2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015
12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån
MSEK sep-aug sep-aug sep-aug sep-aug sep-aug
Intäkter 1 493,6 1 053,7 862,4 703,6 600
Justerat rörelseresultat 77,0 56,7 44,9 33,4
Justerad rörelsemarginal 5,2% 5,4% 5,2% 4,8% 3,3%
Intäktstillväxt (%) 41,8% 22,2% 22,7% 17,2% 17,4%
Rörelseresultat 71,3 45,8 44,9 33,4 20
Rörelsemarginal (%) 4,8% 4,3% 5,3% 4,8% 3,3%
Årets resultat 47,7 36,3 34,8 25 15
Balansomslutning 844,1 386,3 282,5 231,8 181
Soliditet (%) 41,8% 59,1% 55,3% 52,6% 53,7%
Investeringar 6,9 75,4 1,5 2,3 1
Antal förvärv 10 6 6 4 3
Antal anställda 1 972 1 489 1 268 1 076 958
Antal barn och elever 11 443 8 766 7 235 6 100 5 000
Antal varumärken 19 16 13 11 10
Antal enheter 147 94 85 77 66
Resultat per aktie före/efter utspädning 4,09 3,38 3,41 2,48 1,44
Utdelning per aktie

Nyckeltalsdefinitioner

Nyckeltal definierade enligt IFRS markeras med *

Benämning Definition Förklaring
Antal anställda Medelantal anställda under perioden. Operationellt nyckeltal och den enskilt största kostnadsdrivaren.
Antal barn och elever Medelantal barn och elever under perioden. Operationellt nyckeltal och en av de enskilt största intäktsdrivarna.
Antal enheter Totala antalet för- och grundskolor verksamma i perioden. Sammanslagna enheter med både för- och grundskola räknas som två enheter då dessa har varsitt tillstånd. Operationellt nyckeltal och den enskilt största drivaren till det totala barn- och elevunderlaget.
Antal förvärv Antal förvärvade bolag som tillträtts, inklusive inkråmsförvärv, under perioden. Operationellt nyckeltal och den enskilt största tillväxtdrivaren.
Antal självständiga dotterbolag Totala antalet självständiga dotterbolag i perioden. Operationellt nyckeltal som indikerar Bolagets pedagogiska mångfald och diversifiering.
Balansomslutning Totala tillgångar. Finansiellt nyckeltal som Bolaget anser är användbart vid jämförelse av totala tillgångsmassan mellan olika perioder.
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar på anläggningstillgångar. EBITDA används för att mäta resultatet från den löpande verksamheten, oberoende av avskrivningar.
Intäkter* Totala intäkterna för Bolaget baserat på nettoomsättning, statliga bidrag samt övriga intäkter. Övriga intäkter avser intäkter som inte är direkt relaterade till utbildning, så som bland annat hyresintäkter och försäkringsintäkter. Finansiellt nyckeltal som Bolaget anser är användbart vid jämförelse mellan olika perioder.
Intäktstillväxt Periodens intäkter dividerat med föregående periods intäkter minus ett. Finansiellt nyckeltal för att bedöma verksamhetens totala tillväxt, såväl organiskt som via förvärv. Vidare är nyckeltalet ett av styrelsen antaget finansiellt mål.
Investeringar Investeringar i materiella och immateriella tillgångar, exklusive förvärv av bolag och inkråm. Finansiellt nyckeltal som redogör för löpande investeringar i underliggande verksamhet.
Justerat rörelseresultat Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster. Justerat rörelseresultat används för att mäta det underliggande resultatet utan störningar från jämförelsestörande poster
Justerad rörelsemarginal Justerat rörelseresultat i procent av intäkter. Justerad rörelsemarginal ställer det underliggande rörelseresultatet i relation till intäkterna
Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster är intäkter och kostnader av jämförelsestörande karaktär så som rådgivningskostnader vid kapitalanskaffningar. Jämförelsestörande poster särredovisas för att förtydliga utvecklingen i den underliggande verksamheten.
Rörelsemarginal Rörelseresultatet dividerat med intäkter. Finansiellt nyckeltal som Bolaget anser är användbart för att bedöma Bolagets lönsamhet. Vidare är nyckeltalet ett av styrelsen antaget finansiellt mål.
Rörelseresultat Rörelseresultat från verksamheten före finansnetto och skatt. Finansiellt nyckeltal som Bolaget betraktar som relevant för att förstå resultatgenereringen i rörelsen.
Resultat per aktie* Periodens resultat i SEK dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier före/efter utspädning. Finansiellt nyckeltal som Bolaget anser är användbart vid jämförelse mellan olika perioder.
Soliditet Eget kapital dividerat med balansomslutningen. Finansiellt nyckeltal som Bolaget anser är användbart för att bedöma möjlighet till att genomföra förvärv enligt tillväxtstrategin, möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden samt lämna utdelning. Vidare är nyckeltalet ett av styrelsen antaget finansiellt mål.
Utdelning per aktie Periodens utdelning i SEK dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut. Finansiellt nyckeltal som Bolaget anser är användbart vid jämförelse mellan olika perioder.