Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman. Deloitte AB är vald revisor. Den auktoriserade revisorn Therese Kjellberg är huvudansvarig revisor. Therese Kjellberg, född 1971, är medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR).