EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Varken detta pressmeddelande eller någonting som ingår häri ska utgöra grund för eller förlitas på i samband med något erbjudande eller åtagande överhuvudtaget i någon jurisdiktion. Erbjudandet kommer att lämnas, och varje investerare bör fatta sitt investeringsbeslut, uteslutande på basis av informationen som finns i prospektet som publicerats av Bolaget i anslutning till Erbjudandet. Kopior av prospektet finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.atvexa.se

Styrelsen i Atvexa AB (publ) (”Atvexa”, ”Bolaget”, ”Koncernen” eller ”Atvexagruppen”), en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har tillsammans med Säljande Aktieägare[1] beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en försäljning av nya och befintliga B-aktier (”Erbjudandet”). Styrelsen för Atvexa har därför ansökt om notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North. Prospektet offentliggörs idag och första handelsdag förväntas bli den 13 december 2017.

Erbjudandet i korthet:

 • Nasdaq Stockholm har godkänt Atvexas ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls.
 • Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 50 kronor, motsvarande ett totalt marknadsvärde för samtliga aktier i Atvexa efter genomförandet av Erbjudandet om 543,7 MSEK.
 • Erbjudandet omfattar 1 360 000 B-aktier, varav 800 000 nya B-aktier emitteras av Bolaget. Återstående 560 000 B-aktier erbjuds av Säljande Aktieägare. Erbjudandet av nya B-aktier kommer att tillföra Atvexa en bruttolikvid om cirka 40,0 MSEK.
 • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer en av huvudägarna i Bolaget, Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag, i vilket Lars Brune direkt och genom närstående äger 100 procent av aktierna och rösterna, vidare åta sig att, på begäran av DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, sälja ytterligare högst 136 000 befintliga B-aktier, motsvarande högst 10,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). 
 • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 74,8 MSEK, motsvarande cirka 13,8 procent av det totala antalet aktier och 2,2 procent av det totala antalet röster i Atvexa efter genomförandet av Erbjudandet.
 • Två cornerstone-investerare, Humle Kapitalförvaltning AB och Lancelot Asset Management AB, har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva totalt 900 000 B-aktier i Erbjudandet, motsvarande cirka 66,2 procent av antalet aktier i Erbjudandet (cirka 60,2 procent av antalet aktier i Erbjudandet om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo). Humle Kapitalförvaltning AB har åtagit sig att förvärva cirka 4,6 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande genom Humle Småbolagsfond och Lancelot Asset Management AB har åtagit sig att förvärva cirka 3,7 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
 • Erbjudandet består av ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige samt ett erbjudande till allmänheten i Sverige.
 • Beräknad första handelsdag för Atvexas aktier på Nasdaq First North är den 13 december 2017 under kortnamnet “ATVEXA”, och beräknad likviddag är den 15 december 2017.
 • I samband med genomförandet av Erbjudandet, och vid antagande om att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag och Alteria Holding AB att äga cirka 71,2 procent av det totala antalet aktier och 95,5 procent av det totala antalet röster i Bolaget, medan nuvarande styrelsemedlemmar samt medlemmar av Atvexas ledningsgrupp kommer äga cirka 84,5 procent av det totala antalet aktier och 97,6 procent av det totala antalet röster i Bolaget. 
 • Prospekt med fullständiga villkor offentliggörs idag den 29 november 2017 på Atvexas hemsida (www.atvexa.se) och DNB Markets hemsida för pågående erbjudanden (www.dnb.no/emisjoner) samt Avanzas och Nordnets hemsidor, www.avanza.se och www.nordnet.se.
 • DNB Markets är Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner. Advokatfirman Hammarskiöld & Co är legal rådgivare. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

[1] Sara Karlin (styrelseordförande), Cecilia Daun Wennborg (styrelseledamot), Katarina Sjögren (verkställande direktör) och fem mindre aktieägare.

Om Atvexa

Atvexa är ett värderingsdrivet ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola och är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige. Atvexagruppen har uppvisat cirka 30 procents genomsnittlig årlig och lönsam tillväxt sedan starten 2009 genom förvärv, nyetableringar och expansion i befintliga verksamheter.

I Atvexagruppens 25 dotterbolag ingår 15 självständiga varumärken. Av dessa är 14 varumärken koncentrerade till Storstockholm, en av Europas snabbast växande regioner, och vidare finns Atvexa representerat i Skåne, genom ett varumärke, sedan november 2017. I dotterbolagen ingår totalt 74 förskolor, 15 skolor och en särskola, belägna i Nacka, Täby, Sollentuna, Vallentuna, Järfälla, Stockholm, Enköping, Norrtälje, Tyresö, Upplands Väsby, Solna, Uppsala, Österåker och Vellinge, med cirka 1 700 medarbetare samt cirka 8 400 barn och elever. Dotterbolagen drivs under olika varumärken och har en stark position på sina lokala marknader. 

Atvexa drivs av en stark övertygelse om att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Verksamheten särskiljer sig på marknaden genom sin decentraliserade organisation som präglas av att varje enskilt verksamhetsdrivande dotterbolag arbetar självständigt och har en egen ledning. Atvexa lägger stor vikt vid ett målinriktat, aktivt, nära och engagerat ägarskap med fokus på att bland annat stötta respektive dotterbolagsledning/VD och följa upp verksamheten utifrån olika aspekter för att på så vis säkerställa kvalitet och identifiera eventuella utvecklingsbehov. Tonvikten vid Atvexas ägarstyrning ligger på vad som ska uppnås – inte hur det ska uppnås. Atvexas modell innebär även att synergieffekter uppnås på frivillig basis genom att medarbetare från respektive dotterbolag möts och delar idéer på kontinuerlig basis och därigenom vidareutvecklar verksamheterna. Entreprenörskapet vårdas inom Atvexagruppen och tron på de enskilda verksamheternas och individernas förmåga att utveckla verksamheterna är central.

Bakgrund till noteringen

Den förestående nyemissionen tillsammans med noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North möjliggör för Atvexa att ta tillvara de tillväxtmöjligheter som finns på en marknad med växande barn- och elevunderlag och som präglas av ett stort antal för- och grundskoleverksamheter där grundare av olika skäl söker ny ägare, till exempel i samband med generationsskiften eller för att förverkliga planer på utveckling och expansion.

Bolaget avser att använda nettolikviden[1] huvudsakligen till att finansiera Atvexagruppens fortsatta tillväxt såväl organiskt som via förvärv. Härutöver syftar en notering av Bolagets B-aktier till att öka transparensen i Bolaget och möjliggöra ett utvidgat ägande.

Katarina Sjögren, verkställande direktör för Atvexa:

”Vi som leder Atvexa ser att det finns ett stort värde i att vara flera tillsammans. Vi ser att Atvexagruppen stärks ytterligare när vi ansluter fler förskolor och skolor eller startar upp verksamheter från grunden. Det finns bland annat många grundare till förskolor och skolor som av olika skäl behöver hitta en ny långsiktig ägare och som starkt önskar att deras förskola eller skola ska kunna vidareutvecklas utifrån den värdegrund och inriktning som de under flera år byggt upp. Här spelar Atvexa en viktig roll i att säkerställa fortsatt mångfald inom förskola och skola i Sverige och därmed stödja den idé om mångfald och lokala alternativ som en gång låg bakom friskolereformen. Vi har skapat en modell där självständighet och olika arbetssätt samt pedagogisk mångfald värnas och vi kommer att fortsätta leda Atvexa utifrån de mål och den värdegrund som vi har idag.”

Sara Karlin, grundare och styrelseordförande i Atvexa: 

”Vi är väldigt stolta över Atvexagruppens historik av hög kvalitet och stark tillväxt i en värdedriven organisation. Bolaget har under de senaste åren etablerat sig som en av de ledande fristående utbildningsaktörerna i Sverige med verksamhet inom för- och grundskola. Då vi ser stora tillväxt- och utvecklingsmöjligheter även framöver ser vi ett värde i att öppna upp för nya ägare i Atvexa. Vi är glada över att välkomna både långsiktiga och välrenommerade svenska institutioner, våra medarbetare och allmänheten och ser fram emot att fortsätta utveckla Atvexa tillsammans.”  

Prospekt och anmälningssedel

Prospekt och anmälningssedel publiceras på DNB Markets hemsida för pågående erbjudanden www.dnb.no/emisjoner. Anmälan kan även göras på Avanzas och Nordnets internettjänster, www.avanza.se samt www.nordnet.se.

Preliminär tidsplan

Anmälningsperiod för allmänheten:    30 november 2017 – 11 december 2017
Anmälningsperiod för institutionella investerare: 30 november 2017 – 12 december 2017
Första dag för handel på Nasdaq First North:                                             13 december 2017
Likviddag: 15 december 2017

[1] Erbjudandet förväntas generera en nettolikvid till Atvexa om cirka 26,6 MSEK, efter avdrag för transaktionskostnader som ska betalas av Bolaget om totalt cirka 13,4 MSEK.

Rådgivare

DNB Markets är Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner. Advokatfirman Hammarskiöld & Co är legal rådgivare. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta:

Katarina Sjögren, Verkställande direktör
Telefon: +46 704 00 32 70
E-post: katarina.sjogren@atvexa.se 

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se 

Sara Karlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 765 26 02 59
E-post: sara.karlin@atvexa.se 

Om Humle Kapitalförvaltning AB
Humle Kapitalförvaltning erbjuder en personlig kapitalförvaltningstjänst, samt tre aktiefonder med daglig handel. Humle hjälper även till med tjänstepensionslösningar. Humle förvaltar ca 17 MdrSEK åt drygt 2 000 kunder (privatpersoner, företag, stiftelser med flera). Företaget grundades 1997 och har kontor i Stockholm. Humle Småbolagsfond investerar i små och medelstora bolag i Norden med fokus på Sverige. Fonden strävar efter att ha en väldiversifierad portfölj med ca 40 innehav och en god branschspridning.

Om Lancelot Asset Management AB
Lancelot Asset Management erbjuder aktiv oberoende kapitalförvaltning i form av diskretionära uppdrag, fondförvaltning samt oberoende rådgivning.

Viktig information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.