Bolagets styrelse består för närvarande av sex ledamöter valda vid årsstämma den 16 januari 2020 för tiden fram till nästa årsstämma.

I enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning ”Koden” ska majoriteten av styrelsens stämmovalda ledamöter vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Detta krav gäller inte arbetstagarrepresentanter. Enligt Koden ska även två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning även vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

I nedanstående tabell anges Bolagets styrelseledamöter, deras befattning, deras födelseår, året de först valdes in i styrelsen, huruvida de anses vara oberoende i förhållande till dels Bolaget och dess ledning och dels Bolagets större aktieägare samt aktieinnehav i Bolaget.

Namn Födelseår Styrelse-
ledamot sedan
Befattning Oberoende i
förhållande till
Bolaget och dess ledning
Oberoende i
förhållande till
Bolagets större aktieägare1
Innehav i Bolaget
Sara Karlin 1972 2017 Ordförande Nej Ja 802 396 B-aktier
Lars Brune 1955 2009 Ledamot Ja Nej 3 241 496 A-aktier och 564 000 B-aktier2
Cecilia Daun Wennborg 1963 2013 Ledamot Ja Ja 114 297 B-aktier
Trond Ingvaldsen 1971 2019 Ledamot Nej Ja 446 960 B-aktier3
Peter Weiderman 1959 2009 Ledamot Ja Nej 3 241 496 A-aktier och 700 000 B-aktier4
Gunilla Öhman 1959 2019 Ledamot Ja5 Ja 2 500 B-aktier6
  1. Med ”större aktieägare” avses ägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget. Om ett företag äger mer än 50 procent av aktierna, andelarna eller rösterna i ett annat företag anses det förstnämnda företaget indirekt kontrollera det senare företagets ägande i andra företag.
  2. Ägandet sker genom Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag i vilket Lars Brune direkt och genom närstående äger 100 procent av aktierna och rösterna.
  3. Ägandet sker genom Fem T AS, i vilket Trond Ingvaldsen äger 50 procent av aktierna och rösterna.
  4. Ägandet sker genom Alteria Holding AB, som ägs till 100 procent av Atnotera AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Peter Weiderman.
  5. Gunilla Öhman tillhandahåller sedan den 1 september 2019 vissa begränsade IR-tjänster till Atvexa på konsultbasis.
  6. Ägandet sker genom Carrara Communications AB som ägs till 100 procent av Gunilla Öhman.