Styrelsen har för närvarande två utskott; Revisionsutskottet samt Ersättnings- och investeringskommittén.

Revisionsutskott

Bolaget har inrättat ett revisionsutskott bestående av två ledamöter: Cecilia Daun Wennborg (ordförande) och Gunilla Öhman. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet, övervaka hanteringen av närståendetransaktioner, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revision, samt biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Ersättnings- och investeringskommittén

Styrelsens Ersättnings- och investeringskommitté utvärderar löpande de ledande befattningshavarnas ersättningsvillkor mot bakgrund av gällande marknadsvillkor. Kommittén bereder ärenden inom dessa områden för beslut i styrelsen. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning kan styrelsens ordförande vara ordförande i ersättningsutskottet. Övriga bolagsstämmovalda ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsens Ersättnings- och investeringskommitté består för närvarande av tre styrelseledamöter; Sara Karlin (ordförande), Peter Weiderman och Cecilia Daun Wennborg. Både Peter Weiderman och Cecilia Daun Wennborg anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Kommitténs ledamöter utses av styrelsen en gång per år.