EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

DNB Markets har meddelat Atvexa AB (publ) (”Atvexa” eller ”Bolaget”) och Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag, i vilket Lars Brune direkt och genom närstående äger 100 procent av aktierna och rösterna, att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att stabiliseringsperioden avslutats.

I samband med erbjudandet att förvärva B-aktier i Atvexa och noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North (“Erbjudandet”) utfärdade Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag en option till DNB Markets att förvärva upp till 136 000 befintliga B-aktier i Atvexa (“Övertilldelningsoptionen”), för utnyttjande helt eller delvis under 30 dagar från första dag för handel i Atvexas B-aktier på Nasdaq First North.

DNB Markets har idag, i sin roll som stabiliseringsagent, utnyttjat Övertilldelningsoptionen till fullo.

Utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen innebär att Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag äger 3 805 496 aktier (3 241 496 A-aktier och 564 000 B-aktier i Atvexa), motsvarande cirka 35,0 procent respektive 47,6 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

Inga prisstabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan Erbjudandet, och med hänsyn till Bolagets aktiekursutveckling har DNB Markets, som stabiliseringsagent, beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

Förklarande beskrivning

En övertilldelningsoption innebär att en eller flera av huvudägarna i ett bolag i samband med en notering, om efterfrågan på aktier är stor, kan sälja fler aktier än det ursprungliga erbjudandet. I det här fallet innebar Övertilldelningsoptionen att en av huvudägarna i Bolaget, Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag, i vilket Lars Brune direkt och genom närstående äger 100 procent av aktierna och rösterna, i linje med vad som redogörs för i prospektet daterat 29 november 2017, har sålt 136 000 befintliga B-aktier.

Övertilldelningsoptionen utfärdades för att göra en kursstabilisering praktiskt möjlig under de första 30 dagarna efter noteringen av Atvexas B-aktier. Eftersom kursutvecklingen varit positiv och stabil har ingen kursstabilisering behövts och DNB Markets har idag beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

Utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen har ingen påverkan för övriga befintliga aktieägare.

För mer information, vänligen kontakta:

Katarina Sjögren, Verkställande direktör
Telefon: +46 704 00 32 70
E-post: katarina.sjogren@atvexa.se 

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se 

Sara Karlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 765 26 02 59
E-post: sara.karlin@atvexa.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Atvexa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 januari 2018 kl. 17:30 CET.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.
    

Viktig information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.