Styrelsen är, efter bolagsstämman, bolagets högsta beslutsfattande organ. Normalt sett utses styrelseledamöter av årsstämman för den period som avslutas vid nästkommande årsstämma. Enligt bolagets bolagsordning ska antalet styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman vara lägst tre och högst åtta.

Styrelsens ansvar regleras av bolagets bolagsordning, aktiebolagslagen och Koden. Styrelsen följer även en skriftlig arbetsordning som revideras årligen. Arbetsordningen reglerar arbetsfördelning och ansvar mellan styrelsen, styrelseordföranden och den verkställande direktören. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott samt instruktion för den verkställande direktören.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, vilket bland annat innefattar ansvar för upprättande av övergripande, långsiktiga strategier och mål, budget och affärsplaner, fastställande av riktlinjer för att bolagets verksamhet är långsiktigt värdeskapande, granskning och godkännande av bokslut, att fatta beslut i frågor rörande investeringar och, i tillämpliga fall, försäljningar, kapitalstruktur och utdelningspolicy, utveckling av Atvexagruppens policyer, att tillse att kontrollsystem finns för uppföljning av att policyer och riktlinjer efterlevs, att tillse att system finns för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och risker, betydande förändringar i bolagets organisation och verksamhet, att utse bolagets verkställande direktör och att fastställa lön och annan ersättning till denne, i enlighet med antagna riktlinjer för ersättning.

Styrelsens ordförande ansvarar bland annat för att tillse att styrelsens ledamöter, genom den verkställande direktörens försorg, fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa Atvexagruppens ställning, resultat, likviditet, ekonomiska planering och utveckling. Det åligger ordföranden att fullgöra uppdrag lämnat av årsstämman beträffande inrättande av valberedning och att delta i dess arbete. Styrelseordföranden ska i nära samarbete med den verkställande direktören övervaka Atvexagruppens resultat och förbereda och vara ordförande på styrelsemöten. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete och för att styrelsen får tillräcklig information för att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. En gång per år sker en utvärdering av styrelsearbetet. Styrelsen och den verkställande direktören svarar på en enkät som omfattar områden såsom huruvida styrelsen arbetar med rätt frågor, om styrelsen arbetar på rätt sätt samt relationer och kompetens. På styrelsemötet diskuteras sedan resultatet och vid behov fattas beslut om förändringar/åtgärder utifrån resultatet/diskussionerna.

Styrelsen träffas enligt ett årligt förutbestämt schema. Utöver dessa möten kan det komma att kallas till ytterligare styrelsemöten för att hantera frågor som inte kan skjutas upp till nästa ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelseordförande och verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av bolaget.

Styrelsen utvärderar den verkställande direktörens arbete. Styrelseordförande är ansvarig för att styrelsen behandlar den frågan, där ingen från ledningen ska närvara. Detta möte sker en gång per år.

För närvarande består Atvexas styrelse av fem ordinarie ledamöter.