2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån
sep-aug sep-aug sep-aug sep-aug sep-aug
Intäkter* 1 800 1 494 1 054 863,4 704
Intäktstillväxt (%) 20,5% 41,8% 22,0% 22,7% 17,2%
Rörelseresultat 107 71 46 46 33
Rörelsemarginal (%)** 5,9% 4,8% 4,3% 5,3% 4,8%
Rörelseresultat exkl. IFRS 16** 90 71 46 46 33
Rörelsemarginal exkl. IFRS 16 (%)** 5,0% 4,8% 4,3% 5,3% 4,8%
Jämförelsestörande poster -5 -6 -11
Justerat rörelseresultat** 112 77 57 46 33
Justerad rörelsemarginal** 6,2% 5,2% 5,4% 5,3% 4,8%
Justerat rörelseresultat exkl. IFRS 16** 95 77 57 46 33
Justerad rörelsemarginal exkl. IFRS 16** 5,3% 5,2% 5,4% 5,3% 4,8%
Periodens resultat* 49 48 36 34,8 25
Periodens resultat exkl. IFRS 16** 61 48 36 35 25
Balansomslutning 1 996 844 386 282,5 232
Soliditet (%)** 19,0% 41,8% 59,1% 55,3% 52,6%
Räntebärande nettoskuld/EBITDA exkl. IFRS 16** 1,1 1,8 0,3 -0,9 -0,5
Investeringar 19 7 75 1,5 2,3
Antal förvärv ** 11 10 6 6 4
Medelantal anställda ** 2 390 1 972 1 475 1 268 1 076
Medelantal barn och elever ** 13 287 11 443 8 766 7 235 6 100
Antal självständiga dotterbolag**/*** 19 19 16 13 11
Antal enheter** 160 147 94 85 77
Resultat per aktie före utspädning* 4,03 4,09 3,38 3,41 2,48
Resultat per aktie efter utspädning* 4,03 4,09 3,38 3,41 2,48
Utdelning per aktie 0 0 0 0 0

*) Definieras enligt IFRS
**) Alternativt nyckeltal, se upplysningar på efterföljande sidor
***) Har tidigare benämnts som Antal Varumärken.
Två självständiga dotterbolag samordnas nu under gemensam ledning som ett självständigt dotterbolag.
Därför har gruppen nu 19 självständiga dotterbolag efter förvärvet av Friskolan Svettpärlan under Q4 2019/2020
från tidigare 19 under 2018/2019

Nyckeltalsdefinitioner

Nyckeltal definierade enligt IFRS markeras med *

Benämning Definition Förklaring
Antal anställda Medelantal individuella medarbetare under perioden. Operationellt nyckeltal och den enskilt största kostandsdrivaren.
Antal barn och elever Cirka medelantal barn och elever under perioden. Operationellt nyckeltal och en av de enskilt största intäktsdrivarna.
Antal enheter Totala antalet för- och grundskolor per bokslutsdagen. Sammanslagna enheter med både för- och grundskola räknas som två enheter då dessa har var sitt tillstånd. Operationellt nyckeltal och den enskilt största drivaren till det totala barn- och elevunderlaget.
Antal förvärv Antal förvärvade bolag, inklusive inkråmsförvärv, under perioden. Operationellt nyckeltal och den enskilt största tillväxtdrivaren.
Antal varumärken Totala antalet varumärken per bokslutsdagen. Operationellt nyckeltal som indikerar Bolagets pedagogiska mångfald och diversifiering.
Balansomslutning Totala tillgångar. Finansiellt nyckeltal som Bolaget anser är användbart vid jämförelse av totala tillgångsmassan mellan olika perioder.
Justerad EBITDA exkl. IFRS 16 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster före alla avskrivningar och nedskrivningar på anläggningstillgångar och nyttjanderättstillgångar. Justerad EBITDA används för att mäta resultatet från den löpande verksamheten, oberoende av avskrivningar. Används för att räkna ut Nettoskuld/Justerad EBITDA exkl. IFRS 16.
Intäkter* Totala intäkterna för Bolaget baserat på utbildningsintäkter, statliga bidrag och Övriga intäkter. Statliga bidrag avser övriga stöd och bidrag, relaterade till för- och grundskoleverksamheten, som exempelvis statsbidrag för statliga initiativ. Finansiellt nyckeltal som Bolaget anser är användbart vid jämförelse mellan olika perioder.
Intäktstillväxt Periodens intäkter dividerat med föregående periods intäkter minus ett. Finansiellt nyckeltal för att bedöma verksamhetens totala tillväxt, såväl organiskt som via förvärv. Vidare är nyckeltalet ett av styrelsen antaget finansiellt mål.
Justerat rörelseresultat Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster. Justerat rörelseresultat används för att mäta det underliggande resultatet utan störningar från jämförelsestörande poster
Justerad rörelsemarginal Justerat rörelseresultat i procent av intäkter. Justerad rörelsemarginal ställer det underliggande rörelseresultatet i relation till intäkterna. Finansiellt nyckeltal som Bolaget anser är användbart för att bedöma Bolagets lönsamhet. Vidare är nyckeltalet ett av styrelsen antaget finansiellt mål.
Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster är intäkter och kostnader av jämförelsestörande karaktär så som rådgivningskostnader vid större företagsförvärv. Jämförelsestörande poster särredovisas för att förtydliga utvecklingen i den underliggande verksamheten.
Nettoskuld Räntebärande skulder (korta och långa) exklusive leasingskulder relaterat till nyttjanderättstillgångar med avdrag för likvida medel. Nyckeltalet är opåverkat av IFRS 16. Nettoskulden används för att tydliggöra hur stor skulden är minus nuvarande likvida medel. Används för att räkna ut Nettoskuld/EBITDA exkl. IFRS 16.
Nettoskuld/Justerad EBITDA Nettoskuld dividerat med Justerad EBITDA. Nyckeltalet är opåverkat av IFRS 16 Nettoskuld/ EBITDA är ett teoretiskt mått på hur många år det skulle ta att med nuvarande intjäning (EBITDA) betala av bolagets skulder inklusive fastighetsrelaterade lån. Vidare är nyckeltalet ett av styrelsen antaget finansiella mål
Organisk tillväxt (%) Periodens ökning i intäkter justerad för förvärv och valuta/Jämförelseperiodens intäkter Nyckeltalet används vid analys av underliggande intäktstillväxt driven av jämförbara enheter mellan olika perioder
Periodens resultat exkl. IFRS 16 Periodens resultat exklusive effekterna av IFRS 16. Syftet är att se periodens resultat enligt samma redovisningsprinciper som innan införandet av IFRS 16 för att skapa jämförbarhet över tid
Rörelsemarginal Rörelseresultatet dividerat med intäkter. Finansiellt nyckeltal som Bolaget anser är användbart för att bedöma Bolagets lönsamhet.
Rörelsemarginal exkl.’ IFRS 16 Rörelsemarginal exklusive effekterna av IFRS 16. Syftet är att se rörelsemarginal enligt samma redovisningsprinciper som innan införandet av IFRS 16 för att skapa jämförbarhet över tid
Rörelseresultat Rörelseresultat från verksamheten före finansnetto och skatt. Finansiellt nyckeltal som Bolaget betraktar som relevant för att förstå resultatgenereringen i rörelsen.
Rörelseresultat exkl. IFRS 16 Rörelseresultat exklusive effekterna av IFRS 16. Syftet är att se rörelseresultatet enligt samma redovisningsprinciper som innan införandet av IFRS 16 för att skapa jämförbarhet över tid
Resultat per aktie* Årets resultat i SEK dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier före/efter utspädning. Finansiellt nyckeltal som Bolaget anser är användbart vid jämförelse mellan olika perioder.
Resultat per aktie exkl. IFRS 16 Resultat per aktie exklusive effekterna av IFRS 16. Syftet är att resultat per aktie enligt samma redovisningsprinciper som innan införandet av IFRS 16 för att skapa jämförbarhet över tid.
Soliditet Eget kapital dividerat med balansomslutningen. Bolaget har tidigare haft soliditet som ett finansiellt mål men införandet av IFRS 16 gör detta nyckeltal mindre relevant för att visa finansiell styrka.
Utdelning per aktie Periodens utdelning i SEK dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut. Finansiellt nyckeltal som Bolaget anser är användbart vid jämförelse mellan olika perioder.