Fullständig kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Atvexa AB (publ) (”Bolaget”), 556781-4024, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 januari 2022 kl. 15.00 på Svärdvägen 21 i Danderyd.

Rätt att delta vid stämman m.m.
Aktieägare som vill delta vid stämman ska
· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget avseende förhållandena den 10 januari 2022,
· dels senast den 12 januari 2022 anmäla sig hos Bolaget.
 
Utöver att anmäla sig hos Bolaget för deltagande måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut för att äga rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg, låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 12 januari 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske via post till Atvexa AB (publ), Brovägen 9, 182 76 Stocksund eller via e-post till veronica.hallengren@atvexa.se. Vid anmälan ska namn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Aktieägare som önskar medföra biträde måste även ange detta samt antal biträden i sin anmälan. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Ombud
Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna i god tid före stämman insändas till Atvexa AB (publ), Brovägen 9, 182 76 Stocksund. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.atvexa.com) och tillhandahålls aktieägare på begäran.

Information om åtgärder med anledning av coronaviruset (covid-19)
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smittspridning har Bolaget beslutat att ingen förtäring av mat eller dryck kommer att erbjudas vid årsstämman. Den fortsatta spridningen av coronaviruset och dess effekter är svår att bedöma. Bolaget följer noggrant hur situationen kring coronaviruset utvecklas och strävar efter att på bästa möjliga sätt bidra i arbetet med att begränsa smittspridningen. Bolaget vill uppmana samtliga aktieägare att hålla avstånd till övriga deltagare vid årsstämman, samt att noga överväga möjligheten till att delta vid stämman genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta, har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom på smitta eller tillhör en riskgrupp uppmanas särskilt att använda sig av denna möjlighet.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om

  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8.Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
10.Val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter.
11. Beslut om instruktion för valberedningen.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av B-aktier avseende företagsförvärv.
15. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av aktiesparprogram.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna B-aktier inom ramen för LTIP 2020 och LTIP 2022.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av C-aktier inom ramen för LTIP 2020 och LTIP 2022.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier inom ramen för LTIP 2020 och LTIP 2022.
19. Beslut om godkännande av överlåtelse av egna aktier av serie B inom ramen för LTIP 2020 och LTIP 2022.
20. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptionsprogram.
21. Årsstämmans avslutande. 
 
Förslag till beslut
Punkt 1 – Förslag till beslut om ordförande vid stämman
Valberedningen har föreslagit att Sara Karlin ska väljas till stämmans ordförande.
Punkt 7.2 – Förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen har föreslagit att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
Punkt 8 – Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara fem och att antalet revisionsbolag ska vara ett.
Punkt 9 – Förslag till beslut om arvoden till styrelse och revisorer
Valberedningen har föreslagit att arvode till styrelsen ska utgå med 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 180 000 kronor till envar av övriga ledamöter. 120 000 kronor ska utgå till ordförande i revisionsutskottet och 60 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet. 80 000 kronor ska utgå till ordförande i Ersättning- och Investeringskommittén och 40 000 kronor till övriga ledamöter i Ersättning- och Investeringskommittén. 80 000 kronor ska utgå till ordförande i Kvalitetsutskottet och ytterligare 40 000 kronor till övriga ledamöter i Kvalitetsutskottet.
Valberedningen har vidare föreslagit att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 10 – Förslag till val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen har föreslagit omval av Sara Karlin, Lars Brune, Cecilia Daun Wennborg, Peter Weiderman och Gunilla Öhman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås omval av Sara Karlin.
Valberedningen har vidare föreslagit nyval av revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill nästa årsstämma, vilket förslag revisionsutskottet rekommenderar. För det fall KPMG AB väljs kommer Fredrik Westin att vara huvudansvarig revisor.
Punkt 11 – Förslag till beslut om instruktion för valberedningen
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för valberedningen, vilken ska gälla till dess att en bolagsstämma beslutar annat.

Atvexa AB (publ) (“Bolaget”) är noterat på Nasdaq Stockholm och ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ha en valberedning. Syftet med valberedningen är att säkerställa att val och arvodering av styrelse och revisor bereds genom en av ägarna styrd, strukturerad och bekantgjord process som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut.
Hänvisningar i denna instruktion till årsstämman ska anses innefatta extra bolagsstämmor där val av styrelse och/eller revisor beslutas.
 
Utseende av valberedning
Bolagets valberedning ska bestå av representanter för de tre största aktieägarna baserat på antal röster i Bolaget per utgången av juni månad. Valberedningens sammansättning och uppgifter ska följa Koden såvida avvikelse inte motiveras och redovisas i bolagsstyrningsrapporten.
Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Vid ägarförändringar ska en ny ägarrepresentant utses. Styrelsens ordförande ska då kontakta den av de tre största ägarna som inte har någon ägarrepresentant och uppmana denne att utse sådan. När sådan ägarrepresentant utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen som inte längre representerar de tre största aktieägarna. Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB och ägargrupperade per den sista juni baserat på antal röster i Bolaget samt som i god tid dessförinnan till Bolaget anmält storleken på sitt innehav och intresse av att delta i valberedningen.
Om någon av de tre största ägarna avstår från att utse en ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, eller om ordföranden – om inte avvikelse kan motiveras – bedömer att så erfordras för uppfyllande av Kodens krav på oberoende från större ägare, ska ordföranden i storleksordning uppmana nästa ägare (det vill säga först den fjärde största ägaren) att utse en ägarrepresentant. Förfarandet ska fortgå intill valberedningen består av tre ordinarie ledamöter. Instruktionen ska också innebära att valberedningen inom sig, baserat på erfarenhet av liknande uppdrag och övriga meriter, ska utse valberedningens ordförande samt att sådan ordförande inte ska vara styrelsens ordförande.

Uppgifter
Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Koden och denna instruktion. Utan begränsning av det föregående, ska detta innefatta att bereda:
a. motiverade förslag avseende (i) antalet styrelseledamöter, (ii) val av ordförande och övriga styrelseledamöter, och (iii) arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna (inklusive arvode för utskottsarbete);
b. med stöd av Bolagets revisionsutskott, förslag avseende val och arvodering av revisor;
c. förslag till ordförande vid årsstämman; samt
d. förslag avseende instruktion för valberedningen.
 
Förslagen ska ha det innehåll som framgår av Koden och ska meddelas Bolaget i så god tid att förslagen kan presenteras i kallelsen till årsstämman och samtidigt presenteras på Bolagets hemsida. I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på Bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag, med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i regel 4.1 i Koden, och särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet på att en jämn  könsfördelning ska eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits och, i förekommande fall, den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpat vid framtagandet av sitt förslag. På Bolagets årsstämma ska valberedningens ordförande, eller den som denne utser, presentera och motivera valberedningens förslag, mot bakgrund av Kodens krav. Valberedningen ska vid utförandet av sina uppgifter sträva efter och upprätthålla ett effektivt samarbete med styrelsen. Valberedningens ledamöter ska utveckla och underhålla sina kunskaper och förståelse för det ansvar som åligger valberedningen samt om Bolagets verksamhet.

Sammanträden
Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullfölja sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande, dock utfärdar styrelsens ordförande kallelse till det första sammanträdet. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.
Valberedningen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut får inte fattas med mindre än att samtliga ledamöter har givits möjligheten att delta i ärendets behandling. Beslut i valberedningen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har valberedningens ordförande utslagsröst.
Valberedningens protokoll ska undertecknas av ordföranden och justeras av den ledamot som valberedningen har utsett. Protokollen ska föras och förvaras på samma sätt som Bolagets styrelseprotokoll.

Sekretess
All information som valberedningens ledamöter erhåller från Bolaget och/eller dess företrädare, eller som annars har erhållits inom ramen för dess arbete som ledamöter i valberedningen, ska behandlas strikt konfidentiellt och får inte delas med tredje man utan medgivande från Bolaget.

Ersättning
Valberedningens ledamöter ska ersättas för styrkta skäliga kostnader som uppkommer i samband med uppdraget. Ingen övrig ersättning ska utgå till ledamöterna. Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ändringar av instruktionen
Valberedningen ska löpande utvärdera denna instruktion och valberedningens arbete och, i förekommande fall, till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömer lämpliga.
 
Punkt 12 – Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med ersättnings- och investeringskommitténs rekommendation har styrelsen föreslagit att årsstämman beslutar att godkänna följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 
Dessa riktlinjer omfattar styrelsen, den verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna har antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.
 
Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får ersättningar vederbörligen anpassas för att följa tvingande regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.
 
Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
 
Bolagets affärsstrategi innebär i korthet att bolaget är en långsiktig ägare till verksamheter inom förskola och skola. Bolaget brinner för att ge alla barn och elever möjlighet att utvecklas i verksamheter som präglas av hög kvalitet och som erbjuder olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt.
 
För ytterligare information om bolagets affärsstrategi hänvisas till bolagets hemsida (https://atvexa.com/sv/om-atvexa/).
 
En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att bolagets ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.
 
Rörlig ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Detta genomförs genom de finansiella och icke-finansiella kriterier som avgör utfallet av rörlig kontantersättning och har en tydlig koppling till affärsstrategin och bolagets hållbarhetsagenda.
 
I bolaget har inrättats ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram. Aktiesparprogrammet har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Programmet omfattar verkställande direktörer och ledningspersoner (vice verkställande direktörer och vissa övriga ledningspersoner) inom bolaget och dess dotterbolag samt övriga anställda i Atvexa AB (publ). För mer information om aktiesparprogrammet, se styrelsens fullständiga beslutsförslag och yttrande inför årsstämma 2020.
 
Ersättningsformer
Ersättningen till bolagets ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver, oberoende av dessa riktlinjer, fatta beslut om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.
 
Fast lön
Fast årlig kontantlön ska grundas på marknadsmässiga förutsättningar och ska fastställas med hänsyn till arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens kompetens, ansvarsområde och prestation. Fast lön är föremål för årlig revidering.
 
Rörlig ersättning
 Rörlig ersättning kan bestå av årlig rörlig kontant ersättning.
 
Rörlig kontantersättning ska syfta till att främja Atvexas affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet genom att:
• Styra mot koncernens uppsatta mål genom att premiera goda arbetsprestationer.
• Bidra till engagerade och motiverade chefer som i sin tur motiverar sina medarbetare.
• Skapa tydlighet genom att mål och förväntat arbetsresultat kommuniceras och kontrakteras.
• Skapa attraktion i samband med rekrytering av nya chefer.
• Skapa ett incitament för att befintliga chefer ska stanna i koncernen.
 
Rörlig kontant ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Dessa kriterier kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan även utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Kriterierna ska fastställas årligen av ersättnings- och investeringskommittén respektive styrelsen.
 
Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska kunna mätas under en period om ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning har avslutats ska bedömas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Såvitt avser finansiella kriterier ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Ersättnings- och investeringskommittén ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig ersättning till den verkställande direktören. Styrelsen fastställer därefter ersättningen till den verkställande direktören. Den verkställande direktören är ansvarig för bedömningen avseende rörlig ersättning till övriga ledande befattningshavare, med förbehåll för ersättnings- och investeringskommitténs godkännande avseende ledande befattningshavare som rapporterar direkt till den verkställande direktören.
 
Rörlig ersättning kan uppgå till högst femtio procent av den fasta årliga kontantlönen för ifrågavarande ledande befattningshavare. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande.
 
Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå, antingen i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver individens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 25 procent av den fasta årliga kontantlönen och får inte utges mer än en gång per år per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen efter beredning av ersättnings- och investeringskommittén eller av ersättnings- och investeringskommittén efter beredning av verkställande direktör.
 
Rörlig ersättning bör utformas på så vis att styrelsen alternativt ersättnings- och investeringskommittén, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig. Styrelsen alternativt ersättnings- och investeringskommittén ska även ha rätt att, enligt lag eller avtal, med förbehåll för de begränsningar som kan följa därav, helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som har utbetalats på felaktiga grunder.
 
Pensionsförmåner
Pensionsförmåner för de ledande befattningshavarna ska vara premiebaserade. Ledande befattningshavares pensionsförmåner får inte överstiga 20 procent av den fasta årliga kontantlönen, inklusive semesterersättning.
 
Andra förmåner
Andra förmåner får inom ramen för det totala lönekostnadsutrymmet innefatta bland annat livförsäkring, sjukförmåner och bilförmån. Sådana förmåner får uppgå till högst tio procent av den fasta årliga kontantlönen.
 
Upphörande av anställning
För den verkställande direktörens anställning i bolaget gäller en ömsesidig uppsägningstid om nio månader. För övriga ledande befattningshavare i bolaget gäller en ömsesidig uppsägningstid om fyra till sex månader. Rätt till avgångsvederlag föreligger inte.
 
Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå.
Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta årliga kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 18 månader efter anställningens upphörande.
 
Ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode
För det fall icke anställd styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet kan särskilt arvode för detta betalas (konsultarvode) förutsatt att sådant arbete bidrar till implementeringen av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Sådant konsultarvode ska vara marknadsmässigt.
 
Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättnings- och investeringskommitténs och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.
 
Beslutsprocess för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrättat en ersättnings- och investeringskommitté. I kommitténs uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer har antagits av bolagsstämman. Ersättnings- och investeringskommittén ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättning till den verkställande direktören och, i förekommande fall, styrelseledamöter ska beslutas inom ramen för godkända principer av styrelsen efter beredning och rekommendation av ersättnings- och investeringskommittén. Ersättning till övriga ledande befattningshavare ska beslutas av den ersättnings- och investeringskommittén inom ramen för fastställda principer och efter beredning av den verkställande direktören. Två av tre ledamöter i ersättnings- och investeringskommittén är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte den verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.
 
Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som framgår av ovan ingår det i ersättnings- och investeringskommitténs uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.
 
Punkt 13 – Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Punkt 14 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av B-aktier avseende företagsförvärv
Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar att godkänna följande emissionsbemyndigande.
Styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – av sammantaget det antal B-aktier vilka motsvarar högst fem (5) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022, eller av konvertibler utbytbara till ifrågavarande antal B-aktier.
Styrelsen ska även äga rätt att fatta beslut i sådant fall då tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller med kvittningsrätt eller eljest med villkor.
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.
Punkt 15 – Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av aktiesparprogram
I enlighet med Ersättnings- och investeringskommitténs rekommendation har styrelsen föreslagit att årsstämman beslutar att godkänna ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram för verkställande direktörer och ledningspersoner (vice verkställande direktörer och vissa övriga ledningspersoner) inom Bolaget och dess dotterbolag (”Koncernen”) samt övriga anställda i Atvexa AB (publ) i enlighet med denna punkt 15, samt att godkänna alternativa sätt för leverans av Matchningsaktier (såsom definierat nedan) enligt incitamentsprogrammet i enlighet med punkterna 16 – 19 nedan. Beslutet under punkt 15 är villkorat av besluten under punkterna 16 – 19.
Förslag till beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2022)
Beslutet i sammandrag
I enlighet med Ersättnings- och investeringskommitténs rekommendation har styrelsen föreslagit att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram (”LTIP 2022” eller ”Programmet”). LTIP 2022 föreslås omfatta sammanlagt högst 48 personer, innefattande verkställande direktörer och ledningspersoner (vice verkställande direktörer och vissa övriga ledningspersoner) inom Koncernen samt övriga anställda i Atvexa AB (publ) (tillsammans ”Deltagarna” och enskilt en ”Deltagare”). Deltagarna kommer att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla B-aktier i Atvexa (”Matchningsaktie”) inom ramen för LTIP 2022, enligt de villkor som anges nedan.
 
Privat investering
För att kunna delta i Programmet krävs att Deltagaren bidragit med en privat investering i Atvexa genom allokering av B-aktier i Atvexa förvärvade under perioden 30 augusti 2021 – 28 februari 2022 och innehavda per 28 februari 2022 (”Sparaktier”). Det minsta antalet Sparaktier som en Deltagare kan allokera till LTIP 2022 uppgår till 70 Sparaktier och det högsta antalet Sparaktier som en Deltagare kan allokera till LTIP 2022 uppgår till 13 000 Sparaktier för Bolagets verkställande direktör samt 760 Sparaktier för samtliga övriga kategorier anställda som omfattas av LTIP 2022 (det vill säga verkställande direktörer i dotterbolag och ledningspersoner (vice verkställande direktörer och vissa övriga ledningspersoner) inom Koncernen samt övriga anställda i Atvexa AB (publ)). För varje Sparaktie som innehas inom ramen för LTIP 2022 kommer Bolaget att tilldela Deltagare en rättighet till en Matchningsaktie, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla en Matchningsaktie (”Aktierätter”). För det fall leverans av B-aktier under LTIP 2022 inte kan ske till rimliga kostnader, med rimliga administrativa insatser eller på grund av särskilda marknadsförutsättningar kan Deltagare istället komma att erbjudas kontantavräkning.
 
 
Villkor
En Aktierätt kan utnyttjas förutsatt att Deltagaren från starten av LTIP 2022 till och med årsdagen tre år efter starten av LTIP 2020 (”Intjänandeperioden”) har behållit sina ursprungliga Sparaktier och att Deltagaren fortfarande är anställd inom Koncernen vid Intjänandeperiodens slut.
 
Givet att årsstämman beslutar om antagande av Programmet (innefattande beslut om alternativa sätt för leverans av Matchningsaktier enligt Programmet enligt punkterna 16 – 19 nedan), ska LTIP 2022 starta den 1 mars 2022. Anmälan om att delta i Programmet ska ske enligt Bolagets instruktioner från och med den 21 februari 2022 till och med den 28 februari 2022.
 
Aktierätterna
För Aktierätterna ska, i tillägg till vad som anges ovan, följande villkor gälla.
· Aktierätterna tilldelas vederlagsfritt.
· Aktierätterna intjänas under Intjänandeperioden.
· Aktierätterna kan inte överlåtas eller pantsättas. Deltagarna har inte rätt att utöva några aktieägarrättigheter avseende Aktierätterna under Intjänandeperioden.
· Aktierätterna kommer inte att omräknas eller kompenseras för någon utbetalning av utdelning.
· 50 procent av Deltagarens Aktierätter ger rätt att vederlagsfritt erhålla en Matchningsaktie efter Intjänandeperiodens slut, under förutsättning att Deltagaren vid Intjänandeperiodens slut fortfarande är anställd inom Koncernen och har kvar sina ursprungliga Sparaktier i Atvexa. 50 procent av Deltagarens Aktierätter ger rätt att vederlagsfritt erhålla en Matchningsaktie efter Intjänandeperiodens slut, under förutsättning att Deltagaren vid Intjänandeperiodens slut fortfarande är anställd inom Koncernen, har kvar sina ursprungliga Sparaktier i Atvexa och att Atvexa ackumulerat under räkenskapsåren 2021/2022, 2022/2023 och 2023/2024 har uppnått 15 % årlig tillväxt och 5 % justerad EBITA.
· Antalet B-aktier som kan tilldelas ska vara föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och/eller andra liknande händelser.
· Styrelsen ges rätt att avbryta eller justera Programmet vid händelse av offentligt uppköpserbjudande eller liknande händelse.
 
Utformning och hantering
Styrelsen och Ersättnings- och investeringskommittén ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2022 mellan Bolaget och Deltagarna, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla eventuella särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar för det fall det sker betydande förändringar i Koncernen, eller dess omvärld, eller vid offentliga uppköpserbjudanden, som skulle medföra att beslutade villkor för LTIP 2022 inte längre är ändamålsenliga. Styrelsens möjlighet att vidta justeringar innefattar rätten att låta Deltagare kvarstå som Deltagare i Programmet efter avslutad anställning om styrelsen anser att det är förenligt med syftet för att införa LTIP 2022. Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt tillsatt utskott för dessa syften, ska vidare ansvara för administrationen av LTIP 2022.
 
Tillkommande personer i Koncernen som ännu inte påbörjat sin anställning när anmälan om att delta i LTIP 2022 senast ska ske kan, under förutsättning att anställningen påbörjas senast sex (6) månader efter Programmets start och att sådan person i samband med att anställningen påbörjas innehar B-aktier i Atvexa att allokeras till Programmet, komma att erbjudas deltagande i LTIP 2022 om styrelsen anser att det är förenligt med syftet för att införa LTIP 2022.
 
Fördelning
LTIP 2022 kommer att innebära att en Deltagare, i enlighet med ovanstående, kan allokera minst 70 och högst 760 (13 000 avseende verkställande direktör) Sparaktier till Programmet, vilket ger innehavaren rätt till en (1) Aktierätt för varje investerad Sparaktie.
 
Beräknade kostnader för LTIP 2022
På grundval av antagande om ett maximalt deltagande med högsta tillåtna antal Sparaktier och fullt intjänande av Aktierätterna beräknas den totala kostnaden för LTIP 2022 uppgå till cirka 4 700 000 kronor, exklusive sociala avgifter. På grundval av nämnda antaganden samt en årlig ökning av aktiekursen motsvarande tio (10) procent under Programmets löptid och sociala avgifter uppgående till cirka trettio (30) procent beräknas kostnaden för sociala avgifter uppgå till cirka 1 400 000 kronor. Totala kostnader för Programmet på grundval av dessa antaganden beräknas således uppgå till cirka 6 100 000 kronor. Kostnaden för LTIP 2022 kommer att belasta resultatet under Intjänandeperioden. Kostnaderna för sociala avgifter kommer att kostnadsföras som en personalkostnad i resultaträkningen genom löpande avsättningar.
 
Effekter på viktiga nyckeltal och utspädning
Ovan beskrivna kostnader förväntas ha en marginell inverkan på Bolagets nyckeltal.
 
Förutsatt att årsstämman beslutar om antagande av Programmet kommer, vid maximal tilldelning av Matchningsaktier, 48 720 B-aktier, motsvarande cirka 0,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 0,07 procent av det totala antalet röster i Bolaget, att tilldelas Deltagare enligt Programmet, vilket i nuläget motsvarar en utspädningseffekt om cirka 0,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 0,07 procent av det totala antalet röster i Bolaget.
Utspädning enligt ovan förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets viktiga nyckeltal.
Sammanfattning av alternativa sätt för leverans av Matchningsaktier med anledning av Programmet
För att kunna genomföra LTIP 2022 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt och leverera aktier av serie B till Deltagarna inom ramen för LTIP 2022 har styrelsen i enlighet med Ersättnings- och investeringskommitténs rekommendation föreslagit att årsstämman beslutar i enlighet med punkt 16 – 19, vilka sammanfattas nedan.
 
Punkt 16
Punkten innebär att styrelsen bemyndigas att, i enlighet med punkt 16 nedan, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna B-aktier. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2022.
 
Punkt 17, 18, 19
Punkterna innebär att styrelsen bemyndigas att, i enlighet med punkt 17 – 19 nedan, besluta om riktad nyemission av högst 48 720 C-aktier till DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, (”DNB”) och besluta om att återköpa C-aktierna från DNB. C-aktierna kommer sedan att innehas av Bolaget och därefter kommer erforderligt antal C-aktier, efter omvandling till aktier av serie B, att överlåtas till Deltagarna i enlighet med Programmet. Styrelsen har därför föreslagit att årsstämman beslutar att högst 48 720 aktier av serie B ska kunna överlåtas till Deltagare i enlighet med Programmet.
 
Motiv för förslaget
Syftet med Programmet är att motivera och behålla kompetenta medarbetare i Koncernen och verka för att dessa medarbetare ser värdet av att, och känner sig delaktiga när hela företaget utvecklas väl samt att låta dessa personer ta del av det långsiktiga värde som skapas i verksamheten på daglig basis. Programmet har utformats baserat på att det är önskvärt att verkställande direktörer och ledningspersoner (vice verkställande direktörer och vissa övriga ledningspersoner) i Koncernen samt övriga anställda i Atvexa AB (publ) är aktieägare i Bolaget. Programmet kräver att Deltagaren har bidragit med privat investering genom Sparaktier.
 
Genom att erbjuda en tilldelning av Aktierätter premieras Deltagarna för ökat aktieägarvärde. Programmet belönar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i Bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att Programmets antagande kommer att få en positiv effekt på Koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.
 
Utarbetning av Programmet och tidigare incitamentsprogram
Programmet har utarbetats av Bolagets Ersättnings- och investeringskommitté, i samråd med externa rådgivare, i enlighet med riktlinjer från styrelsen och efter konsultation med större aktieägare. Programmet har behandlats av styrelsen vid sammanträde i december 2021. Förslaget om Programmet stöds av större aktieägare i Bolaget.
 
För en beskrivning av Bolagets tidigare långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Atvexas årsredovisning för 2020/2021, sidan 92 och not 8.
 
Punkt 16 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna B-aktier inom ramen för LTIP 2020 och LTIP 2022
Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna B-aktier varvid följande villkor ska gälla.
1. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm.
2. Förvärv får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
3. Betalning för förvärvade B-aktier ska ske kontant.
4. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet.
5. Förvärv får ske av högst så många aktier som erfordras för leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med LTIP 2020 och LTIP 2022 i enlighet med LTIP 2022, dvs. totalt maximalt 69 878 aktier, dock att det vid var tid ej får överstiga tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med LTIP 2020 och LTIP 2022 i enlighet med LTIP 2022.

Punkt 17 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av C-aktier inom ramen för LTIP 2020 och LTIP 2022
Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, öka Bolagets aktiekapital med 3 468 kronor genom nyemission av högst 69 878 C-aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,049628 kronor.
 
De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av nyemissionen är att säkerställa leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med LTIP 2020 och LTIP 2022 i enlighet med LTIP 2022.
 
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.
Punkt 18 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier inom ramen för LTIP 2020 och 2022
Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier varvid följande villkor ska gälla.
1. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier.
2. Förvärv ska ske till ett pris per C-aktie motsvarande C-aktiens kvotvärde.
3. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant.
4. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet.
5. Förvärv får ske av högst så många aktier som erfordras för leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med LTIP 2020 och LTIP 2022 i enlighet med LTIP 2022, dvs. totalt maximalt 69 878 aktier, dock att det vid var tid ej får överstiga tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med LTIP 2020 och LTIP 2022 i enlighet med LTIP 2022.
Punkt 19 – Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av egna aktier av serie B inom ramen för LTIP 2020 och LTIP 2022
Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar att godkänna C-aktier som Bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av egna C-aktier i enlighet med punkt 18 ovan, efter omvandling till aktier av serie B, får överlåtas till Deltagarna i LTIP 2020 och LTIP 2022 i enlighet med beslutade villkor.
 
Styrelsen har vidare föreslagit att årsstämman beslutar att godkänna att högst 69 878 aktier av serie B får överlåtas till Deltagare i enlighet med Programmets villkor. Överlåtelse av aktier av serie B ska ske vid den tidpunkt, och enligt de villkor som gäller för Programmet, då Deltagare i LTIP 2020 och LTIP 2022 är berättigade till att erhålla tilldelning av B-aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av B-aktierna utgör ett led i genomförandet av LTIP 2020 och LTIP 2022. Därför anser styrelsen det vara till fördel för Bolaget att överlåta B-aktier enligt förslaget. Antalet B-aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och/eller andra liknande händelser. 
 
Punkt 20 – Förslag till beslut om införande av teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner
Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar om emission av högst 13 000 teckningsoptioner, dock högst det antal teckningsoptioner som motsvarar det antal Sparaktier som verkställande direktören allokerar till LTIP 2022 enligt punkt 15 ovan, inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till bolagets verkställande direktör enligt följande. Motivet för optionsprogrammet är en önskan om att införa ett incitamentsprogram varmed verkställande direktör kan erbjudas möjlighet att ta del en positiv utveckling i Bolaget genom ägande. Sådant ägande bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla personer med önskad kompetens och erfarenhet samt höja motivationen till att nå och överträffa bolagets finansiella mål. Sammantaget är det styrelsens bedömning att införandet av optionsprogrammet är till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Huvudsakliga villkor
Styrelsen har sålunda föreslagit att årsstämman beslutar om införande av optionsprogram 2022/2025 på i huvudsak följande villkor:
Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 116 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie under den närmaste perioden om 10 handelsdagar omedelbart före dagen för erbjudandet om teckning av teckningsoptionerna lämnas till verkställande direktören, dock som minimum aktiens kvotvärde.
Priset per teckningsoption ska fastställas av bolaget, eller av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, så snart som genomsnittskursen enligt ovan fastställts, och motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som styrelsen beslutat och som hålls tillgängliga för aktieägarna i enlighet med nedan. Teckningskursen för teckningsoptionerna liksom antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av punkt 6 i villkoren för teckningsoptionerna.
I samband med tilldelning av teckningsoptioner till verkställande direktören ska Bolaget, med vissa undantag, förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om verkställande direktörens uppdrag i Bolaget upphör.
 
Effekter på viktiga nyckeltal och utspädning
Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid utställandet av optionerna då nuvärdet av teckningsoptionens lösenpris överstiger aktuell börskurs vid tidpunkten för emission. Teckningsoptionerna innebär, vid fullt utnyttjande, en ökning av 13 000 B-aktier, motsvarande en utspädning om cirka 0,1 procent av det totala antalet aktier och 0,0 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

Kostnader, utarbetning av Programmet och tidigare incitamentsprogram
Teckningsoptionerna överlåts till bolagets verkställande direktör till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid teckningstidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för Bolaget.
Förslaget till optionsprogrammet har utarbetats av Ersättnings- och investeringskommittén i samråd med externa rådgivare. Optionsprogrammet har behandlats vid styrelsesammanträde i december 2021.
För en beskrivning av Bolagets tidigare långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Atvexa AB (publ):s årsredovisning för 2020/2021, sidan 92 och not 8. Styrelsen har inför årsstämman vidare lämnat förslag om införande om ett aktiesparprogram, se vidare under Punkt 15 – Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av aktiesparprogram.
 
Emission av teckningsoptioner
Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 13 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 645,168484 kronor och en utspädning om cirka 0,1 procent av det totala antalet aktier och 0,0 procent av det totala antalet röster i Bolaget. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:
1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets verkställande direktör eller ett av denne helägt bolag.
 2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ge bolagets verkställande direktör möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget genom ägande. Sådant ägande bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla personer med önskad kompetens och erfarenhet samt höja motivationen till att nå och överträffa bolagets finansiella mål.
 3. Priset per teckningsoption ska fastställas av bolaget, eller av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, så snart som genomsnittskursen enligt punkten 5 nedan fastställts, och motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som styrelsen beslutat och som hålls tillgängliga för aktieägarna i enlighet med nedan.
 4. Teckning av teckningsoptioner ska ske från den tid då priset per teckningsoption fastställs enligt ovan, dock senast den 15 februari 2022. Betalning ska ske kontant senast den 28 februari 2022. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom fyra (4) veckor efter teckning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
 5. Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs om 116 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under den närmaste perioden om 10 handelsdagar omedelbart före den dag erbjudandet om teckning av teckningsoptionerna lämnas till Bolagets verkställande direktör, dock som minimum aktiens kvotvärde. Den del av teckningskursen som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen för teckningsoptionerna liksom antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av punkt 6 i villkoren för teckningsoptionerna.
 6. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under två perioder, dels under två veckor från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 september 2024 – 28 februari 2025 och dels under två veckor från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 september 2024 – 31 maj 2025. För det fall ovan angivna teckningsperioder inte är tillämpliga ska varje teckningsoption ge rätt att teckna en ny aktie i Atvexa AB (publ) dels under perioden 1 maj – 15 maj 2025, dels under perioden 1 augusti – 15 augusti 2025.
 7. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.
 8. Styrelsens ordförande eller den styrelsens ordförande utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
 9. Övriga villkor enligt Bilaga 1.
 
Särskilda majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 14, 16 – 18 krävs bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
För giltigt beslut enligt punkt 19 – 20 krävs bifall av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020/2021 och övriga erforderliga handlingar innefattande bland annat styrelsens fullständiga beslutsförslag och yttranden samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida (www.atvexa.com) och hos Bolaget (adress: Atvexa AB (publ), Brovägen 9, 182 76 Stocksund). Kopior av dessa handlingar kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Upplysningar på årsstämman
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) har aktieägarna i vissa fall rätt att på årsstämman begära upplysningar från Bolagets styrelse och verkställande direktör.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 12 143 298, varav 6 482 992 aktier är av serie A och 5 660 306 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A berättigar till tio (10) röster och varje aktie av serie B berättigar till en (1) röst. Det totala antalet röster uppgår till 70 490 226. 
 
Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till Euroclear Sweden AB:s hemsida (https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).
______________________
Stockholm i december 2021
Atvexa AB (publ)
Styrelsen