP 2022.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier inom ramen för LTIP 2020 och LTIP 2022
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier varvid följande villkor ska gälla.
1. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier.
2. Förvärv ska ske till ett pris per C-aktie motsvarande C-aktiens kvotvärde.
3. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant.
4. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet.
5. Förvärv får ske av högst så många C-aktier som erfordras för leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med LTIP 2020 och LTIP 2022 i enlighet med LTIP 2022, det vill säga totalt maximalt 69 878 aktier, dock att Bolagets egna innehav vid var tid ej får överstiga tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
 
Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med LTIP 2020 och LTIP 2022 i enlighet med LTIP 2022.

Beslut om godkännande av överlåtelse av egna aktier av serie B inom ramen för LTIP 2020 och LTIP 2022
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att C-aktier som Bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av egna C-aktier i enlighet årsstämmans beslut, efter omvandling till aktier av serie B, får överlåtas till deltagarna i LTIP 2020 och LTIP 2022 i enlighet med beslutade villkor.
Styrelsen har vidare föreslagit att årsstämman beslutar att godkänna att 69 878 aktier av serie B får överlåtas till deltagare i enlighet med programmets villkor. Överlåtelse av aktier av serie B ska ske vid den tidpunkt, och enligt de villkor som gäller för programmet, då Deltagare i LTIP 2020 och LTIP 2022 är berättigade till att erhålla tilldelning av B-aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av B-aktierna utgör ett led i genomförandet av LTIP 2020 och LTIP 2022. Därför anser styrelsen det vara till fördel för Bolaget att överlåta B-aktier enligt förslaget. Antalet B-aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och/eller andra liknande händelser. 

Beslut om införande av teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 13 000 teckningsoptioner, dock högst det antal teckningsoptioner som motsvarar det antal Sparaktier som verkställande direktören allokerar till LTIP 2022, inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till bolagets verkställande direktör enligt följande. Motivet för optionsprogrammet är en önskan om att införa ett incitamentsprogram varmed verkställande direktör kan erbjudas möjlighet att ta del en positiv utveckling i Bolaget genom ägande. Sådant ägande bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla personer med önskad kompetens och erfarenhet samt höja motivationen till att nå och överträffa bolagets finansiella mål. Sammantaget är det styrelsens bedömning att införandet av optionsprogrammet är till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.
Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 116 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie under den närmaste perioden om tio handelsdagar omedelbart före dagen för erbjudandet om teckning av teckningsoptionerna lämnas till verkställande direktören, dock som minimum aktiens kvotvärde. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under två perioder, dels under två veckor från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 september 2024 – 28 februari 2025 och dels under två veckor från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 september 2024 – 31 maj 2025. För det fall ovan angivna teckningsperioder inte är tillämpliga ska varje teckningsoption ge rätt att teckna en ny aktie i Atvexa AB (publ) dels under perioden 1 maj – 15 maj 2025, dels under perioden 1 augusti – 15 augusti 2025.
Priset per teckningsoption ska fastställas av bolaget, eller av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, så snart som genomsnittskursen enligt ovan fastställts, och motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som styrelsen beslutat och som hålls tillgängliga för aktieägarna i enlighet med nedan. Teckningskursen för teckningsoptionerna liksom antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering.
I samband med tilldelning av teckningsoptioner till verkställande direktören ska Bolaget, med vissa undantag, förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om verkställande direktörens uppdrag i Bolaget upphör.
Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid utställandet av optionerna då nuvärdet av teckningsoptionens lösenpris överstiger aktuell börskurs vid tidpunkten för emission. Teckningsoptionerna innebär, vid fullt utnyttjande, en ökning av 13 000 B-aktier, motsvarande en utspädning om cirka 0,1 procent av det totala antalet aktier och 0,0 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

Ytterligare information från årsstämman
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Atvexas hemsida (www.atvexa.com). Protokollet från årsstämman kommer att hållas tillgängligt på Atvexas hemsida (www.atvexa.com) och hos Bolaget (adress: Atvexa AB (publ), Brovägen 9, 182 76 Stocksund) för aktieägarna senast två veckor efter årsstämman. En kopia av protokollet kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.