Fortsatt hög kvalitet och stabilitet i befintliga verksamheter

Atvexagruppen jobbar kontinuerligt för att leverera högkvalitativ utbildning med en hög grad av pedagogisk mångfald. Atvexa ser att kvalitetsfokus blir allt viktigare för både offentliga och fristående aktörer inom utbildningssektorn, samt att hög kvalitet i utbildning blir allt viktigare bland alla intressenter. Vi kommer därför att fortsätta lägga stort fokus på att det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet fortsätter att stärkas.

Vi vidareutvecklar och fördjupar också de samarbetsinitiativ som finns inom Atvexagruppen:

  • Detta sker bland annat genom att det kontinuerligt anordnas nätverksträffar och inspirationsdagar med inspirerande och aktuella teman för medarbetare inom hela Atvexagruppen. Inspirationstillfällena hålls även för särskilda funktioner, roller och uppdrag för att på så sätt främja kompetensöverföring och skapa forum för nätverkande.
  • Den kontinuerliga ledarskapsutvecklingen för personer med ledande positioner i Atvexas dotterbolag främjar deras dialoger om utvecklingsområden, utmaningar, specifika ämnen, inspiration och stöttning av varandra samt drar lärdom av varandras erfarenheter och kompetenser.
  • Kontinuerlig uppföljning för att fortlöpande säkerställa successionsarbetet.
  • Utvecklande av det nära arbete inom Atvexagruppen och den öppenhet som genomsyrar verksamheten för att på så vis säkerställa att alla verksamheter kan ge support till varandra och växa ur de utmaningar som uppstår.