Den verkställande direktören utses av styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften av Bolaget. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören framgår av arbetsordningen för styrelsen samt instruktionen för den verkställande direktören.

Den verkställande direktören ansvarar för att leda verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar samt för att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag. Den verkställande direktören leder arbetet i ledningsgruppen och fattar beslut efter samråd med dess ledamöter. Vidare är den verkställande direktören föredragande vid styrelsens sammanträden och ska tillse att styrelsens ledamöter löpande tillställs den information som behövs för att följa Bolagets och Atvexagruppens ställning, resultat, likviditet och utveckling.

Årsstämman den 14 januari 2021 godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, riktlinjerna återfinns i sin helhet här: